BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

Statut został opracowany na podstawie:

1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku - obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 1996 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z dnia 21 czerwca 1996 roku) z późniejszymi zmianami.
2. Rozporządzenia MENiS z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów, organizacji oraz sposobów działania publicznych palcówek kształcenia ustawicznego i publicznych placówek kształcenia praktycznego w tym publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. Nr 132 p. 1225).
3. Rozporządzenia MENiS z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ramowych statutów: publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia praktycznego. (Dz. U. Nr 132 p. 1226).
4. Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów z późn. zm ( Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów)
5. Uchwały Rady Powiatu Pisz Nr XXVIII/172/05 z dnia 24 lutego 2005r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu, zwane dalej ZPKU, jest placówką publiczną z siedzibą w Piszu przy ul. Gizewiusza 3.
2. Organem prowadzącym ZPKU jest Powiat Piski.
3. Nadzór pedagogiczny nad ZPKU sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.
4. ZPKU jest placówką budżetową.
5. Zasady prowadzenia przez ZPKU gospodarki finansowej i materialnej oraz przechowywania dokumentacji określają odrębne przepisy.

§ 2

1. W ramach Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu funkcjonują następujące szkoły:
a) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piszu na podbudowie gimnazjum lub szkoły podstawowej, nauka w szkole trwa 3 lata;
b) Technikum dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum lub szkoły podstawowej, nauka w szkole trwa 4 lata;
c) Technikum Uzupełniające dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, nauka w szkole trwa trzy lata;
d) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piszu na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, nauka w szkole trwa 2 lata;
e) Szkoła Policealna dla Dorosłych w Piszu na podbudowie szkoły dającej wykształcenie średnie, nauka w szkole trwa maksymalnie 2 lata;
f) Zasadnicza Szkoła Zawodowa na podbudowie gimnazjum lub szkoły podstawowej, nauka w szkole trwa maksymalnie trzy lata.
2. Szkoła Policealna dla Dorosłych kształci w zawodach:
a) technik informatyk w cyklu dwuletnim;
b) technik rachunkowości w cyklu dwuletnim;
c) technik ochrony fizycznej osób i mienia w cyklu dwuletnim;
d) technik handlowiec;
e) technik rolnik;
f) technik pożarnictwa;
g) technik bezpieczeństwa i higieny pracy w cyklu półtorarocznym;
h) technik administracji w cyklu dwuletnim;
i) technik drogownictwa.
3. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych kształci w zawodach:
a) technik mechanik;
b) technik handlowiec;
c) technik pojazdów samochodowych.
4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci w zawodach:
a) stolarz;
b) sprzedawca;
c) ślusarz.
5. Technikum dla Dorosłych kształci w zawodach:
a) technik leśnik;
b) technik informatyk;
c) technik rolnik;
d) technik architektury krajobrazu;
e) technik technologii drewna.
6. W skład Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego wchodzi również Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, zwany dalej ODiDZ.

7. Nazwy szkół wchodzących w skład ZPKU używane są w pełnym brzmieniu.
8. Dyrektor ZPKU może, w porozumieniu z organem prowadzącym zmieniać lub wprowadzać nowe profile kształcenia.

Rozdział II

Cele i zadania Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

§ 3

Celem Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu jest kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych, które może odbywać się w formie stacjonarnej i zaocznej.

§ 4

Do zadań ZPKU należy w szczególności:
1. kształcenie osób dorosłych w szkołach wchodzących w skład ZPKU;
2. kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w formach pozaszkolnych;
3. opracowywanie i wydawanie skryptów, poradników oraz innych materiałów metodycznych dla potrzeb słuchaczy ZPKU oraz reklamy działalności ZPKU;
4. doskonalenie metod pracy dydaktyczno-wychowawczej w zakresie kształcenia dorosłych;
5. udzielanie organizatorom oświaty dorosłych pomocy organizacyjnej, metodycznej i dydaktycznej;
6. współpraca z powiatowym urzędem pracy oraz pracodawcami w zakresie rekwalifikacji kadr;
7. współpraca z organizatorami oświaty dorosłych w kraju i za granicą;
8. Do zadań ODiDZ należy:
a) dokształcanie młodocianych zatrudnionych w celu nauki zawodu i uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych – w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
b) dokształcanie młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych – w zakresie teoretycznej nauki zawodu w celu przygotowania do egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika.

Rozdział III

Organy Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

§ 5

Organami ZPKU są:
1. Dyrektor ZPKU,
2. Rada pedagogiczna,
3. Samorząd Słuchaczy.

§ 6

W ZPKU dopuszcza się utworzenie stanowiska wicedyrektora ds. pedagogicznych, wyłącznie za zgodą organu prowadzącego.

§ 7

Organy ZPKU współdziałają z właściwymi organami szkół oraz innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych, na rzecz których ZPKU wykonuje zadania.

§ 8

Dyrektor ZPKU
1. ZPKU kieruje dyrektor.
2. Funkcję dyrektora ZPKU powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący.
3. Dyrektor kieruje pracą ZPKU zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa przy pomocy wicedyrektora.
4. Zasady powoływania wicedyrektora określają odrębne przepisy.
5. Zakres obowiązków wicedyrektora ustala dyrektor ZPKU.

§ 9

Do zakresu uprawnień i obowiązków dyrektora ZPKU należy:
1. Organizowanie i nadzorowanie pracy wszystkich szkół wchodzących w skład ZPKU.
2. Kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą ZPKU.
3. Reprezentowanie ZPKU na zewnątrz.
4. Sprawowanie opieki nad słuchaczami poprzez stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju.
5. Kierowanie pracami Rady Pedagogicznej.
6. Realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, wstrzymywanie wykonania uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
7. Utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami Samorządu Słuchaczy.
8. Zatrudnienie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników ZPKU.
9. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w ZPKU.
10. Przyznawanie nagród oraz wymierzanie kadr porządkowych nauczycielom i innym pracownikom ZPKU.
11. Występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników ZPKU.
12. Dokonuje skreśleń słuchaczy z listy słuchaczy na podstawie uchwał Rady Pedagogicznej.
13. Organizuje i odpowiada za działalność administracyjną, gospodarczą i finansową ZPKU.
14. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
15. W porozumieniu z organem prowadzącym szkołę może zmienić lub wprowadzić nowe profile.

§ 10

Rada pedagogiczna
1. Rada Pedagogiczna ZPKU jest kolegialnym organem ZPKU w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor ZPKU, a w szczególnych przypadkach funkcję taką może pełnić wicedyrektor.
3. Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych lub nadzwyczajnych, zwoływanych w trybie ustawowym w sprawach pilnych.
4. Członkiem Rady Pedagogicznej jest każdy nauczyciel uczący w ZPKU, bez względu na ilość godzin i formę zatrudnienia.

§ 11

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy ZPKU,
b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy,
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli ZPKU,
e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy słuchaczy.

2. Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
a) organizacja pracy ZPKU,
b) projekt planu finansowego ZPKU,
c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,
d) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
h) propozycje dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w ZPKU.
3. Do innych kompetencji należą:
a) przygotowanie projektu Statutu ZPKU jego uchwalenie i dokonywanie zmian,
b) ustalenie regulaminu swojej działalności,
c)występowanie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w ZPKU.

§ 12

1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
2. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane, protokół z przebiegu posiedzenia rady pedagogicznej w terminie 7 dni od daty posiedzenia rady pedagogicznej wpisuje się do księgi protokołów.
3. Członkowie rady pedagogicznej zobowiązani są w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad, na następnym posiedzeniu rady pedagogicznej rada decyduje o wprowadzeniu ewentualnych poprawek do protokołu.
4. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste słuchaczy, nauczycieli i innych pracowników ZPKU.
5. Członkowie rady pedagogicznej mają obowiązek usprawiedliwienia swojej nieobecności na posiedzeniu rady pedagogicznej u przewodniczącego.

§ 13

Samorząd słuchaczy

1. W szkołach wchodzących w skład ZPKU może działać samorząd słuchaczy.
2. Powoływane przez słuchaczy ZPKU organy Samorządu Słuchaczy są reprezentantami ogółu słuchaczy.
3. Zasady wybierania oraz zasady i zakres działania organów samorządu określa jego regulamin uchwalony przez ogół słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym.
4. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną jego zgodności ze Statutem ZPKU.
5. Organy Samorządu Słuchaczy mają prawo do przedstawienia wniosków i wyrażania opinii we wszystkich kwestiach dotyczących słuchaczy oraz związanych z funkcjonowaniem ZPKU.
6. Do zadań organów Samorządu Słuchaczy należy reprezentowanie i ochrona interesów z zakresie spraw związanych z procesem kształcenia oraz socjalno-bytowych i kulturalnych.
7. Dyrektor ZPKU uchyla uchwały organów Samorządu Słuchaczy niezgodnie z prawem i Statutem ZPKU.

Rozdział IV

Organizacja ZPKU

§ 14

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego oraz decyzje Kuratora Oświaty w Olsztynie.

§ 15

1. Organizację pracy szkół działających w ramach ZPKU w danym roku szkolnym określają arkusze organizacyjne tych szkół.
2. Arkusze organizacyjne opracowuje dyrektor ZPKU. W określonym terminie dyrektor ZPKU zapoznaje z nim Radę Pedagogiczną oraz po konsultacji z organem nadzorującym przedkłada go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu ZPKU.

§ 16

Realizację zadań ZPKU wymienionych w § 4 niniejszego statutu określa plan pracy ZPKU na dany rok szkolny.

§ 17

1. W ramach ZPKU funkcjonują szkoły dla dorosłych prowadzone w formie zaocznej
2. ZPKU prowadzi kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych.
3. W szkołach ZPKU kształci słuchaczy na podstawie ramowych planów nauczania stosowanych w szkołach publicznych dla dorosłych.

§ 18

Szkoła zaoczna
1. Konsultacje zbiorowe ze słuchaczami w szkole zaocznej odbywają się we wszystkich semestrach co dwa tygodnie w soboty i niedziele według rozkładu zajęć opracowanego na podstawie planu nauczania i arkusza organizacyjnego.
2. Konsultacje zbiorowe odbywają się ze wszystkich przedmiotów obowiązujących w danym semestrze, przy czym z niektórych przedmiotów organizuje się je z podziałem na grupy.
3. Czas zegarowy jednej konsultacji wynosi 45 minut lub 90 minut (2 x 45 minut), jednostka lekcyjna zajęć praktycznych wynosi 55 minut.
4. Dopuszcza się możliwość organizacji w szkole zaocznej konsultacji indywidualnych w wymiarze do 20% ogólnej liczby godzin w semestrze w dowolnie wybranych dniach tygodnia, organizowanych przez dyrektora ZPKU na podstawie odrębnego planu zajęć.
5. Słuchacze szkoły zaocznej otrzymują indeksy według wzoru odrębnie ustalonego przez Ministra Edukacji Narodowej.
6. W szkołach zaocznych nauczyciele kierują samodzielną naukę słuchaczy ułatwiając im osiąganie jak najlepszych wyników przez:
a. zapoznanie słuchaczy z programami nauczania,
b. udzielanie pomocy w zaopatrzeniu słuchaczy w podręczniki, poradniki, komentarze metodyczne i inne materiały dostosowane do zaocznej formy kształcenia,
c. udzielanie porad w sprawie nauki bezpośrednio oraz w drodze korespondencji,
d. organizowanie konferencji instruktażowych konsultacji zbiorowych i indywidualnych,
e. ocenianie prac kontrolnych.
8. W szkołach zaocznych organizuje się w ciągu każdego semestru po dwie konferencje instruktażowe: pierwszą wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą przedegzaminacyjną.
9. Ocenianie i promowanie słuchaczy przeprowadzone jest na podstawie wewnątrzszkolnych zasad.

§ 19

1. ZPKU uwzględniając potrzeby słuchaczy może:
a. organizować im odpłatne kursy przygotowawcze, a także nieodpłatne zajęcia wyrównawcze, (w miarę posiadanych środków),
b. prowadzić nauczanie w zespołach przedmiotowych na podstawie odrębnych przepisów,
c. dla słuchaczy przygotowujących się do egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe mogą być organizowane dodatkowe konsultacje ( w miarę posiadanych środków).

§ 20

1. W szkołach funkcjonujących w ramach ZPKU, w uzasadnionych przypadkach na podstawie decyzji organu prowadzącego dopuszcza się organizację kształcenia w klasach I o liczbie słuchaczy mniejszej niż 30, w klasie II mniejszej niż 25, a w klasach programowo wyższych mniejszej niż 20.

§ 21

Dyrektor ZPKU powierza każdy oddział – semestr opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w danym semestrze zwanego dalej „opiekunem”. Opiekun wykonuje zadania wychowawcy określone odrębnymi przepisami.

§ 22

Kształcenie w formach pozaszkolnych

Kształcenie w formach pozaszkolnych organizowane jest ustawicznie.

§ 23

1. Kształcenie w formach pozaszkolnych jest odpłatne i może być realizowane na podstawie skierowania wydanego przez zakład pracy lub z własnej inicjatywy zainteresowanego.
2. Słuchacze szkół wchodzących w skład ZPKU korzystający z kształcenia w formach pozaszkolnych mają do 20 % zniżki

§ 24

Formami kształcenia pozaszkolnego są:
• kursy,
• seminaria,
• kursy zawodowe,
• praktyki zawodowe.

§ 25

1. Decyzje o organizacji kursów podejmuje dyrektor ZPKU
2. Warunkiem organizacji kursu jest:
a. posiadanie programu nauczania,
b. zabezpieczenie kadry pedagogicznej posiadającej kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć,
c. przygotowanie bazy dydaktycznej niezbędnej do prowadzenia zadań edukacyjnych,
d. zorganizowanie wewnętrznego nadzoru merytorycznego i pedagogicznego,
e. spełnienie warunków przewidywanych dla uruchomienia danego rodzaju działalności, o ile wynikają one z odrębnych przepisów.
3. Programy kursów mogą być opracowane przez:
a. Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego,
b. Zleceniobiorców,
c. Organy wiodące,
d. Stowarzyszenia naukowo – techniczne.
4. Program określonego kursu powinien zawierać:
a. nazwę kursu,
b. cel edukacji,
c. zakres tematyczny,
d. zasady doboru uczestników,
e. czas trwania i sposób organizacji,
f. sposób sprawdzania efektów nauczania.
5. Plan nauczania określa:
a. przedmioty nauczania i ich wymiar,
b. rozkład zajęć.
6. Program nauczania poszczególnych przedmiotów określa:
a. treść nauczania,
b. wskazówki metodyczne,
c. wykaz literatury,
d. wykaz niezbędnych środków dydaktycznych.

§ 26

1. Ukończenie pozaszkolnych form kształcenia, dokształcania i udoskonalania potwierdzają:
a. dyplom,
b. zaświadczenie.
c. certyfikat
2. Podstawową dokumentację działalności kursowej stanowią:
a. program nauczania,
b. dzienniki zajęć,
c. protokoły z przebiegu egzaminów,
d. rejestr wydanych zaświadczeń.

§ 27

1. Całokształt działalności pozaszkolnej organizuje dyrektor ZPKU.
2. Dyrektor ZPKU może zatrudnić kierownika działalności pozaszkolnej.

§ 28

1. Do obowiązków dyrektora ZPKU w zakresie działalności pozaszkolnej należy:
a. odpowiedzialność za poziom pracy dydaktycznej i wychowawczej,
b. prawidłowość obsługi administracyjnej, gospodarczej i finansowej,
c. ustalenie wysokości opłat od uczestników kursów, zapewniających pełne pokrycie kosztów kursu,
d. zatrudnienie i ustalenie wysokości wynagrodzenia kierownika kursów wykładowców i obsługi administracyjno-finansowej
e. ustalenie szczegółowego zakresu obowiązków kierownika kursów i pracowników administracyjnych,

§ 29

Dokształcanie młodocianych
1. Dokształcanie młodocianych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia zawodowego odbywa się w formie turnusów.
2. Turnusy organizuje się dla młodocianych dokształcających się w zakresie tego samego zawodu lub zawodów pokrewnych.
3. W szczególnych przypadkach za zgodą organu prowadzącego dyrektor może zorganizować dokształcanie w formie konsultacji indywidualnych.
4. Liczba młodocianych uczestnicząca w turnusie powinna wynosić co najmniej 20 słuchaczy.
5. Za zgodą organu prowadzącego liczba młodocianych uczestniczących w turnusie może być mniejsza niż 20.
6. Dokształcanie młodocianych w formie turnusu realizuje się w wymiarze odpowiednim do zakresu dokształcania, na które został skierowany młodociany, z uwzględnieniem programu nauczania dla danego zawodu lub programu będącego podstawą przeprowadzenia egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika.
7. Po zakończeniu turnusu młodociany otrzymuje zaświadczenie.

Rozdział V

Nauczyciele i inni pracownicy ZPKU

§ 30

1. W ZPKU zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługi.
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania tych pracowników określają odrębne przepisy.
3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą, jest odpowiedzialny za jej jakość, wyniki oraz bezpieczeństwo słuchaczy na terenie placówki.
4. Nauczyciel jest zobowiązany do:
a. realizowania programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach, semestrach i zespołach, osiągając w stopniu optymalnym cele ZPKU ustalone w programach i planie pracy ZPKU.
b. wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej,
c. systematycznego oceniania słuchaczy,
d. bezstronności i obiektywizmu w ocenie słuchaczy oraz sprawiedliwego ich traktowania,
e. udzielania wszechstronnej pomocy słuchaczem w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
f. otoczenia szczególną opieką słuchaczy szczególnie zdolnych i rozwijanie ich zainteresowań,
g. zapoznawanie słuchaczy z programem nauczania,
h. przeprowadzanie wszelkiego typu egzaminów,
i. terminowego sprawdzania prac kontrolnych i egzaminacyjnych słuchaczy,
j. prowadzenia prawidłowo dokumentacji pedagogicznej przedmiotu, klasy lub semestru,
k. bieżącego wpisywania ocen do dzienników i indeksów,
l. uczestniczenia w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w ZPKU i przez inne instytucje,
m. udzielania konsultacji indywidualnych lub zbiorowych słuchaczom poza obowiązkowym wymiarem zajęć wynikających z planu zajęć,
n. współpracy z biblioteką szkolną w zakresie gromadzenia księgozbioru bibliotecznego i kaset video w odniesieniu do danego przedmiotu,
o. przygotowanie materiałów pisemnych i kserograficznych dla słuchaczy szkół zaocznych,
p. pomocy słuchaczom w organizowaniu uroczystości i imprez kulturalnych w ZPKU,
q. aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach rad pedagogicznych i komisjach przedmiotowych,
r. sporządzania semestralnych planów pracy wg obowiązującego w szkole wzoru.
5. Nauczyciel uprawniony jest do:
a. decydowania w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu,
b. formułowanie autorskich programów nauczania,
c. decydowanie o cenie bieżącej, semestralnej i rocznej swoich słuchaczy,
d. wnioskowanie w sprawie nagród i wyróżnień oraz kadr regulaminowych dla swoich słuchaczy.

§ 31

1. Dyrektor może tworzyć zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.
2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora ZPKU przewodniczący zespołu.
3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
a. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru treści programów nauczania,
b. ustalenie zakresu materiału programowego przeznaczonego do realizacji w każdym semestrze,
c. organizowanie wewnątrzszkolnego i międzyszkolnego doradztwa metodycznego,
d. wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania oraz sposobów badania wyników nauczania,
e. współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnieniu ich wyposażenia,
f. wspólne opiniowanie przygotowanych w ZPKU autorskich programów nauczania do realizacji w formach szkolnych i pozaszkolnych (konkursowych).

§ 32

1. Zadaniem opiekuna semestru jest sprawowanie opieki wychowawczej nad słuchaczami.
2. Opiekun semestru jest zobowiązany za zapoznanie swoich wychowanków m.in. ze statutem ZPKU, zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w szkołach publicznych dla dorosłych, sprawami bhp i p. poż. oraz z zasadami organizacji pracy i nauki w ZPKU.
3. Do zadań opiekuna semestru należy:
a. czuwanie nad systematycznym uczęszczaniem słuchaczy do szkoły,
b. ustalania przyczyn nieobecności słuchacza na zajęciach,
c. utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami uczącymi w danym semestrze,
d. podejmowanie właściwych środków zaradczych w przypadku niewłaściwego zachowania się słuchacza,
e. rozwijanie samorządnych form życia społecznego i integracji zespołu semestralnego,
f. kształtowanie rozumienia podstawowych zasad samokształcenia.
4. Opiekun zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących semestru w zakresie:
a. prawidłowego prowadzenia dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen,
b. sprawdzenia dokumentów wychowanków – egzaminy klasyfikacyjne, egzaminy poprawkowe,
c. zgodności wpisów w dzienniku lekcyjnym z dokumentacją semestru,
d. prawidłowego wpisywania zaliczeń do indeksów i świadectw,
e. wypełnianie arkuszy klasyfikacyjnych semestru.

§ 33

1. W ZPKU jest utworzone stanowisko wicedyrektora.
2. Funkcję wicedyrektora ZPKU powierza i z funkcji tej odwołuje dyrektor ZPKU po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty, Rady Powiatu i Rady Pedagogicznej ZPKU.
3. Dyrektor ZPKU ustala obowiązki wicedyrektora, do których w szczególności należy:
a. współpraca z dyrektorem w zakresie realizacji zadań dotyczących działalności dydaktyczno-wychowawczej ZPKU,
b. koordynowanie działalności organów ZPKU poprzez zapewnienie bieżącej wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach,
c. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w szkołach ZPKU
d. czuwanie nad prawidłową realizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz innych zajęć z działalnością statutową ZPKU,
e. tworzenie właściwego klimatu doskonalenia metodycznego i merytorycznego nauczycieli,
f. opracowywanie planu zajęć konsultacji,
g. nadzór nad klasyfikacją i promowaniem słuchaczy, przebiegiem egzaminów semestralnych, klasyfikacyjnych i poprawkowych,
h. zastępowanie dyrektora podczas nieobecności,
i. wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora ZPKU.

§ 34

Działalność administracyjną ZPKU, zasady powoływania pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługi regulują odrębne przepisy.
1. W ZPKU mogą być tworzone stanowiska:
a. głównego księgowego,
b. samodzielnego referenta – kasjera,
c. referenta,
d. pracownika gospodarczego
e. (W miarę zwiększania się liczby słuchaczy w szkołach prowadzonych przez ZPKU przewiduje się w uzgodnieniu z organem prowadzącym zwiększenie liczby stanowisk pracowników ekonomiczno-administracyjnych i obsługi).
2. Zadaniem osób powołanych na stanowiskach wymienionych w pkt. 1 jest wspomaganie dyrektora w kierowaniu ZPKU zgodnie z przydziałem czynności (zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności).

Rozdział VI

Słuchacze ZPKU

§ 35

1. Rekrutacji słuchaczy ZPKU dokonuje się na podstawie kolejności zgłoszeń do wyczerpania miejsc
2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkół ZPKU na semestr pierwszy lub wyższy składają dokumenty w terminie ustalonym przez dyrektora ZPKU.
3. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do szkoły wchodzącej w skład ZPKU
a) podanie o przyjęcie do szkoły – druk opracowany przez szkołę,
b) 2 fotografie podpisane na odwrocie,
c) świadectwo ukończenia szkoły stanowiące podbudowę dla danego typu szkoły,
d) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie – dotyczy kandydatów do Policealnej szkoły dla Dorosłych.

§ 36

1. Do szkoły przyjmowani są słuchacze, którzy ukończyli 18 rok życia.
2. Górnej granicy nie wyznacza się.
3. Do szkoły mogą być przyjęte osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, pod warunkiem iż w roku kalendarzowym, w którym rozpoczynają naukę ukończą 18 lat.
4. Do szkoły mogą być przyjęte osoby, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyły 16 lat, jeżeli osoby te mają opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży.
5. Do szkoły mogą być przyjęte osoby, które ukończyły 15 lat, jeżeli te osoby przebywają w zakładzie karnym lub areszcie śledczym.
6. W pozaszkolnych formach kształcenia dopuszcza się uczestnictwo słuchaczy poniżej 17 roku życia.

§ 37

1. O przyjęcie do szkoły funkcjonującej w ramach ZPKU na semestr odpowiednio-wyższy, może ubiegać się słuchacz z oceną niedostateczną, jeżeli przedmiot, z którego ma tę ocenę nie występuje w planach nauczania szkoły ZPKU.
2. Podstawą przyjęcia na semestr programowo wyższy wszystkich typów szkół jest świadectwo szkolne lub wpis w indeksie potwierdzający ukończenie semestru programowo niższego albo zdanie egzaminu eksternistycznego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych stanowiących podbudowę semestru programowo wyższego.
3. Słuchacz szkoły ZPKU otrzymuje indeks, w którym rejestrowane są osiągane przez niego wyniki.

§ 38

Słuchacze szkół ZPKU mają prawo do:
1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia z zasadami higieny pracy umysłowej.
2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności.
3. Życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
4. Swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza tym dobra innych osób.
5. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.
6. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych w zakresie danych przedmiotów i sposobów kontroli postępów w nauce.
7. Jawnego omówienia uwag, dotyczących ocenianych prac kontrolnych.
8. Zapoznanie się z zasadami wewnętrznego systemu oceniania.
9. Otrzymanie na początku semestru terminarza konsultacji zbiorowych na dany semestr w szkołach zaocznych.
10. Otrzymanie legitymacji szkolnych – zgodnie z odrębnymi przepisami.
11. Korzystanie z pomieszczeń i urządzeń służących do nauki.
12. Zasady działalności Samorządu Słuchaczy określa odrębny regulamin.

§ 39

Słuchacz ma obowiązek:
1. Godnego reprezentowania ZPKU.
2. Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach wynikających z planu i programu nauczania.
3. Opanowania materiału nauczania określonego programem.
4. Ścisłego przestrzegania przepisów, zaleceń i zarządzeń wydanych przez administrację ZPKU, nauczycieli i dyrekcję ZPKU.
5. Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników ZPKU.
6. Dbania o sprzęt, urządzenia szkolne i pomoce dydaktyczne, naprawianie bądź rekompensowanie wyrządzonych szkód.
7. Usprawiedliwienia (wyjaśnienie przyczyn) nieobecności na zajęciach, z których nie został zwolniony.
8. Przystępowania do egzaminów zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
9. Dbania o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły.
10. Nie palenia tytoniu na terenie szkoły.
11. Nie spożywania alkoholu na terenie ZPKU i nie przychodzenia na zajęcia w stanie nietrzeźwym.
12. Przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym statucie, wewnętrznych zarządzeń dyrektora ZPKU, poleceń opiekuna semestru, uchwał Rady Pedagogicznej oraz ustaleń Samorządu Słuchaczy.
13. Na terenie obiektów ZPKU obowiązuje zakaz spożywania i rozprowadzania środków odurzających.

§ 40

1. Słuchacze ZPKU są wynagradzani za:
a. rzetelną naukę i pracę społeczną,
b. wzorową postawę,
c. wybitne osiągnięcia w nauce,
d. dzielność i odwagę.
2. Rada Pedagogiczna ZPKU stosuje następujące rodzaje nagród:
a. list pochwalny do zakładu pracy,
b. dyplom dla słuchacza,
c. nagrody książkowe,
d. wyróżnienie podczas spotkań całej społeczności ZPKU,

§ 41

1. Za naganne zachowanie przewiduje się niżej wymienione rodzaje kar:
a. upomnienie opiekuna semestru,
b. upomnienie lub nagana dyrektora ZPKU,
c. upomnienie lub nagana dyrektora ZPKU udzielona publicznie wobec słuchaczy,
d. zawiadomienie zakładu pracy o nagannym zachowaniu,
e. skreślenie z listy słuchaczy szkoły.
2. Słuchacz może zostać skreślony z listy słuchaczy danej szkoły ZPKU w przypadku:
a. rażącego naruszenia statutu ZPKU i obowiązujących regulaminów (np. narkotyzowania się, spożywanie alkoholu, chuligańsko-bandyckiego zachowania się kradzieży itp.),
b. opuszczenie ponad 50% obowiązkowych konsultacji przewidzianych w szkolnym planie nauczania,
c. nie uzyskania promocji na semestr programowo wyższy.
3. Wykonanie kary może być zawieszone na określony czas.
4. Od wymierzonej kary słuchaczowi przysługuje odwołanie:
a. do dyrektora ZPKU za pośrednictwem samorządu słuchaczy od kar z pkt. 1 a-d,
b. do Kuratorium Oświaty delegatura Ełk za pośrednictwem dyrektora ZPKU – od kary usunięcia ze szkoły.

Rozdział VII

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego
§ 42

Szkolny system oceniania dla szkół wchodzących w skład Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu opracowany został z uwzględnieniem aktualnie obowiązującego rozporządzenia MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających te podstawę.

§ 43

Zasady oceniania w szczególności ustalają:

1. Skalę i sposób formułowania ocen bieżących i semestralnych ocen klasyfikacyjnych.
2. Termin i formę informowania słuchacza o przewidywanych dla niego ocen klasyfikacyjnych.
3. Termin klasyfikacji semestralnej.
4. Tryb i formę egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.

§ 44

Cele oceniania wewnątrzszkolnego:

1. Informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.
2. Pomoc słuchaczowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju, motywowanie słuchacza do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.
3. Dostarczanie informacji o postępach , trudnościach i specjalnych uzdolnieniach.
4. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

§ 45

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania semestralnych ocen kwalifikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2. Bieżące ocenianie i semestralne klasyfikowanie według skali i w formach przyjętych w szkole oraz zaliczanie, niektórych zajęć edukacyjnych.
3. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.
4. Ustalanie ocen semestralnych i warunki ich poprawiania.

§ 46

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego

1. Nauczyciel na początku każdego semestru informuje słuchaczy o wymaganiach edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. Zapoznaje słuchaczy z materiałami źródłowymi potrzebnymi do realizacji treści programowych oraz z metodyką samodzielnej pracy i sposobem prowadzenia notatek.
2. Opiekun semestru na początku każdego roku szkolnego informuje słuchaczy o zasadach oceniania.

§ 47

1. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się.
2. W szkole dla dorosłych oceny klasyfikacyjne ustala się po każdym semestrze i stanowią one podstawę do promowania słuchaczy na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego szkoły.
3. Wprowadza się następujące etapy oceniania:
- w styczniu – klasyfikacja semestralna, klasyfikacja końcowa słuchaczy semestru programowo najwyższego szkoły policealnej
- w kwietniu – klasyfikacja końcowa słuchaczy semestru programowo najwyższego LO i ULO
- w czerwcu – klasyfikacja semestralna, klasyfikacja końcowa słuchaczy semestru programowo najwyższego szkoły policealnej.

§ 48

1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne oceny semestralne wyraża się w stopniach i ustala się wg następującej skali:
stopień celujący - cel (6)
stopień bardzo dobry - bdb (5)
stopień dobry - db (4)
stopień dostateczny - dst (3)
stopień dopuszczający -dop (2)
stopień niedostateczny - ndst (1)
2. Ustala się następujące kryteria stopni:
a. Stopień celujący otrzymuje słuchacz, który:
• posiada wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania przedmiotu w danym semestrze, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe,
• rozwiązuje problemy nietypowe.
b. Stopień bardzo dobry otrzymuje słuchacz który:
• opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danym semestrze,
• sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, stosuje posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach.
c. Stopień dobry otrzymuje słuchacz, który:
• opanował wiadomości na poziomie pozwalającym rozwiązywać samodzielnie typowe zadania i problemy teoretyczne i praktyczne zawarte w podstawach programowych poszczególnych przedmiotów, swobodnie posługuje się słownictwem typowym dla danego przedmiotu.
d. Stopień dostateczny otrzymuje słuchacz, który:
• opanował wiadomości i umiejętności na poziomie średnim, nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych,
• rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne ze zdarzającymi się błędami lub przy niewielkiej pomocy nauczyciela.
e. Stopień dopuszczający otrzymuje słuchacz, który:
• ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez słuchacza podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
• rozwiązuje przy pomocy nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.
f. Stopień niedostateczny otrzymuje słuchacz, który:
• nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych przedmiotu nauczania w danym semestrze, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu,
• nie jest w stanie rozwiązać lub wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności.

3. Dopuszcza się oceny z minusem „-„ i plusem „+” w ocenianiu prac kontrolnych.
4. Oceny ostateczne z egzaminów semestralnych w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się w pełnym brzmieniu.
5. Oceny są jawne dla słuchaczy. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne i egzaminacyjne słuchacz może otrzymać do wglądu na warunkach określonych przez nauczyciela.
6. Na prośbę słuchacza nauczyciel ustalając ocenę powinien ją uzasadnić.
7. Przy wystawianiu ocen semestralnych i końcowych plusów i minusów nie uwzględnia się.

§ 49

1. Nauczyciel jest obowiązany , na podstawie pisemnej opinii publicznej, niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej i niepublicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych słuchacza, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych słuchacza uniemożliwia lub utrudnia mu kontynuowanie nauki w semestrze programowo wyższym, nauczyciel przekazuje słuchaczowi informacje określające, jakie wiadomości należy uzupełnić a szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć mu szansę uzupełnienia braków.
3. Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza z zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia słuchacza w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia słuchacza z tych zajęć uniemożliwia ustalenie semestralnej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

§ 50

1. Sprawdzanie osiągnięć słuchaczy odbywa się na podstawie:
a. pisemnych prac semestralnych i egzaminacyjnych
b. egzaminów ustnych
c. ocen aktywności na zajęciach prowadzonych w formie ćwiczeń
d. prac kontrolnych

§ 51

1. Dokumentacja przebiegu nauczania i osiągnięć słuchaczy stanowią:
a. dziennik lekcyjny
b. arkusze ocen
c. indeksy
d. pisemne prace kontrolne i egzaminacyjne
e. protokoły z egzaminów semestralnych.
2. W dzienniku lekcyjnym zapisuje się osiągnięcia edukacyjne słuchaczy wystawiając oceny za prace kontrolne, oceny z egzaminów semestralnych. Stopnie z prac pisemnych nauczyciel wpisuje długopisem w kolorze czerwonym, inne zaś zaznacza czarnym lub niebieskim. Nad rubryką z ocenami z prac kontrolnych oraz egzaminów pisemnych i ustnych a także poprawkowych należy wpisać datę sprawdzenia prac, lub przeprowadzenia egzaminu. Nieobecność na zajęciach zaznacza się kreską poziomą.
3. W indeksie słuchacza nauczyciel wpisuje ocenę semestralną i potwierdza ją własnoręcznym podpisem.
4. Prace kontrolne i egzaminacyjne opatrzone recenzją (a w przypadku egzaminu testowego-podana punktacja) przekazywane są dyrektorowi szkoły.
5. Prace kontrolne przechowywane są przez szkołę do końca każdego roku szkolnego, a egzaminacyjne do zakończenia przez słuchacza okresu edukacji w danej szkole.

§ 52

O osiągnięciach słuchaczy szkoła informuje poprzez:
a. wpis ocen do indeksu słuchacza – wpis poprzedzony jest ustnym uzasadnieniem przez nauczyciela przewidywanej oceny semestralnej z poszczególnych zajęć edukacyjnych,
b. udzielanie informacji osobiście słuchaczowi lub upoważnionej przez niego osobie,
c. prowadzenie niezbędnej korespondencji listownej.

§ 53

1. Słuchacz jest promowany po każdym semestrze.

§ 54

1. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania.
2. Egzamin ustny może być przeprowadzony przed sesją egzaminacyjną na wniosek nauczyciela za zgodą dyrektora szkoły w przypadku , gdy został zrealizowany materiał nauczania , a słuchacze otrzymali oceny pozytywne z prac kontrolnych i wymaganych ćwiczeń.
3. Nauczyciele zobowiązani są w terminie dwóch tygodni przed ustalonym terminem przeprowadzenia egzaminu przedłożyć do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły zagadnienia egzaminacyjne, a najpóźniej w przeddzień egzaminu pisemnego lub ustnego, zestawy pytań egzaminacyjnych w postaci biletów.
4. Nauczyciele zobowiązani są powiadomić słuchaczy o terminie egzaminów z miesięcznym wyprzedzeniem.
5. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna semestralna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 55

1. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza , który:
a. uczęszczał na obowiązkowe konsultacje i ćwiczenia przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te konsultacje i ćwiczenia,
b. uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny co najmniej dopuszczające. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę niedostateczną z pracy kontrolnej, jest zobowiązany wykonać w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne , drugą pracę kontrolną.
2. Wszystkie prace kontrolne powinny być ocenione co najmniej na 2 tygodnie przed terminem egzaminu.
3. Słuchacz wykonuje jedną pracę kontrolną w semestrze z każdego przedmiotu.
4. Tematy prac kontrolnych ze wszystkich przedmiotów słuchacz otrzymuje najpóźniej na drugim zjeździe danego semestru. Słuchacz ma obowiązek złożyć prace kontrolne ze wszystkich przedmiotów najpóźniej do piątego zjazdu w danym semestrze.
5. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminów semestralnych w wyznaczonym terminie, zdaje te egzaminy w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły:
a. po zakończeniu semestru jesiennego, najpóźniej do końca lutego;
b. po zakończeniu semestru wiosennego, najpóźniej do 31 sierpnia.
6. Słuchacz, który nie spełnił warunków określonych w § 45 ust.1, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy
7. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza. Pisemny wniosek słuchacz składa do sekretariatu szkoły w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych.
8. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. W wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi w okresie kształcenia w danej szkole.

§ 56

Zasady przeprowadzania egzaminu semestralnego:

1. Słuchacz liceum ogólnokształcącego w każdym semestrze zdaje egzamin w formie pisemnej i ustnej z języka polskiego, matematyki i języka obcego, z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje w formie ustnej
2. Słuchacz szkoły policealnej zdaje w każdym semestrze egzaminy semestralne, w formie pisemnej, z dwóch przedmiotów zawodowych podstawowych dla zawodu, w którym się kształci. Wyboru przedmiotów zawodowych dokonuje rada pedagogiczna. Decyzje w tej sprawie opiekun podaje do wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach w każdym semestrze.
3. Na egzamin pisemny przeznacza się 2 godziny lekcyjne.
4. Słuchacze piszą prace egzaminacyjne na przygotowanym wcześniej papierze kancelaryjnym opatrzonym w prawym górnym rogu pieczęcią podłużną szkoły.
5. Egzamin ustny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych.
6. Na przygotowanie się do egzaminu ustnego przeznacza się słuchaczowi maksymalnie 15 minut od momentu wylosowania biletu z zestawem pytań opatrzonych pieczęcią podłużną szkoły. Egzamin ustny trwa do 15 minut.
7. W szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej egzamin semestralny z zajęć praktycznych, technologii informacyjnej może mieć formę zadania praktycznego

§ 57

1. Słuchacz szkoły dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach, a z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych uzyskał w większości oceny co najmniej dobre.
2. Zwolnienie, o którym mowa w pkt. 1, jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z części pisemnej egzaminu semestralnego.

§ 58

1. Oceny uzyskane przez słuchacza za prace kontrolne, ćwiczenia i inne formy aktywności są jawne. Na prośbę słuchacza nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
2. Na wniosek słuchacza, sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne pisemne, prace z egzaminów semestralnych są udostępniane słuchaczowi do wglądu

§ 59

1. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych powtarzającemu semestr przed upływem trzech lat od daty przerwania nauki zalicza się zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio ocenę klasyfikacyjną wyższą od niedostatecznej i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia.
2. Słuchaczowi, który w okresie trzech lat przed podjęciem nauki w szkole zdał egzaminy eksternistyczne z zakresu poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, zalicza się te zajęcia i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na nie.
3. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 , w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę prawną zwolnienia.
4. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę prawna zwolnienia. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem semestralnej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych zgodnej z oceną uzyskaną w wyniku egzaminu eksternistycznego.

§ 60

1. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na semestr wyższy niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego słuchacza zmieniającego typ szkoły, słuchacz zobowiązany jest zdać pozytywnie egzaminy klasyfikacyjne.
2. Słuchacz jest obowiązany do zdania egzaminów klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, o których mowa w ust.1, w terminie określonym przez dyrektora szkoły.
3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych ujętych w planach nauczania semestrów niższych od semestru tej szkoły do, której słuchacz przechodził.

§ 61

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, do którego dołącza się pisemną pracę słuchacza i zwięzłą informację na temat jego odpowiedzi ustnych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza.
4. Egzamin klasyfikacyjny pisemny i ustny odbywa się w jednym dniu.
5. W przypadku kilku egzaminów klasyfikacyjnych odbywają się one w kolejnych dniach po pierwszym egzaminie.
6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego jest ustalony przez dyrektora szkoły i uzgodniony ze słuchaczem. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
7. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§ 62

Słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny wyższe od stopnia niedostatecznego.

§ 63

1. Słuchacz , który w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
2. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzone po każdym semestrze.

§ 64

1. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne:
a. po zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego,
b. po zakończeniu semestru wiosennego w terminie do 31 sierpnia.
2. Egzamin poprawkowy z języka polskiego, języka obcego, matematyki składa się w części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzamin poprawkowy zdaje się w formie ustnej.
3. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół.
4. Do protokołu dołącza się pracę pisemną słuchacza i zwięzłą informację o ustnych wypowiedziach słuchacza. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza.
5. Słuchacz , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły , jednak nie później niż do końca marca w sesji jesiennej, lub do końca września w sesji wiosennej.
6. Słuchacz , który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy

§ 65

1. Słuchacz szkoły policealnej odbywa praktykę zawodową:
- technik bhp w semestrach – I i II po 2 tygodnie,
- technik rachunkowości w semestrach III i IV po 4 tygodnie,
- technik informatyk w semestrze III 4 tygodnie,
- technik ochrony fizycznej osób i mienia w semestrach II, III i IV po 4 tygodnie,
- technik administracji w semestrach II i IV po 4 tygodnie,
- technik drogownictwa w semestrach II i IV po 4 tygodnie.
2. Ocenę z praktyki zawodowej ustala opiekun praktyki zawodowej w zakładzie pracy, w którym ona się odbywa.
3. Dyrektor szkoły może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości, jeżeli przedłoży on:
a. uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo uzyskania tytułu zawodowego (lub świadectwo równorzędne), wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego, lub świadectwo czeladnika albo dyplom mistrza – w zawodzie w którym się kształci
b. zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla danego zawodu
4. Dyrektor szkoły może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w części, jeżeli przedłoży on:
a. uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo uzyskania tytułu zawodowego (lub świadectwo równorzędne), wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego, lub świadectwo czeladnika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub dyplom mistrza – w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci;
b. zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci,
c. zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym się kształci, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci
5. Zaświadczenie o którym mowa w ust. 4 lit. b i c słuchacz przedkłada dyrektorowi szkoły w każdym semestrze, w którym obowiązuje go odbycie praktycznej nauki zawodu
6. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4 może nastąpić po stwierdzeniu przez dyrektora szkoły na podstawie przedłożonych dokumentów, że zawód, wchodzący w zakres zawodu, w którym słuchacz się kształci, odpowiada w zakresie kwalifikacji zawodowych zawodowi, w którym słuchacz się kształci.
7. Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu jest obowiązany uzupełnić pozostałą część praktycznej nauki zawodu w sposób i w trybie uzgodnionym z dyrektorem szkoły.
8. W przypadku zwolnienia słuchacza w całości lub w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony odpowiednio w całości lub w części z praktycznej nauki zawodu” oraz podstawę prawną zwolnienia.
9. Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza szkoły policealnej z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych „Podstawy przedsiębiorczości”, jeżeli przedłoży on świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie, z którego wynika, że zrealizował on te zajęcia.

§ 66

1. Słuchacz kończy szkołę, jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w semestrze programowo najwyższym oraz semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
2. Świadectwo ukończenia szkoły wydaje szkoła, którą słuchacz ukończył.

§ 67

Sprawy sporne pomiędzy słuchaczem a nauczycielem ustalającym ocenę powinny być zgłaszane dyrektorowi szkoły bezpośrednio lub za pośrednictwem opiekuna semestru przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
1. Słuchacz może zgłosić na piśmie zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku zastrzeżeń do egzaminu poprawkowego w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
2. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza w formie pisemnej i ustnej.
3. Termin sprawdzianu uzgadnia się ze słuchaczem do 7 dni od odwołania.
4. W skład komisji wchodzą:
a. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.
5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji. W takim przypadku dyrektor powołuje innego nauczyciela tych samych zajęć.
6. Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od ustalonej wcześniej.
7. Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 53 ust.1.
8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu, pytania (zadania) sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza oraz zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych.
9. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym wyznaczonym przez dyrektora szkoły po zakończeniu semestru jesiennego najpóźniej do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego w terminie najpóźniej do 31 sierpnia.

§ 68

Tryb klasyfikacji słuchaczek w ciąży
1. Słuchaczki będące w ciąży podlegają ochronie prawnej, wynikającej z przepisów ustawy o planowaniu rodziny.
2. Na podstawie prośby zainteresowanej słuchaczki udokumentowanej wskazaniem lekarskim, dyrektor szkoły udziela jej urlopu.
3. Jeżeli ciąża, poród lub połóg uniemożliwia klasyfikację lub przystąpienie do egzaminów semestralnych, dyrektor szkoły wyznacza w porozumieniu ze słuchaczką inny dogodny dla niej termin zaliczenia określonych zajęć.
4. Udzielony słuchaczce urlop nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.

§ 69

Postanowienia końcowe

1. Szkoły wchodzące w skład ZPKU używają pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Pieczęcie okrągłe z godłem państwa szkół wchodzących w skład ZPKU nie zawierają nazwy ZPKU.
3. ZPKU posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w skład ZPKU zawierającą nazwę Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego.

§ 70

ZPKU może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał.

§ 71

1. ZPKU prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez ZPKU gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
3. Zmiany w statucie szkoły są wprowadzane na zebraniu Rady Pedagogicznej zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Rada Pedagogiczna upoważnia dyrektora szkoły do opracowania tekstu jednolitego statutu.
4. Propozycje zmian do statutu mogą zgłaszać: organ prowadzący ZPKU, organ nadzorujący ZPKU, dyrektor ZPKU, rada pedagogiczna, Samorząd słuchaczy.

§ 72

Załączniki do statutu są integralną częścią statutu.
Aktualizacji statutu dokonano na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 14.09.2011r.

Data powstania: wtorek, 20 gru 2011 09:13
Data opublikowania: wtorek, 20 gru 2011 11:40
Data przejścia do archiwum: piątek, 18 paź 2013 13:24
Opublikował(a): Sławomir Smoktunowicz
Zaakceptował(a): Sławomir Smoktunowicz
Artykuł był czytany: 1629 razy