BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. Meble szkolne, biurowe i pomoce naukowe

Pisz. Dostawa: Meble szkolne, biurowe i pomoce naukowe
Numer ogłoszenia: 421278 - 2011; data zamieszczenia: 12.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Zawodowych , ul. Gizewiusza 3, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4232052, faks 087 4232052.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła zawodowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa Meble szkolne ,biurowe i pomoce naukowe.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa mebli szkolnych ,biurowych sprzętu audiowizualnego , elektronicznego, komputerów i oprogramowania.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.00.00-1, 32.32.46.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie wymagane
III.2) ZALICZKI
•    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Oświadczenie
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Oświadczenie
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Oświadczenie
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Oświadczenie
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Oświadczenie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
•    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
•    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
•    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
•    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.pisz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Zawodowych w Piszu 12-200 Pisz ul. Gizewiusza 3 pokój Nr. 13.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół Zawodowych w Piszu 12-200 Pisz ul. Gizewiusza 3 pokój Nr. 13.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Meble szkolne,biurowe i pomoce naukowe.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa mebli i pomocy naukowych do Zespołu Szkół Zawodowych.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.00.00-1, 39.13.00.00-2, 39.16.20.00-5.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.12.2011.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Sprzęt audiowizualny , elektroniczny ,komputery i oprogramowanie.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa sprzętu audiowizualnego ,elektronicznego, komputerów i oprogramowania do Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.32.46.00-6, 38.65.21.20-7, 30.21.30.00-5.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.12.2011.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Zatwierdził Dyrektor
Włodzimierz Miszczak
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 12 gru 2011 12:02
Data opublikowania: poniedziałek, 12 gru 2011 12:10
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 lis 2018 12:10
Opublikował(a): Włodzimierz Miszczak
Zaakceptował(a): Włodzimierz Miszczak
Artykuł był czytany: 1983 razy