BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.powiat.pisz.pl
________________________________________
Pisz: Wyposażenia pracowni szkolnych w sprzęt i pomoce naukowe
Numer ogłoszenia: 318839 - 2011; data zamieszczenia: 06.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Zawodowych , ul. Gizewiusza 3, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4232052, 

faks 087 4232052.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła Zawodowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenia pracowni szkolnych w sprzęt i pomoce naukowe.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt i pomoce naukowe 

Sprzęt i narzędzia do warsztatów samochodowych Meble biurowe i wyposażenie hotelarskie Meble i artykuły szkolne .Sprzęt AGD..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.52.22.00-7, 39.10.00.00-3, 39.16.00.00-1, 39.22.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie wymagane
III.2) ZALICZKI
•	Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•	III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek 

ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o	Oświadczenie
•	III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o	Oswiadczenie
•	III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o	Oswiadczenie
•	III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o	Oswiadczenie
•	III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o	Oswiadczenie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
•	III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz 

oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
•	III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•	oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•	III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•	nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % 

pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.powiat.pisz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Zawodowych 12-200 Pisz ul. Gizewiusza 3 

Pokój nr.13.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2011 godzina 10:00, miejsce: 

Zespół Szkół Zawodowych 12-200 Pisz ul. Gizewiusza 3 Pokój nr.13.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub 

części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Sprzęt i narzędzia do warsztatów samochodowych.
•	1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wypsażenie pracowni szkolnych w pomoce naukowe.
•	2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.52.22.00-7, 42.63.61.00-4, 42.52.10.00-4, 38.54.00.00-2.
•	3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.12.2011.
•	4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Meble biurowe i wyposażenie hotelarskie.
•	1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wyposażenie pracowni hotelarskiej.
•	2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.12.20.00-3.
•	3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.12.2011.
•	4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Meble i artykuły szkolne.
•	1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wyposażenie pracowni plastycznej.
•	2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.00.00-1.
•	3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.12.2011.
•	4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Sprzęt AGD.
•	1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wyposażenie pracowni gastronomicznej w sprzęt AGD.
•	2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.00.00-0, 39.22.11.00-8, 39.22.11.10-1.
•	3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.12.2011.
•	4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 6 gru 2011 10:55
Data opublikowania: wtorek, 6 gru 2011 11:10
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 lis 2018 12:13
Opublikował(a): Włodzimierz Miszczak
Zaakceptował(a): Włodzimierz Miszczak
Artykuł był czytany: 2072 razy