BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu-Wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt i pomoce naukowe

Pisz: Wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt i pomoce naukowe
Numer ogłoszenia: 392898 - 2011; data zamieszczenia: 23.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Zawodowych , ul. Gizewiusza 3, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4232052, faks 087 4232052.
•	Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiat.pisz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła zawodowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt i pomoce naukowe.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt i pomoce naukowe Sprzęt sportowy Przyrządy i narzędzia do obróbki skrawaniem Sprzęt pomiarowy Sprzęt i narzędzia do warsztatów samochodowych Sprzęt komputerowy ,drukarki itp. Meble biurowe i wyposażenie hotelarskie Meble i artykuły szkolne Sprzęt AGD.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2, 42.67.40.00-1, 38.41.00.00-2, 44.52.22.00-7, 30.21.30.00-5, 39.10.00.00-3, 39.16.00.00-1, 39.22.00.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI
•	Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•	III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o	Oświadczenie
•	III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o	Oswiaczenie
•	III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o	Oswiadczenie
•	III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o	Oswiadczenie
•	III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o	Oświadczenie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
•	III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
•	III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•	oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
•	aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 
•	III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
•	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
•	nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.powit.pisz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Zawodowych 12-200 Pisz ul. Gizewiusz 3 pok.nr.13.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół Zawodowych 12-200 Pisz ul. Gizewiusz 3 pok.nr.13.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Sprzęt sportowy.
•	1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzęt sportowy i gimnastyczny 17 urządzeń sportowych.
•	2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2, 37.44.29.00-8, 37.44.23.00-8, 37.44.14.00-5.
•	3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.12.2011.
•	4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przyrządy i narzędzia do obróbki skrawaniem.
•	1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przyrządy i narzędzia do obróbki skrawaniem Noże tokarskie ,uchwyty ,frezy i tp..
•	2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.67.40.00-1.
•	3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.12.2011.
•	4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Sprzęt pomiarowy.
•	1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzęt pomiarowy :suwmiarki ,mikrometry ,średnicówki i.tp..
•	2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.41.00.00-2, 35.12.51.00-7.
•	3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.12.2011.
•	4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Sprzęt i narzędzia do warsztatów samochodowych.
•	1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzęt i narzędzia do warsztatów samochodowych: zestawy kluczy ,urządzenia diagnostyczne i tp..
•	2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.52.22.00-7, 42.63.61.00-4, 42.52.10.00-4, 38.54.00.00-2.
•	3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.12.2011.
•	4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Sprzęt komputerowy ,drukarki,itp..
•	1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzęt komputerowy ,drukarki,itp, :laptopy,drukarki,aparaty fotograficze itp..
•	2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.23.21.10-8, 30.23.21.30-4, 38.65.10.00-3.
•	3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.12.2011.
•	4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Meble biurowe i wyposażenie hotelarski.
•	1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Meble biurowe i wyposażenie hotelarski:wózek kielnerski szafki, kredens, zastawy stołowe i tp..
•	2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.12.20.00-3.
•	3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.12.2011.
•	4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Meble i artykuły szkolne.
•	1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Meble i artykuły szkolne stoliki szkolne ,krzesła regały itp..
•	2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.00.00-1.
•	3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.12.2011.
•	4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Sprzęt AGD.
•	1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzęt AGD.
•	2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.00.00-0, 39.22.11.00-8, 39.22.11.10-1, 39.22.11.21-1, 39.22.11.20-4, 39.22.11.22-8, 39.22.11.23-5.
•	3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.12.2011.
•	4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 


Dyrektor 
Włodzimierz Miszczak


Pomoc:
 • Pliki są skompresowane. Można je rozpakować programem Winrar, do pobrania tutaj
 • Niektóre pliki mają format .pdf. Aby je otworzyć, należy posiadać program Acrobat Reader, do pobrania tutaj
 • Niektóre pliki mają rozszerzenie .docx. W przypadku posiadania wersji MS WORD 2003 lub starszej, należy doinstalować Pakiet zgodności formatu plików pakietu Microsoft Office dla programów Word, Excel i PowerPoint do pobrania tutaj
 • Pliki do pobrania:
  Data powstania: czwartek, 24 lis 2011 08:04
  Data opublikowania: czwartek, 24 lis 2011 08:05
  Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 lis 2018 12:14
  Opublikował(a): Włodzimierz Miszczak
  Zaakceptował(a): Włodzimierz Miszczak
  Artykuł był czytany: 2402 razy