BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu geodezyjnym

wykonanie osnowy kl. III miasta i gminy Biała Piska
Nowa strona 1

                                                                           Pisz, dnia 11 lutego 2004r.

 

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości powyżej 30.000 EURO

 

Zamawiający: Starosta  Piski

Adres:           12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7

Telefon/fax:   (0-87), 423 35 05,

e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

 

ogłasza przetarg nieograniczony

 

 

Przedmiot zamówienia:

PROJEKT, POMIAR I WYKONANIE SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY III KLASY WEDŁUG TECHNOLOGII OSNÓW ODTWARZALNYCH ORAZ PRZELICZENIE WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW POZIOMEJ OSNOWY POMIAROWEJ Z UKŁADU „1965” NA UKŁAD „2000” MIASTO I GMINA BIAŁA PISKA.

  1. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
  2. Termin realizacji (wymagany)- 30.11.2004r.
  3. Z uwagi na wartość zamówienia, przekraczającą kwotę 30.000 EURO, zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy o zamówieniach publicznych, Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 2.000,00 zł. (dwa tysiące złotych)
  4. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt)– 100%.
  5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia  oraz wszelkie informacje  dotyczące zamówienia i  specyfikacji można uzyskać u p. Henryka Wrzoska,  ul. Gizewiusza 5pok. Nr  53,p.Doroty Dardy  Pl.Daszyńskiego, pok.nr 3 oraz pobrać z  www.powiat.pisz.pl -> www.bip.powiat.pisz.pl
  6. Oferty należy składać  do dnia 29 marca 2004r. do godz. 10.00, w pokoju nr 17 Starostwa Powiatowego, Pl.Daszyńskiego 7.
  7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 marca 2004r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 16.
  8. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
  9. W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki wynikające z art.22 ust.2, nie wykluczeni na podstawie art.19 ust.1 i art.22 ust.7 ustawy o zamówieniach publicznych oraz:

- posiadają minimum 30.000 zł na wykonanie zadania,

- posiadają min. 6 pracowników zatrudnionych umową o pracę na czas nieokreślony, w tym geodetów z uprawnieniami zawodowymi GUGiK nr 1 – minimum 3 osoby, z uprawnieniami GUGiK nr 1i3 – minimum 1 osoba,

- posiadają: własny lub dzierżawiony sprzęt, w tym 1 zestaw odbiorników GPS, min. 2 dalmierze elektroniczne,

            spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

UWAGA !!! UWAGA !!! UWAGA !!! UWAGA !!! UWAGA !!! UWAGA !!!

Prosimy o przesłanie informacji o : nazwie, adresie oraz danych teleadresowych firmy (wraz z adresem poczty e-mail) przy pobraniu specyfikacji wraz z załącznikami -  na adres dorota.darda@powiat.pisz.pl

Informacja ta jest wymagana do kontaktów z Zamawiającym w celu udzielenia ewentualnych wyjaśnień dotyczących specyfikacji ( zgodnie z art.36 ust.1 i2 ustawy o zamówieniach publicznych jt.Dz.U.Nr 72 z 2002r., poz.664 ze zmian.)

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 12 lut 2004 08:34
Data opublikowania: czwartek, 12 lut 2004 08:37
Data edycji: wtorek, 24 lut 2004 00:00
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 mar 2004 07:26
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 1618 razy
Ilość edycji: 1