BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

RODZINY ZASTĘPCZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu POSZUKUJE KANDYDATÓW NA NIESPOKREWNIONE RODZINY ZASTĘPCZE ORAZ ZAWODOWE NIESPOKREWNIONE Z DZIECKIEM RODZINY ZASTĘPCZE O CHARAKTERZE POGOTOWIA RODZINNEGO
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:
1. dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej;
2. mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
3. korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
4. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona;
5. wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu;
6. nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim;
7. mają odpowiednie warunki mieszkaniowe i stałe źródło utrzymania;
8. uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Rodzina lub osoba pełniąca funkcję zawodowej niespokrewnonej z dzieckiem rodziny zastępczej o charakterze pogotowia opiekuńczego otrzymuje wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki i wychowania oraz pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego dziecka.


„Jeżeli nie jest Ci obojętny los dzieci samotnych, opuszczonych czy zaniedbanych, chciałbyś im pomóc, pokochać” zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu
ul. Piaskowa 2, 12-200 Pisz, tel. 0 87- 424-11-38,
poniedziałek 8.00 do 16.00 wtorek-piątek od 7.30 do 15.30


p.o Dyrektora
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Piszu

mgr Magdalena Kleczkowska

Data powstania: wtorek, 31 maj 2011 09:32
Data opublikowania: wtorek, 31 maj 2011 09:37
Data edycji: wtorek, 31 maj 2011 09:40
Opublikował(a): Katarzyna Bańko
Zaakceptował(a): Katarzyna Bańko
Artykuł był czytany: 2063 razy
Ilość edycji: 7