BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAKRES DZIAŁAN KOMISJI

Nowa strona 1
 •  KOMISJA
  BEZPIECZEŃSTWA, OBRONNOŚCI, BUDOWNICTWA
  GEODEZJI, DROGOWNICTWA I KOMUNIKACJI
   

 • Zajmuje się problematyką porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

 • Kwestią ochrony przeciwpowodziowej , przeciwpożarowej oraz zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

 • Utrzymaniem powiatowych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

 • Problematyką obronności /spraw wojskowych, obrony cywilnej, ratownictwa ogólnego/.

 • Sprawami koordynacji komunikacji w powiecie oraz organizacją ruchu drogowego.

 • Zagadnieniami transportu drogowego, kolejowego i wodnego.

 • Utrzymaniem dróg publicznych.

 • Problematyką gospodarki przestrzennej , urbanistyki i architektury na obszarze miast i gmin powiatu.

 • Sprawami kształtowania infrastruktury technicznej i sanitarnej w jednostkach osiedleńczych powiatu.

 • Sprawami zagospodarowania terenów, w aspekcie wymogów związanych z ochroną środowiska naturalnego i zachowania walorów krajobrazowych.

 • Sprawami geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami.

 • Współdziałaniem programowym z kimają bezpieczeństwa i porządku przy Staroście powiatu oraz WOPR.

 • Kontrolą i analizą działalności starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych     (z wyłączeniem inspekcji i straży) w dziedzinach objętych zadaniami komisji.

 • Opiniowaniem planu i realizacji dochodów i wydatków budżetowych w dziedzinach objętych zadaniami komisji
Data powstania: sobota, 28 cze 2003 13:52
Data opublikowania: sobota, 28 cze 2003 13:53
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 gru 2006 08:53
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2470 razy