BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.7014/8/2004

Sprzedaż nieruchomości, Pisz 1, ul. Warszawska
Wykaz G. 7004/8/2004


 nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Piskiego, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2000 r. Dz.U. Nr 46,
poz. 543 ze zmianami). Położenie nieruchomości –

m. Pisz, obręb Pisz 1 ul. Warszawska 3Numer Księgi Wieczystej –

22630Numer działki –

501/4Powierzchnia działki –

0,1303 haCena nieruchomości –

77.600 złOpis nieruchomości –

nieruchomość zabudowana budynkiem byłego internatu Liceum Medycznego w Piszu
(przeznaczonym do rozbiórki) oraz budynkiem garażowym o dwóch boksach. 


1.     
Nieruchomość objęta powyższym wykazem stanowi własność Powiatu Piskiego i
zgodnie z Uchwałą nr XII/57/03 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 października 2003 r.
została przeznaczona do sprzedaży.


2.     
Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w formie przetargu ustnego
nieograniczonego.


3.     
Osoba ustalona w drodze przetargu na nabywcę działki gruntu nr 501/4 o
pow. 0,1303 ha dokona nieodpłatnie rozbiórki budynku użytkowego znajdującego się
na działkach nr 501/3 i 501/4 w zamian za uzyskane materiały rozbiórkowe przed
zawarciem umowy sprzedaży.


4.     
Obciąża się służebnością gruntową nieruchomość Powiatu Piskiego
stanowiącą działki: nr 502/5 o pow. 0,2028 ha (KW 29065), nr 508/2 o pow. 0,0024
ha (KW 25843) i nr 501/5 o pow. 0,0036 ha (KW 22630) na rzecz każdorazowego
właściciela działki nr 501/4 o pow. 0,1303 ha, polegającą na prawie przejazdu do
drogi publicznej (ul. Warszawska).  


5.     
Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego.


6.     
Cenę sprzedaży nieruchomości należy wnieść najpóźniej w dniu zawarcia
aktu notarialnego na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w BS Ruciane Nida
O/Pisz Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.


7.     
Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym
przysługuje roszczenia o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub
odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą
wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia
niniejszego wykazu.


8.     
Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 27 stycznia
2004 r. do 18 lutego 2004 r. Data powstania: wtorek, 27 sty 2004 08:54
Data opublikowania: wtorek, 27 sty 2004 15:01
Data przejścia do archiwum: środa, 10 mar 2004 07:50
Opublikował(a): Adrian Zajączkowski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2031 razy