BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.7001/2/2010 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w mieście Biała Piska przy ul. Sikorskiego, pod zabudowę budynkami garażowymi. Forma sprzedaży - przetarg ustny nieograniczony
ZARZĄD POWIATU         w Piszu
     
     

ZARZĄD POWIATU
        w Piszu

Pisz dnia 20.05.2010 r.

     

Wykaz G.7001/2/2010

     

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego, przeznaczonych do sprzedaży, podanych do publicznej wiadomości na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.):

     
położenie nieruchomości

miasto Biała Piska ul. Sikorskiego,

     

numer księgi wieczystej

KW OL1P/00025628/3,

     

Lp

Numer działki

Powierzchnia w ha

Udział w działce do wspólnego użytkowania

Opis nieruchomości

Cena
-działki
-gruntów wspólnych w zł

Razem cena gruntu
w zł

1

2

3

4

5

6

7

1.

273/28

273/75

0,0018

0,1910

-

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

999+22% VAT

754+22%VAT

1.753+22% VAT

2.

273/35

273/75

0,0018

0,1910

-

18/885

działka pod budowę garażu

działka do wspólnego użytkowania

999+22% VAT

754+22%VAT

1.753+22% VAT

1.

Nieruchomości objęte wykazem stanowią własność Powiatu Piskiego i zgodnie z uchwałą Nr XXV/154/08 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia 2008 r. zostały przeznaczone do sprzedaży.

2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego – zgodnie z Uchwałą Nr 21/133/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.05.2010 r. zmieniającą Uchwałę Nr 46/115/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia cen nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego, położonych w Białej Piskiej zmienionej Uchwałą Nr 14/130/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15 kwietnia 2010 r.
3. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
4. Na żądanie nabywcy może zostać przeprowadzone okazanie granic nieruchomości.
Koszt postępowania ponosi nabywca.
5. Zbywane nieruchomości są położone na obszarze, dla którego nie istnieje aktualnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
6. Na teren działek oznaczonych numerami: 273/28 i 273/35 (stary numer działki 273/19) została wydana decyzja Burmistrza Białej Piskiej nr BIRG 7331-33/88 z dnia 04.11.2008 r. o warunkach zabudowy ustalająca warunki zabudowy – rodzaj inwestycji, zabudowa osiedlowa – garaże.
7. Cenę sprzedaży nieruchomości należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005 Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu.
8. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 21.05.2010 r. do dnia 11.06.2010 r.
     
     
 

WICESTAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

mgr inż. Marek Wysocki

 
Data powstania: piątek, 21 maj 2010 09:51
Data opublikowania: piątek, 21 maj 2010 10:17
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 cze 2010 09:52
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1436 razy