BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

STATUT SAMORZĄDOWEGO GIMNAZJUM PUBLICZNEGO w Zespole Szkół Nr 1 w Piszu

STATUT
SAMORZĄDOWEGO GIMNAZJUM PUBLICZNEGO
w Zespole Szkół Nr 1 w Piszu
ustanowiony na podstawie art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz.U. 2004/256/2572, 273/2703, 281/2781, 2005/17/141, 94/788, 122/1020, 131/1091, 167/1400, 249/2104, 2006/144/1043, 208/1532, 227/1658, 2007/42/273, 80/542, 115/791, 120/818, 180/1280, 181/1292, 2008/70/416, 145/917, 216/1370, 2009/6/33)
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół Nr 1 Samorządowe Gimnazjum Publiczne. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Młodzieżowej 26 w Piszu.
2. Ustalona nazwa używana jest przez szkołę w pełnym brzmieniu.
3. Gimnazjum może posiadać imię, które na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu szkolnego nadaje organ prowadzący.
4. Samorządowe Gimnazjum Publiczne w Piszu jest szkołą publiczną dla dzieci i młodzieży.
5. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Pisz.
6. Nadzór merytoryczny pod względem realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.
7. Cykl kształcenia trwa 3 lata.
CELE I ZADANIA SZKOŁY
§ 2
1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, programów nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki, a w szczególności;
1) wszechstronny rozwój uczniów:
a) wprowadzanie ucznia w świat nauki przez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie,
b) rozbudzanie i rozwój indywidualnych zainteresowań ucznia,
c) wprowadzanie ucznia w świat kultury i sztuki,
d) rozwijanie umiejętności społecznych ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej,
2) wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,
3) wyposażenie uczniów w nowoczesną wiedzę i w umiejętności praktycznego jej stosowania.
4) kształtowanie postaw kreatywnych w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności.
5) przygotowanie uczniów do prawidłowego kształtowania stosunków międzyludzkich, do świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego pełnienia zadań w życiu rodzinnym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym i obronnym kraju.
6) wyrabianie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej uczniów, ich sprawności fizycznej a także nawyków dbania o własny rozwój fizyczny, zdrowie, higienę psychiczną, racjonalny wypoczynek, o właściwą organizację czasu wolnego.
7) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
8) otoczenie opieką uczniów niepełnosprawnych.
2. Szczegółowe cele i zadania szkoły są zawarte w Programie Wychowawczym i w Programie Profilaktyki.
3. Gimnazjum umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie o systemie oświaty i jako szkoła publiczna:
1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
2) przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie, a w miarę wolnych miejsc również uczniów zamieszkałych poza obwodem,
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
4. Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez: zajęcia lekcyjne, zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań w zakresie różnych przedmiotów, zajęcia rekreacyjno-sportowe, zajęcia wyrównawcze (prowadzone w miarę posiadanych środków), umożliwianie uczniom brania udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych, prowadzenie lekcji religii w szkole, oddziaływanie wychowawcze.
5. Szkoła przygotowuje uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku dalszego kształcenia organizując wewnątrzszkolne doradztwo zawodowe.
5a. Celem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest:
1) rozwijanie aktywności poznawczej uczniów w kierunku właściwej samooceny swoich możliwości psychofizycznych,
2) poznawanie przez młodzież własnej osobowości w określaniu przydatności zawodowej
3) przygotowanie uczniów do konstruowania realistycznych planów kariery edukacyjno-zawodowej,
4) kształtowanie świadomych decyzji w wyborze zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej,
5) inspirowanie uczniów do poznawania kierunków kształcenia i wymagań edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych,
6) poznawanie rynku pracy oraz zjawisk reorientacji, mobilności zawodowej i bezrobocia
7) poznawanie zawodów przyszłości w kraju i w Unii Europejskiej,
8) aktywizowanie rodziców w proces wychowawczy dziecka dotyczący wyboru zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej,
9) podnoszenie kompetencji pedagoga i nauczycieli do prowadzenia orientacji i doradztwa zawodowego w szkole,
10) włączanie placówek, instytucji i zakładów pracy w proces orientacji i doradztwa zawodowego w szkole.
5b. Realizacja celów wymienionych w ust. 5a odbywa się poprzez:
1) prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy,
2) prowadzenie zajęć umożliwiających uczniom dokonanie autodiagnozy preferencji i zainteresowań zawodowych,
3) realizacja treści z zakresu orientacji i doradztwa zawodowego w ramach zajęć z wiedzy o społeczeństwie, techniki i informatyki,
4) organizację spotkań z przedstawicielami urzędu pracy, szkół ponadgimnazjalnych,
5) organizację wyjść na targi szkolne lub dni otwarte szkół ponadgimnazjalnych,
6) gromadzenie i udostępnianie informacji o szkołach ponagimnazjalnych, o zawodach, o rynku pracy,
7) indywidualne poradnictwo zawodowe prowadzone we współpracy z doradcą zawodowym zatrudnionym w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
6. Szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej zatrudniając pedagoga szkolnego oraz współpracując z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Piszu.
6a. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną polega na:
1) uzyskiwaniu pomocy doradcy zawodowego w prowadzeniu zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
2) uzyskiwaniu pomocy w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów;
3) diagnozowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów;
4) uzyskiwaniu pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
5) kształceniu umiejętności wychowawczych nauczycieli;
6) wsparciu wychowawców i nauczycieli w realizacji działań wychowawczych i profilaktycznych.
7. Szkoła organizuje opiekę dla uczniów niepełnosprawnych poprzez indywidualny tok nauczania, kontakty z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz opiekę nauczyciela wychowawcy.
8. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, szkoła udziela wsparcia poprzez: pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez instytucje świadczące specjalistyczne poradnictwo, zorganizowanie pomocy materialnej i rzeczowej – w miarę posiadanych przez szkołę środków.
9. Szkoła może wyrazić zgodę na indywidualny program lub tok nauki oraz organizację indywidualnego programu lub toku nauki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz.U.2002/3/28) w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu i toku nauki.
10. Szkoła sprawuje opiekę indywidualną w następujących przypadkach:
1) w trakcie okresu adaptacyjnego (uczniowie rozpoczynający naukę oraz zmieniający szkołę)
2) nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi lub uszkodzeniami narządów ruchu, wzroku lub słuchu
3) nad uczniami, którym z powodów rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc materialna stała lub sporadyczna, jeśli posiada jakiekolwiek fundusze na ten cel.
11. Zadania zespołów nauczycielskich określone są w § 13.
12. Szkoła prowadzi ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
13. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:
1) dyżury nauczycieli w budynku wg grafiku wywieszonego w pokoju nauczycielskim,
2) zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych,
3) organizowanie wycieczek szkolnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 136, poz. 1516 z 2001r.),
4) omawianie na godzinach wychowawczych zasad bezpieczeństwa,
5) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
6) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno – wychowawczych równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu.
14. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach nauczania, wychowania i profilaktyki poprzez:
1) pracę Rady Rodziców,
2) wyrażanie i przekazywanie dyrektorowi opinii na temat pracy szkoły,
3) spotkania z dyrektorem, wychowawcami klas i nauczycielami poszczególnych przedmiotów w ramach zebrań klasowych rodziców co najmniej 2 razy w ciągu roku, a spotkania z wychowawcami klas w każdym miesiącu
4) indywidualne rozmowy z nauczycielami i dyrektorem,
5) organizowanie imprez klasowych, uroczystości szkolnych i wycieczek,
6) angażowanie rodziców we współpracę w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz w rozwiązywanie jej problemów gospodarczych..
15. Celem spotkań wychowawców i nauczycieli z rodzicami jest także:
1) zapoznanie rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły i poszczególnych klas;
2) zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki;
3) wymiana informacji i dyskusja na tematy wychowawcze;
4) uzyskanie przez rodziców w każdym czasie rzetelnej informacji na temat dziecka, jego zachowania i postępów oraz przyczyn trudności w nauce;
5) uzyskiwanie przez rodziców informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci.
16. Z celami i zadaniami szkoły muszą być zapoznani uczniowie i ich rodzice.
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
§ 3
1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski. Wymienione organa są organami Zespołu Szkół Nr1.
2. Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji. Pomiędzy organami szkoły istnieje bieżąca wymiana informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach. Sytuacje konfliktowe rozwiązywane są wewnątrz szkoły przez jej dyrektora, który ustala, czy żadna ze stron konfliktu nie naruszyła przepisów.
3. Każdy z wymienionych organów szkoły może występować z wnioskiem do dyrektora szkoły o zorganizowanie spotkania w razie zaistniałej potrzeby. Wniosek taki jest dla dyrektora wiążący.
4. Łącznikiem współpracy między organami szkoły jest dyrektor, który może inicjować i koordynować różne formy spotkań i kontaktów między nimi.
5. Procedury rozstrzygania konfliktów określa Regulamin Szkoły.
6. Dyrektor szkoły:
1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
2) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;
3) przygotowuje i przewodniczy posiedzeniom rady pedagogicznej;
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej;
5) sprawuje nadzór pedagogiczny;
6) dokonuje analizy działalności szkoły i nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym przedstawia radzie pedagogicznej wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły, wykorzystując opinie nauczycieli, uczniów, rodziców, organu prowadzącego i organu nadzorującego;
7) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów gimnazjalnych przeprowadzanych w szkole;
8) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
9) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
10) jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i za majątek szkoły;
11) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;
12) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami;
13) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
14) określa na piśmie zakres obowiązków i kompetencji pracowników;
15) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
16) korzysta z samooceny nauczyciela;
17) występuje z wnioskiem - po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej - w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;
18) prowadzi ciągły monitoring i ankietowanie uczniów, rodziców i nauczycieli celem poprawy jakości pracy szkoły;
19) wykonuje zadania wynikające z aktualnych przepisów.

7. W wykonywaniu swych zadań dyrektor szkoły współpracuje z Samorządem Uczniowskim, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i związkami zawodowymi istniejącymi w szkole. Dyrektor zasięga opinii odpowiednich organów szkoły w rozwiązywaniu wewnętrznych konfliktów.
8. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki .
1) W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły jako przewodniczący oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole jako członkowie. W zebraniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
2) Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzaniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
3) Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
4) Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należą:
a) przygotowanie projektu statutu szkoły bądź projektu jego zmian oraz jego zatwierdzenie;
b) zatwierdzanie planów pracy szkoły;
c) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania uczniów;
d) ustalanie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów oraz trybu odwoławczego od tych ocen;
e) wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn nieusprawiedliwionych;
f) uchwalanie warunkowej promocji ucznia;
g) zatwierdzanie projektu programu wychowawczego i program profilaktyki szkoły przedstawionego przez Radę Rodziców;
h) zatwierdzanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
i) ustalanie warunków i zasad przyznawania uczniom wyróżnień;
j) zatwierdzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;
k) zatwierdzanie wniosków stałych i doraźnych komisji powołanych przez radę;
l) zatwierdzanie wniosków wychowawców klas i innych pracowników szkoły w sprawie przyznawania uczniom nagród i wyróżnień;
m) zatwierdzanie założeń organizacyjnych wewnętrznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego;
n) zatwierdzanie szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym i aneksów do nich.
o) skreślony
5) Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych;
b) projekt planu finansowego szkoły i przyznany przez organ prowadzący budżet;
c) przydział godzin nauczania i innych czynności dla nauczycieli;
d) propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole;
e) wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
f) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia;
g) program nauczania zaproponowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli.
6) Rada pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o odwołanie dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole. Postępowanie wyjaśniające starosta albo dyrektor są zobowiązani przeprowadzić w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały rady pedagogicznej.
7) Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia Radę Powiatu (organ prowadzący szkołę) oraz Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie (organ sprawujący nadzór pedagogiczny) Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty w porozumieniu z Radą Powiatu uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie Kuratora Oświaty jest ostateczne.
8) Szczegółowe kompetencje i zasady działania rady pedagogicznej zawiera jej regulamin.
9. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
1) W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
2) Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców. Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny z postanowieniami Statutu.
3) Rada rodziców może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
4) Do kompetencji rady rodziców należy:
a) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki;
b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
d) skreślony
5) W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.
6) Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego lub programu profilaktyki program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
10. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, który nie może być sprzeczny ze Statutem.
1) Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
2) Do kompetencji samorządu uczniowskiego należy w szczególności:
a) aktywne uczestniczenie w działalności dydaktycznej, wychowawczej, społecznej i kulturalnej szkoły,
b) opiniowanie pracy nauczycieli i przedstawianie opinii na piśmie dyrektorowi szkoły,
c) gospodarowanie środkami materialnymi samorządu uczniowskiego,
d) przestrzeganie praw i obowiązków ucznia określonych w Statucie i Regulaminie Samorządu Uczniowskiego,
e) branie udziału w planowaniu życia i pracy szkoły,
f) występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego,
g) opracowywanie propozycji zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego,
h) dbanie o honor szkoły, godne jej reprezentowanie, wzbogacanie jej tradycji i dbanie o jej mienie,
i) wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrekcję szkoły.
3) Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania własnych zainteresowań ,
d) prawo do wydawania i redagowania gazety szkolnej,
e) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
4) Szczegółowe prawa i obowiązki określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
5) Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.
WEWNĘTRZNA ORGANIZACJA SZKOŁY
§ 4
Organizację gimnazjum określają przepisy § 5 – 10.
§ 5
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych szkolnym planem nauczania zgodnym z ramowym planem nauczania i dopuszczonym przez MEN do użytku szkolnego.
2. O liczbie uczniów w oddziale lub w grupie decyduje organ prowadzący szkołę w oparciu o obowiązujące przepisy.
3. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
4. Oddział może być dzielony na grupy. Przedmioty, na których można dokonać podziału uczniów na grupy oraz liczebność grup określają odrębne przepisy oraz zgoda organu prowadzącego. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej podejmuje decyzje dotyczące podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem środków finansowych, a także następujących zasad:
5. podział na grupy powinien zapewnić możliwość realizacji wynikających z programów nauczania zajęć laboratoryjnych i praktycznych, w szczególności na zajęciach języków obcych
6. zajęcia w-f powinny być prowadzone w grupach, oddzielnie dla chłopców i dziewcząt; w przypadku małych grup mogą być tworzone grupy międzyoddziałowe lub międzyklasowe.
7. Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych, a także w formie wycieczek i wyjazdów.
8. Zajęcia, o których mowa w ust. 5 są organizowane z uwzględnieniem posiadanych środków finansowych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkich uczestników.
§ 6
Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
§ 7
Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na dojazd do szkoły, gimnazjum za zgodą organu prowadzącego może zorganizować świetlicę.
§ 8
1. W szkole działa biblioteka, która jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela. Przy bibliotece znajduje się czytelnia z Multimedialnym Centrum Informacji umożliwiająca korzystanie z księgozbioru i czasopism na miejscu oraz korzystanie z Internetu.
2. Z biblioteki i czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice i inni pracownicy szkoły na zasadach określonych w regulaminie biblioteki.
3. W pomieszczeniach biblioteki i czytelni gromadzi się i opracowuje zbiory, wypożycza je poza bibliotekę, prowadzi przysposobienie czytelnicze uczniów.
4. Zadaniem nauczyciela bibliotekarza jest głównie:
1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
2) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczo-informacyjnego,
3) bieżące uzupełnianie księgozbioru,
4) prenumerata prasy i czasopism naukowo-pedagogicznych,
5) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
6) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
7) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
8) współpraca z innymi bibliotekami.
5. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
6. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki i czytelni określa Regulamin Biblioteki Szkolnej.
§ 9
Uczniowie mieszkający poza miejscem będącym siedzibą szkoły mogą na czas nauki zamieszkać w internacie Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu.
§10
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowywany przez dyrektora szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku na podstawie ramowego planu nauczania i szkolnego planu nauczania. Arkusz ten zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku.
2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych.
4. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada: 20 sal lekcyjnych – pracowni, bibliotekę i czytelnię, salę sportową, aulę, 2 pracownie komputerowe, gabinet pielęgniarki szkolnej, szatnie, archiwum, radiowęzeł, sklepik – kawiarenkę.
§ 11
1. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań dyrektor szkoły powołuje wicedyrektora.
2. Do obowiązków wicedyrektora należy w szczególności:
1) zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności
2) organizowanie i kontrola dyżurów nauczycieli
3) przygotowanie tygodniowego rozkładu zajęć i nadzorowanie jego realizacji
4) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli
5) rozliczanie godzin ponadwymiarowych i zajęć pozalekcyjnych
6) kontrola dzienników lekcyjnych pod kątem zapisów tematów lekcji, frekwencji, częstotliwości oceniania uczniów oraz kontrola arkuszy ocen
7) opieka nad młodzieżą (stypendia, zapomogi losowe, dożywianie itp.)
8) kontrola realizacji tematyki godzin wychowawczych
9) kontrola realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych
10) udzielanie pomocy w sprawach organizacji młodzieżowych działających w szkole, samorządu szkolnego itp.
11) organizowanie kół zainteresowań i kół przedmiotowych i nadzór nad nimi
12) omawianie organizacji, zatwierdzanie i kontrola realizacji imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych, turystycznych - imprez klasowych i ogólnoszkolnych
13) współpraca z Piskim Domem Kultury, Sądem Rejonowym, Prokuraturą i Policją
14) przygotowanie informacji o stanie pracy szkoły w zakresie mu przydzielonym
15) prowadzenie czynności związanych z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli, hospitowanie zajęć obowiązkowych
16) wykonywanie innych poleceń służbowych dyrektora.
§ 12
1. Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników określają przepisy § 12 - 15.
2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
3. Zadania i obowiązki nauczycieli:
1) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego,
2) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
3) dbanie o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny,
4) realizowanie programu nauczania, wychowania i opieki w powierzonych klasach, zespołach,
5) sprawiedliwe traktowanie i ocenianie wszystkich uczniów,
6) służenie uczniom pomocą w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
7) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, rozwoju ich zdolności i zainteresowań,
8) wzbogacanie własnego warsztatu pracy pedagogicznej,
9) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu swej wiedzy, dzięki udziałowi w różnych formach doskonalenia zawodowego, organizowanych w szkole i poza nią,
10) informowanie rodziców i wychowawcy o wynikach w nauce i zachowaniu podopiecznych ,
11) decydowanie w sprawie wyboru metod i form pracy, podręczników i programów nauczania,
12) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przedmiotu (dzienniki, rozkłady materiału, plany wynikowe),
13) systematyczne ocenianie.
4. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły za:
1) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie
2) bezpieczeństwo powierzanych mu uczniów
3) stan powierzonego sprzętu, urządzeń i środków dydaktycznych
5. W realizacji swoich zadań nauczyciel powinien kierować się następującymi wskazówkami:
1) zapoznaj uczniów z celami uczenia się określonych treści,
2) jasno sprecyzuj wymagania z przedmiotu na poszczególne oceny,
3) uczyń wszystko, by uczniowie zdawali sobie sprawę z tego, co robią na lekcji, po co i dlaczego; zwalczaj mechaniczne uczenie się,
4) stosuj indywidualne podejście do każdego ucznia,
5) wdrażaj uczniów do samodzielnej pracy,
6) oferuj różne sposoby i organizacyjne formy uczenia się,
7) pozwalaj uczniom odkrywać, poszukiwać i eksperymentować,
8) organizuj zajęcie dydaktyczne także poza murami szkoły,
9) uczyń dialog wiodącą metodą komunikacji interpersonalnej,
10) nie krytykuj publicznie niepowodzeń uczniów występujących w pracy nad wykonywanymi zadaniami, nie osądzaj i nie ośmieszaj; zamiast tego: tłumacz, objaśniaj, zachęcaj, udzielaj wskazówek,
11) wskazuj pozapodręcznikowe źródła uczenia się określonych treści, zachęcaj do poszerzania wiadomości i sprawdzania się w olimpiadach przedmiotowych,
12) zachęcaj uczniów do wypowiedzi i działań praktycznych.
6. Nauczyciel ma prawo do:
1) obrony własnej godności w sytuacjach konfliktowych
a) w konflikcie z przełożonymi
b) w konflikcie z rodzicami bądź uczniami
2) samooceny.
W tym celu rada pedagogiczna na wniosek osoby zainteresowanej powołuje bezstronną komisję, w skład której wchodzą zarówno nauczyciele jak i przedstawiciele rady rodziców. Zadaniem komisji jest pomoc w rozstrzygnięciu sporu.
§ 13
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla oddziału zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
2. Dopuszcza się utworzenie jednego zespołu uczącego dla kilku oddziałów, jeśli uczą w nich ci sami nauczyciele.
3. Nauczyciele tworzą zespoły wychowawcze, przedmiotowe i inne zespoły problemowo-zadaniowe.
4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
5. Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują:
1) ustalenie zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,
2) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programu nauczania,
3) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
5) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
6) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,
7) korzystanie z doradztwa metodycznego.
§ 14
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy, wychowawca w miarę możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, tworzenie warunków wspomagających rozwój i ukształtowanie osobowości ucznia pod względem moralnym, psychicznym, fizycznym, działającego w poszanowaniu prawa, a w szczególności:
1) pełna, wszechstronna orientacja w sytuacji materialnej i atmosferze wychowawczej domu rodzinnego wychowanka,
2) stały kontakt z rodzicami (opiekunami) uczniów oraz przedstawicielami innych środowisk wychowawczych, w których przebywają uczniowie,
3) kreowanie sytuacji wychowawczych, w których uczeń może optymalnie rozwijać cechy własnej osobowości oraz kształtować pożądany stosunek do naczelnych celów wychowawczych,
4) kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej oraz społecznej poprzez umiejętne stosowanie postaw asertywnych i efektywnych form komunikowania się,
5) kształtowanie poczucia tożsamości państwowej i narodowej,
6) wszechstronna pomoc we właściwym wyborze przyszłej drogi zawodowej lub naukowej – zgodnie z zainteresowaniami, samodzielnie ocenianymi i rzetelnie zdiagnozowanymi możliwościami ucznia,
7) organizacja życia wewnętrznego klasy jako zespołu ludzkiego oraz pomoc w organizacji czasu wolnego wychowanków,
8) organizacja kompleksowej pomocy uczniom o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
9) uświadomienie życiowej użyteczności zarówno całej edukacji szkolnej jak i poszczególnych przedmiotów,
10) ustalanie ocen z zachowania,
11) prowadzenie dokumentacji klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusze ocen i inne - wg zaleceń dyrektora).
5. Tematyka zajęć do dyspozycji wychowawcy powinna być zgodna z założeniami Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki.
6. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
7. Rodzice w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, mogą mieć wpływ na dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu dyrektor powierzył zadania wychowawcy.
8. Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku gdy:
1) wyrazi on na to zgodę lub sam złoży rezygnację z tej funkcji,
2) złożenie pisemnego wniosku podpisanego przez 2/3 rodziców uczniów klasy, wniosek musi zawierać uzasadnienie.
9. Ostateczną decyzję w przedmiocie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii redy pedagogicznej.
10. Warunkiem przedłożenia sprawy radzie pedagogicznej jest pisemne sformułowanie zarzutów przez rodziców oraz podpisanie ich przez osoby domagające się zmiany.
§ 15
1. W szkole zatrudnia się pedagoga szkolnego.
2. Do zadań pedagoga należy:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpatrywanych potrzeb,
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli,
5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,
6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,
7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Wewnątrzszkolny system oceniania
§ 16
1. Wewnątrzszkolny system oceniania reguluje kwestie związane z ocenianiem osiągnięć i zachowania uczniów, możliwością poprawiania ocen, powiadamiania rodziców o wynikach opracowane na podstawie Rozporządzenia MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
2. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia
3. Ocenianie wewnątrzszkolne polega na:
1) rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania;
2) rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie.
4. Ocenianie ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

5. Nauczyciele opracowują przedmiotowe systemy oceniania, które zawierają wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz sposoby ich sprawdzania. PSO są do wglądu uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) u dyrektora szkoły i w bibliotece szkolnej.
6. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

8. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczniu się, które uniemożliwiają sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

9. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki.

10. Decyzję o zwolnieniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Wniosek o zwolnienie z zajęć do dyrektora szkoły składa uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie).

11. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całości cyklu kształcenia.

12. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony/a”.

13. Przy ocenianiu uczniów uwzględnia się indywidualną pracę z uczniem, mając na uwadze jego słabe i mocne strony. Pozwala to na zaprezentowanie wiadomości i umiejętności w taki sposób, w którym uczeń czuje się najlepiej, np. wypowiedzi ustne, pisemne, itp.

14. Oceny bieżące, śródroczne i roczne ustala się wg skali od 1 do 6

6 – celujący
5 – bardzo dobry
4 – dobry
3 – dostateczny
2 – dopuszczający
1 – niedostateczny

a) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
• Posiada pełną wiedzę i umiejętności z programu nauczania przedmiotu w danej klasie;
• samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
• potrafi tematycznie łączyć wiadomości z różnych przedmiotów;
• biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy;
• zajmuje miejsca premiowane w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych organizowanych przez szkołę lub międzyszkolnych;
• kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim, regionalnym lub krajowym.
b) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
• opanował w szerokim zakresie wiedzę i umiejętności określone programem nauczania przedmiotu w danej klasie;
• sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami;
• rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania;
• bez pomocy nauczyciela potrafi zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań w praktyce.
c) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
• opanował wiedze i umiejętności w zakresie pozwalającym zrozumieć większość treści poszczególnych elementów wiedzy z danego przedmiotu nauczania;
• wykazuje się samodzielnym myśleniem w rozwiązywaniu typowych zadań teoretycznych i praktycznych i odpowiednio stosuje zdobyte wiadomości.
d) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
• opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się tego przedmiotu;
• rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności.
e) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
• w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;
• rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności.
f) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
• nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, które są konieczne do dalszego kształcenia;
• nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

15. Oceny bieżące (cząstkowe) mogą być wystawiane w poszerzonej skali, tzn. stopień z plusem lub minusem.

16. Oceny bieżące wystawiane są uczniowi za wiedzę i umiejętności (w przypadku w-f, techniki, muzyki, plastyki – bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć) ucznia w ramach różnych rodzajów form aktywności, które określają nauczyciele w przedmiotowych systemach oceniania.

17. (uchylony)

18. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

19. Na wniosek ucznia lub jego rodziców( prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę według następujących zasad:
1) ocena bieżąca – na ustny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) złożony do nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne;
2) ocena śródroczna i roczna – na pisemny uzasadniony wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) złożony do dyrektora szkoły;
3) na uzasadnienie ustalonej oceny składa się informacja o stopniu spełnienia wymagań edukacyjnych, kryteria oceniania oraz wskazówki umożliwiające uczniowi zaplanowanie dalszego swojego rozwoju.

20. uchylony

21. uchylony.

22. uchylony

23. uchylony

24. uchylony

25. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń, jak i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela.

26. Wyniki prac klasowych należy omówić i skomentować.

27. Organizacja prac klasowych i sprawdzianów:
1) praca klasowa jest formą sprawdzenia wiadomości i umiejętności, obejmującą treści z działu programowego;
2) przez sprawdzian należy rozumieć każdą formę kontroli wiadomości i umiejętności obejmującą treści kształcenia z więcej niż 3 lekcji wprowadzających nowe treści;
3) kartkówka jako pisemna forma sprawdzania bieżących wiadomości i umiejętności obejmuje treści edukacyjne z 3 ostatnich lekcji i może być przeprowadzona na każdej lekcji bez zapowiedzi (jest równoznaczna z odpowiedzią ustną), trwa maksymalnie 20 minut, przeprowadzenie winno być odnotowane w dzienniku (maksymalnie 2 w ciągu dnia);
4) w ciągu 1 tygodnia można przeprowadzić maksymalnie trzy prace klasowe lub sprawdziany;
5) o planowanej pracy klasowej i sprawdzianie należy powiadomić uczniów co najmniej 1 tydzień wcześniej;
6) każda praca klasowa oraz sprawdzian muszą być poprzedzone lekcją powtórzeniowo – utrwalającą, której celem jest określenie treści i umiejętności objętych kontrolą;
7) praca klasowa, sprawdzian lub kartkówka powinny być sprawdzone i ocenione w terminie do 2 tygodni i przekazane uczniom do wglądu;
8) prace klasowe i sprawdziany przechowywane są przez nauczyciela przez 1 rok;
9) każda ocena z pracy klasowej musi być zapisana w dzienniku lekcyjnym czerwonym kolorem, pozostałe oceny winny być wpisane innym kolorem zgodnie z legendą.

28. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Semestr I trwa od 1 września do końca trzeciego tygodnia stycznia, II semestr trwa od czwartego tygodnia stycznia do końca zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. W przypadku, gdy ferie zimowe rozpoczynają się w połowie stycznia I semestr trwa do ferii, a II semestr rozpoczyna się po feriach zimowych.

29. Każdy semestr kończy się klasyfikacją.
1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

30. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne na podstawie ocen cząstkowych.

31. Nauczyciel ustalając roczną ocenę klasyfikacyjną uwzględnia również ocenę śródroczną.

32. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, nauczyciele i pedagog szkolny, w miarę możliwości, stwarzają uczniowi szansę uzupełnienia braków.
33. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w następujących terminach i formach:
1) dwa dni przed ustalonym w harmonogramie terminem zebrania rodzicielskiego nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne przekazują ustną informację uczniowi o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej;
2) dwa dni przed ustalonym w harmonogramie terminem zebrania rodzicielskiego wychowawca klasy przekazuje ustna informację uczniowi o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania;
3) trzy tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej wychowawca klasy pisemnie informuje rodziców (prawnych opiekunów) na zebraniu rodzicielskim o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania;
4) w przypadku nieobecności na zebraniu obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) jest uzyskanie informacji od wychowawcy w innym najbliższym terminie.

34. Uczeń ma możliwość uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w przypadku:
1) ciągłej, długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach;
2) wątpliwości nauczyciela podczas ustalania oceny spowodowanych dużym zróżnicowaniem ocen bieżących;
3) gdy uczeń korzystał z prawa do poprawy prac klasowych i otrzymywał z nich oceny pozytywne.

35. Zakres wymagań edukacyjnych oraz formę uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej ustala nauczyciel w porozumieniu z uczniem na trzy tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej. Ostateczny termin podwyższenia oceny nie może być późniejszy niż trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Informacje o ustaleniach podpisuje uczeń w dzienniku lekcyjnym.

36. Oceny klasyfikacyjne winny być ustalone nie później niż trzy dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.

37. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

38. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

39. Na pisemna prośbę ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

40. Termin składania egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

41. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego, który ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

42. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

43. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

44. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin;
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

45. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna z zastrzeżeniem ust.61.

46. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Wniosek w tej sprawie składa uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) za pośrednictwem wychowawcy klasy.

47. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i części ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego, który ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

48. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

49. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący dane lub pokrewne zajęcia edukacyjne, który jest członkiem komisji.

50. Nauczyciel wyznaczony na egzaminatora może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w charakterze egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

51. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład komisji;
2) termin egzaminu poprawkowego;
3) pytania egzaminacyjne;
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

52. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

53. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.

54. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, może jeden raz w ciągu nauki w szkole promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

55. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w oparciu o kryteria wymagań na poszczególną ocenę, opracowane przez Zespół Wychowawczy.
1) Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: wywiązywanie się z obowiązków ucznia, postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, dbałość o honor i tradycje szkoły, dbałość o piękno mowy ojczystej, dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, okazywanie szacunku innym osobom.
2) Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
• wzorowe
• bardzo dobre
• dobre
• poprawne
• nieodpowiednie
• naganne
3) Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 55.4) i 5).
4) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
5) Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy III nie kończy szkoły.

56. Tryb ustalania oceny zachowania:
1) Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania.
2) Przed wystawieniem śródrocznej czy rocznej oceny zachowania wychowawca przypomina wychowankom obowiązujące kryteria oceny i przedstawia propozycje ocen (dwa dni przed ustalonym w harmonogramie terminem zebrania rodzicielskiego i nie później niż trzy tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej).
3) Uczeń w formie pisemnej dokonuje samooceny i przedstawia ją wychowawcy.
4) Wychowawca przedstawia samoocenę na forum klasy.
5) Uczniowie klasy opiniują samoocenę.
6) Wychowawca zbiera informacje od nauczycieli o zachowaniu ucznia.
7) Na podstawie samooceny, opinii klasy i posiadanych informacji wychowawca ustala oceny zachowania.
8) Z ustaloną oceną zachowania wychowawca zapoznaje uczniów nie później niż trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

57. Kryteria oceny zachowania
Zachowanie ucznia ocenia się w ośmiu kategoriach opisowych oznaczonych cyframi rzymskimi. Zadaniem nauczyciela jest wybranie w kolejnych kategoriach spośród poszczególnych zapisów tego zdania, które najlepiej charakteryzuje ucznia w opinii wychowawcy, innych nauczycieli, uczniów i innych członków społeczności szkolnej. Cyfra przy wybranym zapisie oznacza liczbę przyznanych uczniowi punktów w danej kategorii. Suma punktów zamieniana jest na ocenę.

I. Stosunek do nauki
W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań, uczeń osiąga wyniki:
4 – maksymalne (średnia ocen min. 4,5)
3 – dość wysokie (średnia ocen 4,0 i wyższa)
2 – przeciętne (średnia ocen min. 3,0)
1 – raczej niskie (proponowane 2 oceny niedostateczne i/lub 4 oceny dopuszczające)
0 – zdecydowanie zbyt niskie (proponowane 3 i więcej oceny niedostateczne)

II. Frekwencja
4 – Uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień.
3 – Uczeń ma niewielka liczbę godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień (łącznie do 10).
2 – Uczeń czasami opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się (łącznie do 15).
1 – Uczeń często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się (łącznie od 16 do 25
godzin)
0 – Uczeń nagminnie spóźnia się lub opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (łączna liczba
przekracza 25).

III. Takt i kultura w stosunkach z ludźmi
4 – Uczeń jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa, a jego postawa nacechowana jest
życzliwością w stosunku do otoczenia.
3 – Uczeń jest zwykle taktowny, życzliwie usposobiony, a w rozmowach stara się o zachowanie
kultury słowa, umie dyskutować.
2 – zdarzyło się, że uczeń zachował się nietaktownie lub, nie zapanowawszy nad
emocjami, użył mało kulturalnego słownictwa w rozmowie lub dyskusjach. (1-2 uwagi w dzienniku lekcyjnym, upomnienie wychowawcy klasy)
1 – Uczeń często bywa nietaktowny, czasami używa wulgaryzmów w rozmowach czy
dyskusjach (liczne uwagi w dzienniku lekcyjnym, nagana wychowawcy klasy).
0 – Uczeń zwykle jest nietaktowny, używa wulgaryzmów, jest agresywny – nie stara się nawet o
zachowanie kulturalnych form w prowadzeniu rozmowy (uczeiowi została udzielona nagana dyrektora szkoły).

IV. Dbałość o wygląd zewnętrzny
4 – Uczeń szczególnie dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i stosownie ubrany.
3 – Zdarzyło się, że strój ucznia lub zachowanie przez niego higieny budziły
zastrzeżenia (1-2 uwagi w dzienniku lekcyjnym).
2 – Kilkakrotnie zwracano uczniowi uwagę na niestosowność stroju lub
niedostateczną dbałość o higienę (3-5 uwag w dzienniku lekcyjnym)
1 – Uczniowi trzeba często przypominać o potrzebie dbałości o higienę i odpowiedni strój.
0 – Uczeń jest zwykle niestosownie ubrany lub nie dba o higienę i nie reaguje na zwracane
uwagi.

V. Sumienność, poczucie odpowiedzialności
4 – Uczeń zawsze dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, przekazywanie
usprawiedliwień w ciągu 1 tygodnia), rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz
podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań (brak odnotowanych niewykonań pracy domowej).
3 – Uczeń zwykle dotrzymuje ustalonych terminów, wykonuje powierzone mu prace i zadania,
czasami podejmuje dobrowolne zobowiązania, które stara się wykonywać terminowo i
solidnie.
2 – Zdarza się, że uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niezbyt dobrze wywiązuje się
z powierzonych mu prac i zadań; rzadko podejmuje dobrowolne zobowiązania, ale dobrze
się z nich wywiązuje (pojedyncze braki pracy domowej, zgłoszone nieprzygotowanie do lekcji).
1 – Uczeń często nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niezbyt starannie wykonuje
powierzone mu prace i zadania; niechętnie podejmuje dobrowolne zobowiązania i czasem
się z nich nie wywiązuje (często nie jest przygotowany do lekcji o czym informują zapisy w dzienniku lekcyjnym).
0 – Uczeń zwykle nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu prac i
zadań, nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań.

VI. Postawa moralna i społeczna ucznia
4 – W codziennym życiu szkolnym uczeń wykazuje się uczciwością, zawsze reaguje na
dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność osobistą własną i innych osób, chętnie pomaga
kolegom, wykazuje dużą aktywność w działaniach na rzecz zespołu w szkole i poza nią.
3 – Uczeń zwykle postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, stara się nie
uchybiać godności innych osób, szanuje własną i cudzą pracę oraz mienie publiczne i
prywatne, pomaga kolegom w nauce, angażuje się w prace na rzecz zespołu klasowego.
2 – Zdarzyło się (kilka razy), że uczeń nie zareagował na ewidentny przejaw zła, uchybił godności innej
osoby, naraził na nieznaczny uszczerbek mienie publiczne lub prywatne, odmówił pomocy koledze.
1 – Uczeń w swoim postępowaniu często nie przestrzega zasady uczciwości, zwykle nie reaguje
na przejawy zła, nie wykazuje szacunku dla pracy i własności innych, często unika pracy na
rzecz zespołu.
0 – Postępowanie ucznia zwykle jest sprzeczne z zasadą uczciwości, uczeń jest obojętny wobec
przejawów zła, nie szanuje godności własnej i innych ludzi, unika lub odmawia
podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz innych osób czy zespołu, wchodzi w kolizje
z prawem.

VII. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
4 – Uczeń zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące
zagrożenia.
3 – Zdarzyło się (1 – 2 razy), że uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub
innych osób, zlekceważył takie zagrożenie, ale zareagował na zwrócona uwagę.
2 – Czasami (kilkakrotnie) trzeba było uczniowi zwracać uwagę na to, że jego postępowanie
może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa jego lub innych osób.
1 – Często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub często lekceważy on niebezpieczeństwo
i nie zawsze reaguje na zwracane uwagi.
0 – Często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie i uczeń nie zmienia swojej postawy mimo
zwracanych uwag.

VIII. Postawa wobec nałogów
4 – Nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów, swoja postawą zachęca do naśladownictwa.
3 – Jeden raz zdarzyło się, że uczeń palił papierosy na terenie szkoły i sytuacja taka nie
powtórzyła się.
2 – Kilkakrotnie (2 – 3 razy) stwierdzono, że uczeń palił papierosy na terenie szkoły.
1 – Uczeń często pali papierosy na terenie szkoły lub stwierdzono, że był pod wpływem alkoholu.
0 – Uczeń często pali papierosy, bywał pod wpływem alkoholu, zażył lub rozprowadzał środki
odurzające i tym samym naraża na uszczerbek zdrowie innych oraz dobre imię szkoły.

Ustalenie końcowe
Oceny zachowania wystawia się według następujących zasad:
1. Uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 0 punktów, nie może mieć wyższej oceny niż nieodpowiednia.
2. Uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 1 punkt, nie może mieć wyższej oceny niż poprawna.
3. Uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 2 punkty, nie może mieć wyższej oceny niż dobra.
4. Uczeń, który otrzymał naganę dyrektora szkoły za naruszenie bezpieczeństwa i zdrowia innych osób otrzymuje ocenę naganną.
5. Uczeń otrzymuje ocenę naganną także w przypadku dwukrotnego otrzymania nagany dyrektora szkoły za nieprzestrzeganie postanowień statutu i regulaminu.
6. W innym przypadku sumuje się punkty uzyskane w poszczególnych kategoriach (I –VIII) i stosuje się poniższą tabelę przeliczeniową.


Ocena zachowania Łączna liczba punktów
wzorowa 30 – 32
bardzo dobra 25 – 29
dobra 20 – 24
poprawna 14 – 19
nieodpowiednia 9 – 13
naganna 0 – 8


58. Informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych, kryteriach oceniania, trybie ustalania ocen klasyfikacyjnych, przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz bieżących osiągnięciach ucznia odbywa się w następujących formach:
1) zebrania z rodzicami (wg harmonogramu opracowanego na każdy rok szkolny);
2) rozmowy indywidualne;
3) kontakty telefoniczne;
4) listy;
5) pisemne informacje o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych.

59. uchylony
60. W przypadku naruszenia przepisów WSO dotyczących trybu wystawiania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
61. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
62. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
• dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,
• nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
• dwóch nauczycieli prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
• dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,
• wychowawca klasy,
• wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
• pedagog,
• przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
• przedstawiciel rady rodziców.

63. Nauczyciel wyznaczony w ust. 62.1.b) może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
64. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
65. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:
1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

66. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.
67. Zapisy zawarte w ust. 60-66 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
68. WSO będzie podlegał ewaluacji i weryfikacji.

Nagrody i kary
§ 17
1. Społeczność szkolna nagradza uczniów za:
1) rzetelną naukę i pracę społeczną,
2) wybitne osiągnięcia,
3) wzorową postawę,
4) osiągnięcia sportowe,
5) wzorową frekwencję,
6) dzielność i odwagę.
2. Stosuje się następujące rodzaje nagród:
1) pochwała wychowawcy lub dyrektora na forum klasy,
2) pochwała wychowawcy lub dyrektora na forum szkoły,
3) list pochwalny do rodziców,
4) dyplom,
5) nagroda rzeczowa,
6) świadectwo z biało-czerwonym paskiem.
Znaczące osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i igrzyskach sportowych odnotowuje się na świadectwie szkolnym. Przyznania dyplomu i wręczenia listu pochwalnego dokonuje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy. Nagrodę rzeczową przyznaje rada pedagogiczna na wniosek dyrektora szkoły, wychowawcy, nauczycieli poszczególnych klas lub organizacji działających w szkole.
3. Społeczność szkolna karze ucznia za nieprzestrzeganie postanowień statutu i regulaminu szkoły:
1) upomnieniem wychowawcy klasy za trzykrotne naruszenie statutu lub regulaminu, naganą wychowawcy za sześciokrotne jego naruszenie potwierdzone wpisami w dzienniku lekcyjnym lub za jednokrotne rażące naruszenie zasad zawartych w statucie i regulaminie szkoły;
2) upomnieniem dyrektora szkoły po otrzymaniu nagany wychowawcy, naganą dyrektora szkoły za rażące naruszenie postanowień statutu i regulamin;
3) upomnieniem lub naganą dyrektora ,
4) zakazem uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych,
5) zawieszeniem prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz,
6) przeniesieniem do równoległej klasy w swojej szkole,
7) przeniesieniem do innej szkoły, za zgodą Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty.
4. Karę zawieszenia prawa do uczestnictwa w imprezach klasowych lub szkolnych i reprezentowania szkoły na zewnątrz stosuje wychowawca lub nauczyciel.
5. Karę przeniesienia do równoległej klasy stosuje dyrektor szkoły po uprzednim podjęciu stosownej uchwały przez radę pedagogiczną i zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
6. Wniosek o przeniesienie ucznia do innej szkoły dyrektor szkoły przedstawia Warmińsko – Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty w Olsztynie, po uprzednim podjęciu uchwały przez radę pedagogiczną i zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego w tej sprawie. Kurator Oświaty podejmuje decyzję o ewentualnym przeniesieniu ucznia.
7. Dyrektor występuje z wnioskiem o przeniesienia ucznia do innej szkoły w sytuacji, gdy uczeń:
1) nagminnie dopuszcza się aktów wandalizmu na terenie szkoły, celowo, złośliwe niszczy sprzęt szkolny,
2) wielokrotnie chuligańsko zachował się w stosunku do innych członków społeczności szkoły (uczniów, nauczycieli, innych pracowników szkoły),
3) dopuścił się kradzieży lub wymuszenia na terenie szkoły,
4) przebywał na terenie szkoły lub w czasie imprez organizowanych przez szkołę w stanie odurzenia wywołanego alkoholem, narkotykami lub innymi środkami odurzającymi,
5) sprzedawał lub rozpowszechniał na terenie szkoły narkotyki lub inne środki odurzające.
8. Szkoła jest zobowiązana do informowania rodziców (opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.
9. Uczniowi przysługuje prawo odwołania się od kar wymienionych wyżej:
1) do dyrektora szkoły,
2) do rady pedagogicznej,
3) do władz oświatowych (za pośrednictwem rodziców lub prawnych opiekunów w przypadku ucznia niepełnoletniego).
10. Dyrektor w porozumieniu z przewodniczącym samorządu szkolnego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami rady pedagogicznej, rozpatruje odwołanie i postanawia:
1) oddalić odwołanie, podając pisemne uzasadnienie,
2) odwołać karę,
3) zawiesić warunkowo wykonanie kary.
Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby, jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego, samorządu szkolnego, wychowawcy, rady pedagogicznej.
11. Propozycje zmian w zakresie nagród i kar stosowanych wobec uczniów mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice i uczniowie. Proponowane zmiany wymagają akceptacji rady pedagogicznej.
Rekrutacja do klas pierwszych
§ 18
1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy ukończyli szkołę podstawową.
2. O przyjęciu do klasy I gimnazjum uczniów z poza obwodu szkoły decyduje:
1) suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wg wartości:

Celujący - 4 pkt
Bardzo dobry - 3 pkt
Dobry - 2 pkt
Dostateczny - 1 pkt
2) liczba uzyskanych punktów ze sprawdzianu kompetencji, przeprowadzonego przez OKE w ostatniej klasie szkoły podstawowej,
3) dodatkowe punkty (max 5 punktów) przyznane za szczególne osiągnięcia: konkursy, turnieje, zawody sportowe
3. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu (bloku przedmiotowego) przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust.2.
4. Do przeprowadzenia rekrutacji dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną.
5. Komisja rekrutacyjna decyduje o podziale nowo przyjętych uczniów na oddziały.
6. Na wniosek rodziców i po zasięgnięciu opinii poradni pedagogiczno – psychologicznej dyrektor może:
1) zezwolić uczniowi na spełnianie obowiązku szkolnego poza gimnazjum,
2) odroczyć obowiązek szkolny ze względu na długotrwałą chorobę ucznia.

UCZNIOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 19
Prawa ucznia
1. Wszyscy, bez względu na swój wiek i funkcję w szkole, są członkami szkolnej społeczności i są jednakowo ważni. Uczniowie mają prawo do:
1) właściwie, zgodnie z zasadami higieny umysłowej, zorganizowanego procesu kształcenia,
2) opieki wychowawczej,
3) warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie ich godności,
4) poszanowania własności,
5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza to dobra innych osób
6) swobody poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji,
7) rozwijania zainteresowań, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych
8) otrzymania informacji co do kryteriów i zasad, jakie stosuje przy ocenianiu każdy nauczyciel,
9) obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych,
11) korzystania ze wszystkich urządzeń i pomocy naukowych znajdujących się w szkole, a służących kształceniu się i rozwijaniu zainteresowań,
12) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
13) nauki religii w szkole na podstawie deklaracji rodziców lub opiekunów,
14) wyboru kół zainteresowań i innych proponowanych przez szkołę form zajęć pozalekcyjnych, odbywania ich w pomieszczeniach szkolnych, korzystania w tym czasie ze sprzętu i pomocy naukowych,
15) oceny pracy nauczyciela i wychowawcy,
16) w szczególnych przypadkach, orzeczonych przez lekarza i poradnię psychologiczno - pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia, do nauczania indywidualnego w domu,
17) do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, samorządu klasowego – zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęci ugruntowania i poszerzenia swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań,
18) czynnego uczestnictwa w procesie dydaktyczno-wychowawczym poprzez: zgłaszanie poprawek do planu lekcji; zgłaszanie poprawek w programach dydaktycznych i wychowawczych, które zostaną przekazane władzom oświatowym; zgłaszanie propozycji co do sposobu prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; zapoznanie się z materiałem programowym (z poszczególnych przedmiotów) oraz systemem oceniania i klasyfikowania,
19) do korzystania z przerw międzylekcyjnych,
20) do uczestniczenia w imprezach szkolnych i międzyszkolnych.
21) uchylony
1a. Tryb odwoławczy w przypadku nieprzestrzegania praw ucznia:
1) w przypadku naruszenia praw wynikających ze statutu uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) może złożyć skargę w terminie 7 dni od zajścia zdarzenia:
2) w przypadku naruszenia praw przez innego ucznia do wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego – ustnie (wychowawca lub pedagog dokumentuje zgłoszenie),
3) w przypadku naruszenia praw przez pracownika niepedagogicznego szkoły do wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego – ustnie (wychowawca lub pedagog dokumentuje zgłoszenie),
4) w przypadku naruszenia praw przez nauczyciela do wychowawcy klasy – ustnie (wychowawca dokumentuje zgłoszenie),
5) w przypadku naruszenia praw przez wychowawcę klasy do pedagoga szkolnego – ustnie (pedagog dokumentuje zgłoszenie),
6) w przypadku naruszenia praw przez pedagoga szkolnego do dyrektora szkoły – ustnie (dyrektor dokumentuje zgłoszenie),
7) wszystkie skargi należy rozpatrywać i rozstrzygać w pierwszej kolejności na drodze mediacji;
8) rozstrzygnięcie skargi musi nastąpić w ciągu 7 dni od daty jej złożenia w formie pisemnej;
9) na skargę uzasadnioną jak również bezzasadną udziela się, w terminie 7 dni od daty jej złożenia, wyczerpującej odpowiedzi wskazując jednocześnie czas i organ odwoławczy;
10) organem odwoławczym dla skarg rozpatrywanych przez wychowawcę lub pedagoga szkolnego jest Dyrektor Szkoły, a dla skarg rozpatrywanych przez dyrektora szkoły Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie Delegatura w Ełku;
11) obowiązek dokumentowania rozpatrywanych skarg spoczywa odpowiednio na wychowawcy, pedagogu szkolnym i dyrektorze szkoły.
Obowiązki ucznia
2. Uczeń ma obowiązek:
1) dbać o honor i dobre imię szkoły;
2) aktywnie uczestniczyć we wszystkich planowanych zajęciach lekcyjnych, do których powinien być zawsze przygotowany;
3) usprawiedliwić każdą nieobecność na zajęciach;
4) nosić odpowiedni strój i dbać o estetyczny wygląd tzn.: w doborze fryzury, biżuterii należy zachować umiar pamiętając, że szkoła jest miejscem pracy; na terenie budynku szkolnego nosić obuwie nie zagrażające zdrowiu, przestrzegać zasad higieny osobistej;
5) nosić strój galowy w czasie uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego, grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji, imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy;
6) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
7) szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób;
8) przeciwstawiać się przejawom brutalności;
9) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów, nie powinien posiadać i używać narkotyków, tytoniu i alkoholu;
10) przestrzegać zakazu wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających zdrowiu i życiu;
11) dbać o dobro, ład i porządek w szkole;
12) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia;
13) przestrzegać zakazu używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych z wyjątkiem kalkulatorów w czasie zajęć lekcyjnych;
14) szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń, za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń, który ją wyrządził lub grupa uczniów przebywająca w miejscu jej dokonania;
15) informować rodziców i opiekunów o zebraniach rodziców oraz o przewidywanych ocenach niedostatecznych, a także o ważniejszych wydarzeniach z życia klasy i szkoły.
3. Szczegółowe zasady zachowania uczniów określa Regulamin Szkoły.
4.Zasady zgłaszania i usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach określa procedura zawarta w Regulaminie Szkoły.
§ 20
1. Szkoła używa pieczęci urzędowej o treści:
„Samorządowe Gimnazjum Publiczne w Piszu”
2. Tablica i pieczątka gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr1 zawierają pełną nazwę o treści:
„Zespół Szkół Nr 1 Samorządowe Gimnazjum Publiczne w Piszu”
§ 21
1. Szkoła posiada sztandar.
2. W szkole obowiązuje ceremoniał szkolny.
§ 22
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 23
1. Statut Samorządowego Gimnazjum Publicznego jest integralną częścią Statutu Zespołu Szkół Nr 1.
2. Do statutu mogą być wprowadzone zmiany:
1) na wniosek:
a) organów wewnętrznych szkoły
b) organu prowadzącego szkołę
c) organu nadzorującego
2) na skutek zmian w przepisach.
3. O zmianach w statucie powiadamia się organy wewnętrzne szkoły, organ prowadzący i organ nadzorujący.
4. Statut szkoły otrzymują wszystkie organy szkoły. Jego kopia jest dostępna w bibliotece szkolnej.
WYKAZ REGULAMINÓW FUNKCJONUJĄCYCH W SZKOLE
1. Regulamin Rady Pedagogicznej.
2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
3. Regulamin Rady Rodziców
4. Regulamin Szkoły
5. Regulamin Wycieczek

Statut obowiązuje od 01-09-2001

Ostatnia zmiana została wprowadzona 21 stycznia 2010r.
Data powstania: środa, 12 maj 2010 13:36
Data opublikowania: środa, 12 maj 2010 13:40
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 mar 2012 10:00
Opublikował(a): Teresa Fiertek
Zaakceptował(a): Małgorzata Oświęcimko
Artykuł był czytany: 1450 razy