BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut Zespołu Szkół Nr 1

Statut Zespołu Szkół Nr 1 w Piszu
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004/256/2572, 273/2703, 281/2781, 2005/17/141, 94/788, 122/1020, 131/1091, 167/1400, 249/2104, 2006/144/1043, 208/1532, 227/1658, 2007/42/273, 80/542, 115/791, 120/818, 181/1292) i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U. 2001/61/624, 2002/10/96, 2003/146/1416, 2004/66/606, 2005/10/75, 2007/35/222).

Rozdział 1. Przepisy ogólne
§ 1
1. Zespół szkół, zwany dalej „Zespołem Szkół” nosi nazwę: Zespół Szkół Nr 1 w Piszu, ul. Młodzieżowa 26, 12 – 200 Pisz, jest jednostką organizacyjną Powiatu Piskiego.
2. W skład Zespołu Szkół Nr 1 w Piszu wchodzą: II Liceum Ogólnokształcące i Samorządowe Gimnazjum Publiczne. Szkoły wchodzące w skład Zespołu są szkołami publicznymi.
3. Organem prowadzącym Zespół Szkół Nr 1 jest Powiat Pisz.
4. Nadzór pedagogiczny nad szkołami wchodzącymi w skład Zespołu Szkół sprawuje Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty.
5. Szkołom funkcjonującym w Zespole Szkół Nr 1 nadaje się statuty stanowiące integralną część Statutu Zespołu Szkół Nr 1.

Rozdział 2. Cele i zadania

§ 2
1. Celem Zespołu Szkół jest tworzenie warunków do realizacji celów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych przez szkoły wchodzące w skład Zespołu.
2. Cele i zadania wynikające z przepisów prawa, programów nauczania, programów wychowawczych i profilaktycznych zostały określone w statutach szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 1.
3. Zadaniem Zespołu Szkół jest zapewnienie obsługi administracyjnej i finansowej szkół wchodzących w skład Zespołu.

Rozdział 3. Organy Zespołu Szkół

§ 3
Organami Zespołu Szkół Nr 1 są: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski.
§ 4
1. Stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Zespół Szkół zgodnie z przepisami Ustawy o Systemie Oświaty.
2. Dyrektor kieruje działalnością szkół wchodzących w skład Zespołu i reprezentuje je na zewnątrz.
3. Szczegółowe zadania Dyrektora oraz zakres odpowiedzialności określają przepisy Ustawy – Karta Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty oraz przepisy dotyczące kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych.

§ 5
W Zespole Szkół działa Rada Pedagogiczna, w skład, której wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół.

§ 6
W Zespole Szkół działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół.
7

§ 7
W Zespole Szkół działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół.

§ 8
Kompetencje i zasady współdziałania organów Zespołu Szkół określają statuty szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół.

Rozdział 4. Organizacja Zespołu Szkół

§ 9
1. W Zespole Szkół tworzy się stanowiska kierownicze:
• wicedyrektor do spraw gimnazjum
• wicedyrektor do spraw liceum
1. Stanowisko wicedyrektora powierza i odwołuje z niego Dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej, na zasadach określonych w ustawie.

§ 10
Zakresy działań i kompetencji wicedyrektora określają statuty szkół wchodzących w skład Zespołu.

§ 11
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu Szkół opracowany przez Dyrektora na podstawie szkolnych planów nauczania szkół wchodzących w skład Zespołu.
2. Arkusz organizacji Zespołu Szkół zatwierdza organ prowadzący.

§ 12
Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć dla szkół wchodzących w skład Zespołu, ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Zespołu.

Rozdział 5. Pracownicy Zespołu Szkół i ich zadania

§ 13
W Zespole Szkół zatrudnia się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

§ 14
Zadania nauczycieli są określone w statutach szkół wchodzących w skład Zespołu.

§ 15
W Zespole Szkół tworzy się następujące stanowiska administracyjno – obsługowe:
• główny księgowy
• kierownik administracyjno - gospodarczy
• samodzielny referent do spraw finansowo – księgowych
• samodzielny referent do spraw administracyjnych
• woźny
• robotnik do prac ciężkich
• robotnik do prac lekkich
• sprzątaczka


§ 16
1. Zadaniem pracowników administracji jest prowadzenie spraw administracyjnych, finansowych i majątkowych Zespołu Szkół.
2. Pracownicy administracji zobowiązani są do:
1) znajomości zadań i zasad organizacji pracy, zakresu kompetencji i powiązań swojego stanowiska pracy z innymi,
2) znajomości przepisów zewnętrznych i wewnętrznych regulujących zakres kompetencji,
3) wykonywania powierzonych zadań zgodnie z wymogami oraz poleceniami przełożonych,
4) kontrolowania prawidłowości wykonania czynności lub prowadzenia dokumentacji przez poprzedników w procesie załatwiania spraw,
5) udzielania pomocy innym pracownikom i udostępniania im informacji i materiałów do właściwego wykonywania zadań,
6) wspomagania przedstawicieli kontroli instytucjonalnej i społecznej poprzez udzielanie wyjaśnień i żądanych materiałów,
7) przeciwdziałania zagrożeniom zdrowia i życia ludzkiego, niedbalstwa, niegospodarności i marnotrawstwa, oraz sprawdzania własnego stanowisko pracy pod względem bhp, porządku i czystości, zabezpieczenia przeciwpożarowego,
8) przestrzegania tajemnicy służbowej.

§ 17
1. Zadaniem pracowników obsługi jest dbanie o czystość, ład i porządek oraz bezpieczeństwo we wszystkich pomieszczeniach szkolnych według przydziału czynności.
2. Pracownicy obsługi zobowiązani są do:
1)aktywnego uczestnictwa w obowiązujących ich szkoleniach i zajęciach instruktażowych oraz do znajomości obowiązujących w szkole przepisów bhp i przeciwpożarowych,
2) znajomości rozmieszczania sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych oraz sposobu ich użycia,
3) niezwłocznego usuwania usterek mogących spowodować pożar, wypadek, czy utratę mienia szkolnego,
4) podejmowania natychmiastowych czynności określonych w odpowiednich instrukcjach w razie wypadku, powstania pożaru, włamania itp. oraz w sytuacji gdy zagrożone jest bezpieczeństwo uczniów.

§ 18
1. Główny księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zespołu Szkół. Główny księgowy ponosi odpowiedzialność za terminowe i zgodne pod względem formalnym i rzeczowym wykonanie zadań wynikających z zakresu obowiązków. Zakres obowiązków i odpowiedzialności głównego księgowego wynika m. in. z ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości i obejmuje:
1) znajomość obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie wynikającym z realizowanych zadań i obowiązków służbowych;
2) prowadzenie rachunkowości zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości, polegającej na sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów - właściwy przebieg operacji gospodarczych - ochronę mienia będącego w posiadaniu szkoły;
3) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki; dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym; dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
4) opracowywanie planów dochodów i wydatków, sprawozdań z wykonania budżetu, sporządzanie sprawozdań z wykonania planów finansowych oraz analiz okresowych z wykorzystania środków i prognozowanych zmian w roku budżetowym, przygotowywanie niezbędnych danych do sporządzania wniosku budżetowego do projektu planu finansowego;
5) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora szkoły dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji, rozliczania osób materialnie odpowiedzialnych, innych procedur wynikających z konieczności właściwego funkcjonowania szkoły;
6) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej składników majątkowych, oraz sporządzanie planów amortyzacji środków trwałych;
7) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej funduszu socjalnego oraz rozliczanie dokumentów;
8) prowadzenie ewidencji księgowej techniką komputerową;
9) sporządzanie przelewów wynagrodzeń na konta osobiste pracowników;
10) sporządzanie przelewów potrąceń (m. in.: ZUS, US, ZZ, ZFŚS, MPKZP);
11) sporządzanie przelewów bieżących płatności na podstawie faktur;
12) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego (Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Zestawienie zmian w kapitale własnym);
13) rozliczanie inwentaryzacji;
14) prowadzenie archiwizacji dokumentów finansowych;
15) organizowanie i wykorzystywanie stanowiska pracy w sposób gwarantujący ochronę baz danych osobowych.
2.Kierownik administracyjno - gospodarczych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zespołu Szkół.
Kierownik administracyjno - gospodarczych wykonuje zadania związane z zarządzaniem majątkiem oraz organizacją i funkcjonowaniem administracji i obsługi szkoły, a także prowadzi sprawy kadrowe, do jego obowiązków należy w szczególności:
1) organizowanie i kontrola pracy pracowników obsługi szkoły;
2) organizowanie szkoleń stanowiskowych i okresowych dla pracowników;
3) wykonywanie czynności związanych z zaopatrzeniem szkoły w materiały, sprzęt, pomoce naukowe itp. zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych;
4) sporządzanie projektów umów, zamówień, zleceń wykonania prac, remontów oraz czuwanie nad ich realizacją;
5) prowadzenie rejestru umów;
6) rejestrowanie faktur – rachunków za wykonane roboty lub usługi, za zakupione materiały, towary, majątek trwały – kontrola wstępna;
7) ogólny nadzór nad całością inwentarza szkolnego;
8) prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i pozostałych środków trwałych;
9) nadzór i kontrola stanu technicznego budynku, bhp i ppoż;
10) organizowanie okresowych szkoleń bhp, prowadzenie rejestru tych szkoleń;
11) prowadzenie ksiąg obiektów szkolnych;
12) prowadzenie ewidencji zamówień publicznych szkoły;
13) prowadzenie wypożyczalni pomocy dydaktycznych oraz dokumentacji z tym związanej;
14) prowadzenie akt osobowych pracowników Zespołu Szkół, aktualizacja danych osobowych;
15) przygotowanie umów o pracę oraz wystawianie świadectw pracy;
16) prowadzenie kart urlopowych dla pracowników administracji i obsługi;
17) rejestrowanie i prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich wszystkich pracowników Zespołu Szkół;
18) organizowanie badań profilaktycznych pracowników, prowadzenie rejestru badań;
19) prowadzenie spraw emerytalno – rentowych, wypełnianie druków do rent i emerytur;
20) prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli;
21) prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną;
22) obsługa Programu Systemu Informacji Oświatowej:
sporządzanie zestawień zbiorczych z zakresu pracowników;
sporządzanie zestawień zbiorczych z zakresu szkoły;
23) przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji.

3. Samodzielny referent do spraw administracyjnych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zespołu Szkół. Samodzielny referent do spraw administracyjnych wykonuje zadania związane z prowadzeniem kancelarii Zespołu Szkół oraz archiwum szkolnego, do jego obowiązków należy w szczególności:
1) ewidencjonowanie, rejestrowanie, rozdział i rozliczanie korespondencji oraz przesyłek;
2) sporządzanie czystopisów pism oraz ich powielanie;
3) wysyłanie korespondencji i przesyłek;
4) przyjmowanie i nadawanie faksów oraz obsługa poczty elektronicznej;
5) prowadzenie archiwum akt jednostki;
6) prowadzenie dokumentacji osobowej uczniów;
7) prowadzenie ksiąg ewidencji uczniów;
8) wydawanie legitymacji i ich duplikatów oraz zaświadczeń dla uczniów;
9) prowadzenie gospodarki formularzami i drukami oraz świadectwami szkolnymi;
10) prowadzenie dokumentacji związanej z przebiegiem nauczania tzn. zakładanie arkuszy ocen, sporządzanie odpisów arkuszy ocen, sporządzanie ksiąg arkuszy ocen;
11) prowadzenie dokumentacji związanej z egzaminami zewnętrznymi;
12) przechowywanie i nadzór nad używaniem pieczęci urzędowych;
13) prowadzenie księgi uchwał rady pedagogicznej;
14) obsługa Programu Systemu Informacji Oświatowej sporządzanie zestawień zbiorczych z zakresu spraw uczniowskich;
15) prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem uczniów, rejestrowanie wypadków uczniów i prowadzenie dokumentacji z tym związanej;
16) wystawianie poleceń wyjazdu służbowego.

4. Samodzielny referent do spraw finansowo – księgowych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zespołu Szkół. Samodzielny referent do spraw finansowo – księgowych wykonuje zadania w zakresie obsługi finansowej szkoły oraz zadania służby bhp, do jego obowiązków należy w szczególności:
1) prowadzenie ksiąg druków ścisłego zarachowania (kwitariusze, czeki bankowe, arkusze spisowe);
2) obsługa kasowa- pobieranie środków pieniężnych na realizację zadań gotówkowych, prowadzenie raportów kasowych, przyjmowanie wpłat na kwitariusze, odprowadzanie pobranych sum we właściwych terminach i pełnej wysokości na rachunki bankowe, wypłata należności;
3) sporządzanie list płac nauczycieli, administracji i obsługi według dyspozycji kadrowych;
4) prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników na obowiązujących kartotekach;
5) wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń;
6) naliczanie i wypłacanie zasiłków z ubezpieczeń według obowiązujących przepisów ZUS oraz prowadzenie kartotek zasiłków;
7) prowadzenie kartotek wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej;
8) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
9) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
10) sporządzanie i przedstawianie Dyrektorowi Zespołu Szkół, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
11) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju szkoły oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno - organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
12) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji szkoły albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,
13) przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
14) udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
15) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
16) szkolenie nowo przyjętych pracowników i studentów obywających praktyki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
17) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
18) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
19) doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
20) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
21) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
22) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
23) przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie w zakładzie pracy i w każdym innym miejscu wykonywania pracy.
5. Bezpośrednim przełożonym pracowników obsługi jest kierownik administracyjno – gospodarczy. Szczegółowe przydziały czynności pracowników obsługi przygotowuje kierownik administracyjno – gospodarczy w porozumieniu z dyrektorem Zespołu Szkół.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe

§ 19
Zespół Szkół jest samorządową jednostką budżetową.

§ 20
Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 21
1. Zespół Szkół używa pieczęci urzędowej o następującej treści: „ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W PISZU”.
2. Tablica i pieczątka zawierają pełną nazwę: Zespół Szkół Nr 1 w Piszu.

§ 22
1. Zespół Szkół posiada sztandar i logo.
2. W Zespole Szkół obowiązuje ceremoniał szkolny.

§ 23
Dokonywanie zmian w Statucie Zespołu Szkół odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 24
Statut obowiązuje od 1 września 2002r.
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2010
Data powstania: środa, 12 maj 2010 13:30
Data opublikowania: środa, 12 maj 2010 13:40
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 mar 2012 10:01
Opublikował(a): Teresa Fiertek
Zaakceptował(a): Małgorzata Oświęcimko
Artykuł był czytany: 1677 razy