BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana org. ruchu - przy zajęciu pasa drogowego

Zajęcie  pasa  drogowego  drogi  powiatowej

Zmiana  organizacji  ruchu

 

Miejsce  złożenia  dokumentów:

 

Powiatowy  Zarząd   Dróg   w  Piszu  ul.Czerniewskiego  6

 

Wymagane  dokumenty:

 

1.      Podanie

2.      Projekt  organizacji  ruchu  zawierający:

-  plan   orientacyjny  w  skali  1:25000  lub  1:50000  z  zaznaczeniem  drogi  lub

   dróg  których  dotyczy

-  plan  sytuacyjny  w  skali  1:500  lub  1:1000  z  zaznaczeniem  istniejącej  i  projek-

    towanej  organizacji  ruchu, w  uzasadnionych  przypadkach  organ  zarządzający 

   ruchem  może  dopuścić  szkic  bez  skali,

-  opis  techniczny  zawierający  charakterystykę  drogi  i  warunki  ruchu

-  uzasadnienie  wprowadzenia  lub  zmiany  organizacji  ruchu

-  termin  wprowadzenia, a w  czasowej  organizacji  ruchu   także  termin  przywróce-

    nia  do  stanu  pierwotnego

3.      Projekt  organizacji  ruchu  powianiem  być  zaopiniowany  przez  Wydział  Ruchu 

Drogowego  Komendy  Powiatowej  policji  w  Piszu,  zatwierdzony  przez 

Zarządzającego  Ruchem  -  z  upoważnienia  Starosty  Powiatu   Pisz -  mag  inz. –

Leszek  Skolimowski  -  Dyrektora  PZD  w  Piszu.

4.      Projekt  organizacji  ruchu  należy  złożyć  w  dwóch  egzemplarzach

 

Gdzie  odebrać  formularz:

 

     Sprawę  rozpatruję  się  na  podstawie  pisemnego  podania

 

Opłaty:

 

     Oplata  skarbowa  przy  składaniu  wniosku  w  wysokości  5  zł.  za  podanie  oraz  0,50 zł

     na  każdy  załącznik  w  znaczkach  skarbowych 

 

 

Termin  i  sposób  załatwienia  sprawy;

 

    Sprawy  rozpatruje  się  bez  zbędnej  zwłoki, zgodnie  z  Ustawa  Kodeksu  Postępowania

    Administracyjnego  Ustawa  z  dnia  14  czerwca  1980r /t.j. Dz.U. z  2000r. nr 98 poz.1071

    Art. 35  ze  zmianami/.

 

Podstawa  prawna:

 

    1.  Rozporządzenie  Ministra  oraz  Transportu   i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia 

10    pażdziernika  2000r. w  sprawie  szczegółowych  warunków  zarządzania

          ruchem  na  drogach  /dz.U. nr 90  poz.  1006/.

2.      Ustawa  z  dnia  20  czerwca  1997r.  Prawo  o  ruchu  drogowym  /Dz.U. z 1997

Nr 98    poz. 602  ze  zmianami/.

 

3.      Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji

z  dnia  31  lipca  2002  w  sprawie  znaków  i  sygnałów  drogowych  / Dz.U. Nr  170

poz. 1393/.

     

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Data powstania: czwartek, 20 lis 2003 12:14
Data opublikowania: czwartek, 20 lis 2003 12:22
Opublikował(a): Grażyna Krzyżańska
Zaakceptował(a): Leszek Rakowski
Artykuł był czytany: 2492 razy