BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Jak załatwić sprawę

Zajęcie  pasa  drogowego  drogi  powiatowej

Zajęcie  pasa  drogowego  drogi  powiatowej

 Miejsce  złożenia  dokumentów:

 

Powiatowy  Zarząd  Dróg  w  Piszu, ul. Czerniewskiego  6, pok. Nr 5

 

Wymagane  dokumenty:

 

  1..Na  trzy  miesiące  przed  planowanym  rozpoczęciem  prac  inwestor  lub  wykonawca

      składa  podanie  zawierające  nazwę  wnioskodawcy,  cel  zajęcia  pasa,  lokalizację,

      orientacyjny  oraz  planowany  okres  zajęcia  pasa  drogowego, a  także  plan  sytuacyjny

      zajęcia  pasa  drogowego.

  2. Po  otrzymaniu  opinii  na  miesiąc  przed  planowanym  zajęciem – zajmujący  składa

      wniosek  zwierający  nazwę  wnioskodawcy, cel  zajęcia  pasa,  lokalizację, dokładną

      powierzchnię  zajęcia  pasa  drogowego, powierzchnię  rzutu  poziomego  umieszczenia

      urządzeń  obcych  oraz  termin  zajęcia  pasa  drogowego.

  3. Do  wniosku  należy  dołączyć:

- plan  sytuacyjny  pasa  drogowego  z  zaznaczeniem  powierzchni  planowej  do  zajęcia

- harmonogram  robót  umożliwiający  ich  wykonanie

- projekt  organizacji  ruchu  drogowego  i  zabezpieczenia  pasa  drogowego  w  rejonie

  zajęcia  pasa, zaopiniowany  przez  Wydział  Ruchu  Drogowego  Komendy  Powiatowej

  Policji  w  Piszu, zatwierdzony  przez  Zarządzającego  Ruchem – z  upoważnienia 

  Starosty  Powiatu  Pisz  -  mgr  inz. Leszek  Skolimowski  -  Dyrektora  PZD  w  Piszu.

- kserokopię  uzgodnienia  dokumentacji,

- inne  dokumenty, jeżeli  zostaną  one  określone  we  wcześniejszej  opinii.

 

Gdzie  odebrać  formularz:

 

Formularz  wniosku  o  wydanie  zezwolenia  na  zajęcie  pasa  drogowego  można  otrzymać

w  Powiatowym  Zarządzie  Dróg  w  Piszu, ul. Czerniewskiego  6, pok. Nr 5

 

Opłaty:

 

  1.Opłata  skarbowa  przy  składaniu  wniosku  w  wysokości  5,00 zł.  za  podanie  oraz 

0,50 zl. za  każdy  załącznik  w  znaczkach  skarbowych.

     Opłata  skarbowa  przy  odbieraniu  decyzji  administracyjnej  w  wysokości  76,00 zl.

     w  znaczkach  skarbowych.

 2.Wysokośc  opłaty  za  zajęcie  pasa  drogowego  ustala  się  na  podstawie  Rozporządzenia

     Rady  Ministrów  z  dnia  24  stycznia  1986r.  w  sprawie  wykonania  niektórych  prze-

     pisów  o  drogach  publicznych  /Dz. U. z  1986r.  Nr 6 poz. 33  z póżn.  zmianami/.

  3.Opłatę  naliczoną  w  zezwoleniu  dokonać  przelewem  na  konto  PZD  Bank  Spółdziel-

     czy  Ruciane  Nida o/Pisz   Nr  93641023-84071-36011-1.001

 

Termin  i  sposób  załatwienia  sprawy:

 

Wydanie  zezwolenia  lub  jego  odmowa  następuje  w  formie  decyzji  administracyjnej

w  terminie  30  dni    od  daty  złożenia  wniosku  oraz  wymaganych  dokumentów.

 

 

Tryb  odwoławczy:

 

Od  decyzji  przysługuje  stronom  prawo  wniesienia  odwołania  do  Samorządowego 

Kolegium  Odwoławczego  w  Olsztynie  za  pośrednictwem  Powiatowego  Zarządu  Dróg

w  Piszu  w  terminie  14  dni  od  daty  jej  otrzymania. Odwołanie  podlega  opłacie  skar-

bowej  w  wysokości  5,00 zł. a  każdy  z  załączników  do  odwołania  w  wysokości  0,50zł

uiszczonych  w  znaczkach  skarbowych.

Podstawa  prawna:

 

1.Ustawa  z  dnia  21  marca  1985r.  o  drogach  publicznych  /t.j. Dz.U. z  2000r. Nr 7

   ze  zmianami/.

2.Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  24  stycznia  1986r. w  sprawie  wykonania

   przepisów  

Informacje  dodatkowe:

 

1. Za  zajęcie  pasa  drogowego  bez  zezwolenia  pobiera  się  kary  pieniężne  w  wysokości

dziesięciokrotnej  należnej  opłaty.  Przez  zajęcie  pasa  drogowego  bez  zezwolenia  rozumie  się:  samowolne  zajęcie  pasa, przekroczenie  terminu  zajęcia  lub  zajęcie  więk-

szej  powierzchni  niż  określona  w  zezwoleniu.

 

 

Data powstania: czwartek, 20 lis 2003 08:34
Data opublikowania: czwartek, 20 lis 2003 11:06
Opublikował(a): Grażyna Krzyżańska
Zaakceptował(a): Leszek Rakowski
Artykuł był czytany: 2630 razy