BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Jak załatwić sprawę

Ustawienie  reklam  i  obiektów  handlowych  w  pasie  drogowym

Ustawienie  reklam  i  obiektów  handlowych  w  pasie  drogowym 

dróg  powiatowych.

 Miejsce  złożenia  dokumentów:

 

Powiatowy  Zarząd  Dróg  w  Piszu, ul.Czerniewskigo  6, pok. Nr 5

 

Wymagane  dokumenty:

 

  1. Na  trzy  miesiące  przed  planowanym  ustawieniem  reklamy  lub  kiosku  wnioskodawca  składa  podanie  zawierające  nazwę  wnioskodawcy,  cel  zajęcia 

pasa, powierzchnię  reklamy  lub  rzutu  poziomego  w  m2, okres, na  który 

wnioskodawca  ubiega  się  o  zezwolenie, a także  plan  sytuacyjny  z  zaznaczeniem

miejsca  ustawienia  reklamy  lub  kiosku.

  1. Po  otrzymaniu  opinii  na  miesiąc  przed  planowanym  terminiem  należy  złożyć;

-  projekt  reklamy/ z  określeniem  jej  treści/  lub  kiosku

            -  inne  dokumenty,  jeżeli  zostaną  one  określone  w  opinii.

 

Gdzie  odebrać  formularz:

 

Sprawę  rozpatruje  się  na  podstawie  podania.

 

Opłaty:

 

  1. Oplata  skarbowa  przy  składaniu  wniosku  5,00 zł  za  podanie  oraz  0,50 zł  za

każdy  załącznik  w  znaczkach  skarbowych.

  1. Wysokość  opłaty  za  zajęcie  pasa  drogowego  ustala  się  na  podstawie  Rozporzą-

rdzenia  Rady  Ministrów  z  dn. 24  stycznia  1986r  w  sprawie  wykonania 

niektórych  przepisów  ustawy  o  drogach  publicznych/Dz.U. z 1986r. Nr 6, poz.33

z  póżn. zmianami/

  1. Opłatę  naliczoną  w  zezwoleniu  dokonać  przelewem  na  konto  PZD  Bank

Spółdzielczy  Ruciane  Nida  o/Pisz  Nr  93641023-84071-36011-1.001

 

Termin  i  sposób  załatwienia  sprawy:

 

 Wydanie  zezwolenia  lub  jego  odmowa  następuje  w  formie  decyzji  administracyjnej  w

terminie  30  dni  od  daty  złożenia  wniosku  oraz  wymaganych  dokumentów.

 

Tryb  odwoławczy:

 

Od  decyzji  przysługuje  stronom  prawo  wniesienia  odwołania  do  Samorządowego 

Kolegium  Odwoławczego  w  Olsztynie  za  pośrednictwem  Powiatowego  zarządu  Dróg

w  Piszu  w  terminie  14  dni  od  daty  jej  otrzymania. Odwołanie  podlega  opłacie  skarbowej  w  wysokości  5,00zł. a  każdy  załącznik  do  odwołania  0,50zł. za  każdy 

załącznik.

 

 

Podstawa  prawna:

 

  1. Ustawa  z  dnia  21  marca  21  marca  1985r.  o  drogach  publicznych /Tj. Dz.U. z 2000r  Nr  7  ze  zmianami/.
  2. Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  24  stycznia  1986r.  w  sprawie

Wykonania  przepisów  ustawy  o  drogach  publicznych /Dz.U. Nr 6, poz. 33  z 

Póżn.  zmianami/

 

Informacje  dodatkowe

 

Za  zajęcie  pasa  drogowego  bez  zezwolenia  pobiera  się  kary  pieniężne  w  wysokości

dziesięciokrotnej  należnej  opłaty.  Przez  sajęcie  pasa  drogowego  rozumie  się:

samowolne  zajęcie  pasa, przekroczenie  terminu  zajęcia  lub  zajęcia  większej  powierzchni niż  określona  w  zezwoleniu..