BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XII/59/03 Rady Powiatu w Piszu z dnia 30 października 2003 r.

Uchwała nr XII/59/03 Rady Powiatu w Piszu z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok.
Nowa strona 1

         

 

 

UCHWAŁA nr XII/59/03

RADY POWIATU W PISZU

z dnia 30 października 2003 r.

 

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 r.

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 200, poz. 1688 i nr 214, poz. 1806) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148, zm. nr 45, poz. 391 i nr 65, poz. 594)

 

Rada Powiatu w Piszu uchwala, co następuje:

 

§  1

Dokonuje się zmian w dochodach własnych i wydatkach budżetu powiatu poprzez:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę                                               28.443 zł.

w tym:

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 083                                 27.600 zł.

 

Dz. 853 – OPIEKA SPOŁECZNA – rozdz. 85333 § 097                                                 843 zł.

 

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę                                               31.618 zł.

w tym:

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdz. 71015 § 4110                                  175 zł.

 

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 3020                                 4.640 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4210                                 8.000 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4260                                 6.426 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4300                                 1.936 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4410                                    300 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4430                                    250 zł.

 

Dz. 853 – OPIEKA SPOŁECZNA – rozdz. 85304 § 3110                                            3.000 zł.

Dz. 853 – OPIEKA SPOŁECZNA – rozdz. 85333 § 4210                                               843 zł.

 

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85410 § 4010      3.187 zł.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85410 § 4110      1.512 zł.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85410 § 4120           70 zł.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85410 § 4300      1.279 zł.

 

3. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę                                               3.175 zł.

w tym:

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – rozdz. 75702 § 8070                     3.175 zł.

 

§  2

Dokonuje się zmian w budżecie wynikających z zawartych umów z pozostałymi jednostkami zaliczonymi do sektora finansów publicznych poprzez:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę                                             149.919 zł.

w tym:

Dz. 020 – LEŚNICTWO – rozdz. 02001 § 246                                                          149.919 zł.

 

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę                                             149.919 zł.

w tym:

Dz. 020 – LEŚNICTWO – rozdz. 02001 § 3030                                                        149.919 zł.

 

§  3

Dokonuje się zmian w budżecie wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie udzielenia pomocy finansowej poprzez:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę                                                 1.500 zł.

w tym:

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – rozdz. 92605 § 271                              1.500 zł.

 

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę                                                 1.500 zł.

w tym:

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – rozdz. 92605 § 4210                           1.500 zł.

 

§  4

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 265.031 zł.

Szczegółowy podział planowanych wydatków w związku z dokonanymi przeniesieniami przedstawia poniższa tabela.

 

Przeniesienia planowanych wydatków budżetowych

                                                                                                                                        (w zł.)

Dział

Rozdział

§

Kwota

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

 

 

1.639

1.639

 

60014

 

1.639

1.639

 

4120

---

1.600

4430

1.600

---

4440

---

39

4480

39

---

710

 

 

45

45

 

71015

 

45

45

 

4040

45

---

4300

---

45

801

 

 

102.524

190.677

 

80102

 

---

7.549

 

3020

---

614

4010

---

3.129

4110

---

3.361

4120

---

445

80110

 

---

642

 

 

4040

---

642

80111

 

7.744

240

 

3020

622

---

4010

3.544

---

4040

182

---

4110

3.396

---

4120

---

240

80120

 

5.639

55.632

 

4010

---

44.626

4040

5.639

---

4110

---

1.677

4120

---

329

4210

---

4.000

4260

---

5.000

80130

 

89.141

125.324

 

4010

31.418

101.487

4040

24.233

---

4110

3.043

19.837

4120

447

---

4210

---

4.000

4260

30.000

---

80146

 

---

1.290

 

4010

---

1.116

4110

---

152

4120

---

22

853

 

 

1.291

1.291

 

85333

 

1.291

1.291

 

4300

1.291

---

4440

---

1.291

854

 

 

159.532

71.379

 

85401

 

---

4.319

 

4010

---

3.678

4110

---

564

4120

---

77

85403

 

32.031

20.039

 

3020

4.069

---

4040

3.337

---

4110

---

2.883

4120

---

159

4210

16.997

---

4240

7.628

2.367

6060

---

14.630

85406

 

17.318

1.318

 

4010

16.316

---

4040

1.002

---

4210

---

1.000

4260

---

318

85407

 

3.084

12.851

 

 

4010

---

6.196

4040

84

---

4110

---

2.871

4120

---

784

4210

3.000

---

4300

---

3.000

85410

 

107.099

32.852

 

4010

42.368

26.542

4040

2.555

---

4110

19.176

1.214

4120

---

96

4210

9.000

5.000

4260

34.000

---

RAZEM:

265.031

265.031

 

Aktualny wykaz inwestycji po zmianach stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

 

§  5

Plan dochodów i wydatków po zmianach stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

 

§  6

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

 

§  7

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 25.910.239 zł.

2. Wydatki ogółem  – 25.560.239 zł.

 

§  8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 3 lis 2003 10:09
Data opublikowania: czwartek, 6 lis 2003 10:54
Opublikował(a): Hanna Kalinowska
Zaakceptował(a): Barbara Koprowska
Artykuł był czytany: 2238 razy