BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała NR 35/29/2003 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 29 października 2003 r.

UCHWAŁA NR 35/29/2003 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zmiany przeznaczenia dotacji celowej oraz zmian w budżecie powiatu na 2003 r.


  UCHWAŁA NR 35/29/2003ZARZĄDU POWIATU PISZz dnia 29 października 2003 r. 


w sprawie zmiany
przeznaczenia dotacji celowej oraz zmian w budżecie powiatu na 2003 r.


 


 


Na podstawie
art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t.
Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz.
558, nr 113, poz. 984, nr 200, poz. 1688 i nr 214, poz. 1806), art. 61 b ust. 1
i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego w latach 1999-2003 (Dz. U. nr 150, poz. 983, zm. nr 98, poz. 162,
z 2000 r. nr 95, poz. 1041, z 2001 r. nr 39, poz. 459, nr 55, poz. 574, nr 145,
poz. 1623 oraz z 2002 r. nr 216, poz. 1826), w związku z art. 128 ust. 1 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2003 r. nr
15, poz. 148, zm. nr 45, poz. 391 i nr 65, poz. 594) po zasięgnięciu pozytywnej
opinii Komisji Samorządu, Budżetu, Pracy, Gospodarki i Promocji Rady Powiatu w
Piszu –


 


Zarząd
Powiatu Pisz uchwala
, co następuje:


 § 1


          Dokonuje się zmiany w
przeznaczeniu dotacji celowej w ten sposób, iż kwotę 26.576 zł. przenosi się z
rozdz. 85301 § 213  „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” na świadczenia dla
rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich
dzieci – rozdz. 85304 § 213 „Rodziny zastępcze”.


 § 2


Dokonuje się
zmian w budżecie wynikających ze zmiany przeznaczenia dotacji celowej poprzez:


1. Zmniejszenie planu
dochodów budżetowych
o
kwotę                                                       26.576 zł.


w tym:


Dz. 853 - OPIEKA SPOŁECZNA -
rozdz. 85301 § 213                                                       26.576
zł.


2. Zwiększenie planu dochodów
budżetowych
o kwotę                                                        26.576
zł.


w tym:


Dz. 853 - OPIEKA SPOŁECZNA -
rozdz. 85304 § 213                                                       26.576
zł.


3. Zmniejszenie planu
wydatków budżetowych
o kwotę                              
                        26.576 zł.


w tym:


Dz. 853 - OPIEKA SPOŁECZNA -
rozdz. 85301 § 3110                                                     26.576
zł.


4. Zwiększenie planu wydatków
budżetowych
o kwotę
                                                       26.576 zł.


w tym:


Dz. 853 - OPIEKA SPOŁECZNA - 
rozdz. 85304 § 3110                                                    26.576
zł.


      


Dochody i
wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu zawiera załącznik nr 1 do
uchwały.


      


§ 3


Plan dochodów i wydatków po zmianach  stanowi załącznik nr
2 do uchwały. 


§ 4


Objaśnienia dokonanych zmian w
budżecie stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 


§ 5


 Budżet po dokonanych zmianach
wynosi:1.      Dochody
ogółem - 25.730.377 zł.2.      Wydatki
ogółem  - 25.380.377 zł. § 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


 


 


 


 


 


 


       
                                                                         
    Przewodniczący Zarządu:


    Zbigniew Włodkowski


 


Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 31 paź 2003 14:25
Data opublikowania: czwartek, 6 lis 2003 10:56
Opublikował(a): Hanna Kalinowska
Zaakceptował(a): Barbara Koprowska
Artykuł był czytany: 2218 razy