BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PODARUJ IM DOM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu od czerwca do grudnia 2009 r. prowadzi na terenie Powiatu Piskiego kampanię promującą rodzicielstwo zastępcze pn. "PODARUJ IM DOM"
plakat
plakat

Od miesiąca czerwca 2009 r. do grudnia 2009 r. PCPR w Piszu prowadzi na terenie Powiatu Piskiego Kampanię promującą rodzicielstwo zastępcze. Celem tej kampanii jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego, wzrost wiedzy w zakresie tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej i pozyskanie kandydatów do stanowienia rodzin zastępczych. Kampania realizowana jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Rodzina zastępcza sprawuje opiekę i zapewnia wychowanie dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, a także dzieciom niedostosowanym społecznie. Rodzina zastępcza w wypełnianiu swoich obowiązków kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw.
Rodzina zastępcza zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju, w tym: odpowiednie warunki bytowe, możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego, możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka, możliwości właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, odpowiednie warunki do wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
Funkcja rodziny zastępczej zaczyna się w dniu wydania orzeczenia sądu i umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, natomiast ustaje z dniem rozwiązania rodziny zastępczej orzeczeniem sądu lub z dniem osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.
W polskim prawie funkcjonują trzy typy rodzin zastępczych.
Rodziny spokrewnione z dzieckiem – to rodzina, którą łączy jakiś stosunek pokrewieństwa z dzieckiem np.: babcia, dziadek, ciocia, wujek, brat, siostra. W rodzinie tej może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż troje dzieci. W przypadku konieczności umieszczenia rodzeństwa dopuszcza się pobyt większej liczby dzieci.
Rodziny niespokrewnione z dzieckiem – to rodzina, której nie łączy z dzieckiem żaden stosunek pokrewieństwa. W rodzinie tej może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż troje dzieci. W przypadku konieczności umieszczenia rodzeństwa dopuszcza się pobyt większej liczby dzieci.
Rodziny zawodowe niespokrewnione z dzieckiem - to rodziny, które nie łączy z dzieckiem żaden stosunek pokrewieństwa oraz które z tytułu wykonywanej pracy otrzymują wynagrodzenie. Rozróżnia się następujące rodziny zawodowe niespokrewnione z dzieckiem:

a) Wielodzietne – w rodzinie tej umieszcza się w tym samym czasie nie mniej niż troje dzieci i nie więcej niż sześcioro. W przypadku konieczności umieszczenia licznego rodzeństwa dopuszcza się pobyt większej liczby dzieci.
b) Specjalistyczne – umieszcza się dzieci niedostosowane społecznie albo dzieci z różnymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi wymagającymi szczególnej opieki i pielęgnacji. W rodzinie tej może wychowywać się w tym, samym czasie nie więcej niż troje dzieci.
c) O charakterze pogotowia rodzinnego - umieszcza się nie więcej niż troje dzieci na pobyt okresowy do czasu unormowania sytuacji życiowej dziecka nie dłużej niż na 12 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pobyt dziecka może być przedłużony, jednak nie więcej niż o kolejne 3 miesiące.Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

1. Dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej.
2. Mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich.
4. Nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona.
5. Wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu.
6. Nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim.
7. Mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania.
8. Uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.Przy doborze rodziny zastępczej dla dziecka uwzględnia się:

  • osoby spokrewnione i spowinowacone z dzieckiem, jeżeli dają gwarancję poprawy sytuacji dziecka;
  • przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
  • odpowiednią różnicę wieku między kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej a dzieckiem;
  • poziom rozwoju i sprawności dziecka, wymagania w zakresie pomocy profilaktyczno- wychowawczej lub resocjalizacyjnej oraz możliwości zaspokajania potrzeb dziecka;
  • zasadę nierozłączania rodzeństwa;
  • w miarę możliwości opinię wyrażoną przez dziecko.POMOC PIENIĘŻNA
Rodzinie zastępczej udziela się pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka. Pomocy pieniężnej udziela Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej, uwzględniając wiek dziecka, stan zdrowia oraz niedostosowanie społeczne.

Wszystkich zainteresowanych
prosimy o kontakt z PCPR w Piszu
ul. Piaskowa 2
12-200 Pisz
tel. 0-87-424-11-38.
pcpr@powiat.pisz.pl

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 28 sie 2009 14:11
Data opublikowania: środa, 23 wrz 2009 14:35
Data edycji: środa, 23 wrz 2009 15:20
Opublikował(a): Katarzyna Bańko
Zaakceptował(a): Katarzyna Bańko
Artykuł był czytany: 17190 razy
Ilość edycji: 1