BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dostawa opału w sezonie grzewczym 2009/2010

Numer ogłoszenia w BZP: 314664 - 2009; data zamieszczenia: 11.09.2009
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 279312 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, ul. Sienkiewicza 16, 12-230 Biała Piska, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4239024, faks 087 4239024.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opału w sezonie grzewczym 2009/2010 dla Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału w sezonie grzewczym 2009/2010 dla Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej w postaci miału węglowego w ilości 650 ton. Wymagane parametry jakościowe: - wartość opałowa - nie mniej niż 23 000 kJ/kg, - zawartość siarki - do 0,80 %, - zawartość popiołu - do 12 %, - granulacja -0-20 mm...
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 177450.00 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.09.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· ENERGO Sp. z o.o., ul. Kleszczelowska 84A, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
· Cena wybranej oferty: 177450.00
· Oferta z najniższą ceną: 177450.00 oferta z najwyższą ceną: 187850.00
· Waluta: PLN.


Data powstania: piątek, 11 wrz 2009 09:50
Data opublikowania: piątek, 11 wrz 2009 11:35
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 wrz 2009 08:36
Opublikował(a): Wiktor Burzyński
Zaakceptował(a): Dariusz Charubin
Artykuł był czytany: 1572 razy