BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dostawa opału w sezonie grzewczym 2009/2010
Znak sprawy: ZSBP226/3/09
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.) informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę opału w sezonie grzewczym 2009/2010 dla Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty.

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia jedynym kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej była cena brutto za realizację zamówienia. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:
Oferta nr 1.
- Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy: ENERGO Sp. z o.o.17-100 Bielsk Podlaskiul. Kleszczelowska 84A
-Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert :
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.
- Cena brutto za realizację zamówienia :
216489,00 PLN
333,06 PLN za 1 tonę
- Punktacja :
100 pkt
- Kolejność ofert wg kryterium ceny za realizację zamówienia:
oferta pierwsza w kolejności - najtańsza
Oferta nr 2.
- Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy: PHU Kazimierz Florczyk18-500 Kolno, ul. Polna 16.
- Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert :
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.
- Cena brutto za realizację zamówienia :
228384,00 PLN
351,36 PLNza 1 tonę
- Punktacja :
94,79 pkt
- Kolejność ofert wg kryterium ceny za realizację zamówienia:
oferta trzecia w kolejności
Oferta nr 3.
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy: PTSB „TRANSBUD EŁK” Sp. z o.o.19-300 Ełk, ul. Łukasiewicza 1.
- Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert :
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.
- Cena brutto za realizację zamówienia :
225212,00 PLN
346,48 PLNza 1 tonę
- Punktacja :
96,13 pkt
- Kolejność ofert wg kryterium ceny za realizację zamówienia:
oferta druga w kolejności
Oferta nr 4.
- Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy:
LAUTI Lautenbach Mariuszm, Skład Opału1, 1-010 Barczewo, ul. Zatorze 1.
- Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert :
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.
- Cena brutto za realizację zamówienia :
229177,00 PLN
352,58 PLNza 1 tonę
- Punktacja :
94,46 pkt
- Kolejność ofert wg kryterium ceny za realizację zamówienia:
oferta czwarta w kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 1 firmy ENERGO Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim odpowiada wszystkim wymaganiom określonym
w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane w specyfikacji kryterium wyboru. Firma ENERGO Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę 216489,00 PLN, co jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100).
Data powstania: wtorek, 1 wrz 2009 11:53
Data opublikowania: wtorek, 1 wrz 2009 12:33
Data przejścia do archiwum: środa, 16 wrz 2009 08:42
Opublikował(a): Wiktor Burzyński
Zaakceptował(a): Dariusz Charubin
Artykuł był czytany: 1636 razy