BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY-remont warsztatów

Znak sprawy: ZSBP226/1/09
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.) informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z remontem budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej przy ul. Sportowej 1 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty.

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia jedynym kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej była cena brutto za realizację zamówienia. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1
- Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy: Zakład Usługowy „ELBART”Stefan Kozłowski, 11-200 Bartoszyce, ul. Warszawska 1/3
- Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.
- Cena brutto za realizację zamówienia:
108 937,45 PLN
-Punktacja:
100 pkt
- Kolejność ofert wg kryterium ceny za realizację zamówienia:
oferta pierwsza w kolejności - najtańsza.

Oferta nr 2
- Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy: PPHU „ART.-MET” Brygida Pastuszka, 12-200 Pisz, Bogumiły 18
- Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.
- Cena brutto za realizację zamówienia:
137 801,94 PLN
-Punktacja:
79,05 pkt
- Kolejność ofert wg kryterium ceny za realizację zamówienia:
oferta trzecia w kolejności.

Oferta nr 3
- Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy:
„ELBOR” Michał Borodziuk, 12-220 Ruciane Nida, ul. Słowińska 2A
- Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.
- Cena brutto za realizację zamówienia:
110 156,87 PLN
-Punktacja:
98,89 pkt
- Kolejność ofert wg kryterium ceny za realizację zamówienia:
oferta druga w kolejności.
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 1 Zakładu Usługowego „ELBART”, Stefan Kozłowski odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru. Zakład Usługowy „ELBART” Stefan Kozłowski za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę 108 937,45 PLN, co jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100).Data powstania: wtorek, 16 cze 2009 11:15
Data opublikowania: wtorek, 16 cze 2009 11:56
Data przejścia do archiwum: środa, 1 lip 2009 08:37
Opublikował(a): Wiktor Burzyński
Zaakceptował(a): Dariusz Charubin
Artykuł był czytany: 1582 razy