BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

dot. wykonania termomodernizacji budynku szkoły Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie przy ul. Polnej 2
Nowa strona 1

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku szkoły Zespołu Szkół Leśnych

w Rucianem-Nidzie przy ul. Polnej 2 (dz. nr 227/130)
Numer ogłoszenia: 86195 - 2009; data zamieszczenia: 03.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Piszu , pl. Daszyńskiego 7, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4233505, faks 087 4233505.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pisz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku szkoły Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie przy ul. Polnej 2 (dz. nr 227/130).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku internatu Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane Nida, ul. Polna. Prace obejmują:

1) wymiana stolarki okiennej (o pow. 653 m2) z zastosowaniem profili PVC,

2) wymiana stolarki drzwiowej (o pow. 57 m2) z zastosowaniem profili aluminiowych,

3) docieplenie stropodachu nad zapleczem sali gimnastycznej metodą nadmuchu wełną mineralną granulowaną gr. 18 cm (o pow. 165,669m2),

4) docieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną styropianem gr. 18 cm od zewnątrz wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachu (o pow. 296,081m2),

5) docieplenie stropodachu nad łącznikiem styropianem gr. 18 cm od zewnątrz wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachu (o pow. 68,609m2),

6) docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą na bazie styropianu gr. 12 cm (o pow. 1.613,844m2),

7) naprawa tynków zewnętrznych w docieplonej ścianie sali gimnastycznej oraz wykonanie nowej kolorystyki - nałożenie nowej struktury,

8) skucie zniszczonych cokołów oraz wykonanie nowych z gresu (o pow. 217,980m2),

9) modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (elementami grzejnymi w instalacji będą grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem dolnym i z podłączeniem bocznym; instalacja c.o. z rur stalowych czarnych łączonych poprzez spawanie z rur polietylenowych - w salach lekcyjnych), (ogrzewanie przy pomocy nagrzewnic wentylacyjnych i grzejników - w sali gimnastycznej ). 2. Szczegółowy zakres i sposób realizacji prac znajduje się w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz kosztorysach ślepych, które stanowią załącznik do niniejszej SIWZ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 20.000zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100)

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie:

- oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,

- aktualnego odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie:

- wykazu pracowników, z którego wynikać będzie dysponowanie przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia ogólnobudowlane i sanitarne, dostarczenie odpowiednio kopii ww. uprawnień wraz z zaświadczeniem o przynależności do izby inżynierów budownictwa,

- wykazu posiadanego sprzętu, z którego wynikać będzie posiadanie co najmniej 500m2 rusztowań,

- wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (min. 1 zamówienie), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie

- oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,

1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 pzp). Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie - oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

2. W przypadku złożenia oferty przez uprawnione podmioty występujące wspólnie powinny one spełniać wszystkie warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji, a także złożyć wymagane dokumenty..

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

1.1 Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.3 Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych przez pracowników do kierowania robotami budowlanymi branży budowlanej i sanitarnej wraz z zaświadczeniem o przynależności do izby inżynierów budownictwa.

1.4 Wykaz sprzętu przewidzianego do realizacji zlecenia.

1.5 Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie.

1.6 Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

1.7 Pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik.

1.8 Firmy upadające lub w stanie likwidacji powinny dołączyć układ z wierzycielami, aby spełnić warunki udziału w postępowaniu.

2. W przypadku konsorcjum, każdy z przedsiębiorców tworzących konsorcjum składa oddzielnie dokumenty wymienione w ppkt 1.1, 1.2, 1.7, 1.8. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum składa jeden wspólny dokument. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Umowa konsorcjum musi być zgodna z przepisami Kodeksu cywilnego i obejmować zarówno okres realizacji zamówienia, jaki również okres gwarancji i rękojmi..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.pisz.pl

IV.3.2) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Powiatu w Piszu, 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7

IV.3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2009 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7, pok. 17.

IV.3.4) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

     STAROSTA PISKI

                                                                                                                                      /-/ mgr Andrzej Nowicki

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 3 cze 2009 15:24
Data opublikowania: środa, 3 cze 2009 15:34
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 lip 2009 08:21
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1513 razy