BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych
Nowa strona 1

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i nadzorem autorskim
Numer ogłoszenia: 172374 - 2009; data zamieszczenia: 28.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Piszu , pl. Daszyńskiego 7, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4233505, faks 087 4233505.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pisz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i nadzorem autorskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i nadzorem autorskim zadań pn.: - ZADANIE 1 pn. dokumentacji technicznej zadania pn.: termomodernizacja budynku Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Piszu przy ul. Warszawskiej 5, - ZADANIE 2 pn. dokumentacji technicznej zadania pn.: termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 3, - ZADANIE 3 pn. dokumentacji technicznej zadania pn.: termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej przy ul. Sienkiewicza 21, - ZADANIE 4 pn. dokumentacji technicznej zadania pn.: termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Łupkach, - ZADANIE 5 pn. dokumentacji technicznej zadania pn.: budowa kotłowni z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem- Nidzie przy ul. Polna 2. 2. Dokumentacje techniczne zadań od 1 do 4 powinny być opracowane na podstawie audytów energetycznych. W dokumentacji należy uwzględnić wszystkie prace nie ujęte w audycie, które są niezbędne do prawidłowego wykonania ww. inwestycji. 3. Zakres opracowania dokumentacji technicznej zadań obejmuje dla każdego zadania oddzielnie wykonanie: - projektu wykonawczego - w ilości 5szt., - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - w ilości 3 szt.; - przedmiaru robót- w ilości 2szt.; - kosztorysu inwestorski - w ilości 2szt.; - kosztorysu ślepy- w ilości 1szt.; - uzyskanie pozwoleń na budowę; oraz: - uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień i dokumentów związanych z wykonaniem zamówienia wymaganych prawem: pozwoleń, odstąpień, porozumień, warunków realizacyjnych i uzgodnień; - w przypadku zadania 5 uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i ewentualnie wykonanie raportu oddziaływania na środowisko.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.32.12.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie: - oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie: - oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, - dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane (min. 1 osoba) i sanitarne (min. 1 osoba) wraz z aktualnym zaświadczeniem o ich przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego

1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,

1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 pzp). Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 2. W przypadku złożenia oferty przez uprawnione podmioty występujące wspólnie powinny one spełniać wszystkie warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji, a także złożyć wymagane dokumenty. 3. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formularzem spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. 4. Firmy upadające lub w stanie likwidacji powinny dołączyć układ z wierzycielami, aby spełnić warunki udziału w postępowaniu..

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty lub oświadczenia:

1.1 Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.3 Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane (min. 1 osoba) i sanitarne (min. 1 osoba) wraz z aktualnym zaświadczeniem o ich przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

1.4 Pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza. 1.5 Firmy upadające lub w stanie likwidacji powinny dołączyć układ z wierzycielami, aby spełnić warunki udziału w postępowaniu. 2. W przypadku konsorcjum, każdy z przedsiębiorców tworzących konsorcjum składa oddzielnie dokumenty wymienione w ppkt 1.1, 1.2. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum składa jeden wspólny dokument. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Umowa konsorcjum musi być zgodna z przepisami Kodeksu cywilnego..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.pisz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.06.2009 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7, pok. 17.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZADANIE 1 pn. dokumentacji technicznej zadania pn.: termomodernizacja budynku Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Piszu przy ul. Warszawskiej 5.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i nadzorem autorskim ZADANIA 1 pn.: termomodernizacja budynku Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Piszu przy ul. Warszawskiej 5. 2. Dokumentacja techniczna zadania powinna być opracowane na podstawie audytu energetycznego. W dokumentacji należy uwzględnić wszystkie prace nie ujęte w audycie, które są niezbędne do prawidłowego wykonania ww. inwestycji. 3. Zakres opracowania dokumentacji technicznej zadania obejmuje wykonanie: - projektu wykonawczego - w ilości 5szt., - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - w ilości 3 szt.; - przedmiaru robót- w ilości 2szt.; - kosztorysu inwestorski - w ilości 2szt.; - kosztorysu ślepy- w ilości 1szt.; - uzyskanie pozwoleń na budowę; oraz: - uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień i dokumentów związanych z wykonaniem zamówienia wymaganych prawem: pozwoleń, odstąpień, porozumień, warunków realizacyjnych i uzgodnień.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZADANIE 2 pn. dokumentacji technicznej zadania pn.: termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i nadzorem autorskim ZADANIA 2 pn.: termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 3. 2. Dokumentacja techniczna zadania powinna być opracowana na podstawie audytu energetycznego. W dokumentacji należy uwzględnić wszystkie prace nie ujęte w audycie, które są niezbędne do prawidłowego wykonania ww. inwestycji. 3. Zakres opracowania dokumentacji technicznej zadania obejmuje wykonanie: - projektu wykonawczego - w ilości 5szt., - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - w ilości 3 szt.; - przedmiaru robót- w ilości 2szt.; - kosztorysu inwestorski - w ilości 2szt.; - kosztorysu ślepy- w ilości 1szt.; - uzyskanie pozwoleń na budowę; oraz: - uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień i dokumentów związanych z wykonaniem zamówienia wymaganych prawem: pozwoleń, odstąpień, porozumień, warunków realizacyjnych i uzgodnień.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ZADANIE 3 pn. dokumentacji technicznej zadania pn.: termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej przy ul. Sienkiewicza 21.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i nadzorem autorskim ZADANIA 3 pn.: termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej przy ul. Sienkiewicza 21. Dokumentacja techniczna powinna być opracowane na podstawie audytu energetycznego. W dokumentacji należy uwzględnić wszystkie prace nie ujęte w audycie, które są niezbędne do prawidłowego wykonania ww. inwestycji. Zakres opracowania dokumentacji technicznej obejmuje wykonanie: - projektu wykonawczego - w ilości 5szt., - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - w ilości 3 szt.; - przedmiaru robót- w ilości 2szt.; - kosztorysu inwestorski - w ilości 2szt.; - kosztorysu ślepy- w ilości 1szt.; - uzyskanie pozwoleń na budowę; oraz: - uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień i dokumentów związanych z wykonaniem zamówienia wymaganych prawem: pozwoleń, odstąpień, porozumień, warunków realizacyjnych i uzgodnień.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: ZADANIE 4 pn. dokumentacji technicznej zadania pn.: termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Łupkach.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i nadzorem autorskim ZADANIA 4 pn.: termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Łupkach. Dokumentacja techniczna powinny być opracowane na podstawie audytu energetycznego. W dokumentacji należy uwzględnić wszystkie prace nie ujęte w audycie, które są niezbędne do prawidłowego wykonania ww. inwestycji. Zakres opracowania dokumentacji technicznej obejmuje wykonanie: - projektu wykonawczego - w ilości 5szt., - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - w ilości 3 szt.; - przedmiaru robót- w ilości 2szt.; - kosztorysu inwestorski - w ilości 2szt.; - kosztorysu ślepy- w ilości 1szt.; - uzyskanie pozwoleń na budowę; oraz: - uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień i dokumentów związanych z wykonaniem zamówienia wymaganych prawem: pozwoleń, odstąpień, porozumień, warunków realizacyjnych i uzgodnień.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: ZADANIE 5 pn. dokumentacji technicznej zadania pn.: budowa kotłowni z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem- Nidzie przy ul. Polna 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i nadzorem autorskim ZADANIA 5 pn.: budowa kotłowni z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem- Nidzie przy ul. Polna 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej zadania obejmuje wykonanie: - projektu wykonawczego - w ilości 5szt., - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - w ilości 3 szt.; - przedmiaru robót- w ilości 2szt.; - kosztorysu inwestorski - w ilości 2szt.; - kosztorysu ślepy- w ilości 1szt.; - uzyskanie pozwoleń na budowę; oraz: - uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień i dokumentów związanych z wykonaniem zamówienia wymaganych prawem: pozwoleń, odstąpień, porozumień, warunków realizacyjnych i uzgodnień oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i ewentualnie wykonanie raportu oddziaływania na środowisko. Uszczegółowienie ZADANIA 5: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji oraz wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej obejmującej budowę kotłowni na biomasę i węgiel wraz z powierzchnią magazynową, oddzielnie dla każdego z paliw, służącej do ogrzania budynków: szkoły z salą gimnastyczną, internatu ze stołówką i warsztatów wraz z uwzględnieniem (o ile będzie taka możliwość) instalacji kolektorów słonecznych dla potrzeb c.w.u. budynku internatu oraz instalację pompy ciepła. Zaleca się wizję lokalną terenu i budynków. Budynki wybudowano w latach 70-tych w tradycyjny sposób z cegły kratówki i częściowo z bloczków betonu komórkowego. Jedynie stropodach na budynku szkoły

 

STAROSTA PISKI

mgr Andrzej Nowicki

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 28 maj 2009 14:36
Data opublikowania: czwartek, 28 maj 2009 15:49
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 cze 2009 09:08
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1378 razy