BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia w BZP: 163648 - 2009; data zamieszczenia: 23.05.2009
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej , ul. Sienkiewicza 16, 12-230 Biała Piska, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4239024, faks 087 4239024.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remontu budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej przy ul. Sportowej 1.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej przy ul. Sportowej 1.
Prace obejmują:
Instalacje elektryczne wewnętrzne:
1) roboty demontażowe,
2) instalacje wewnętrzne,
3) montaż osprzętu,
4) montaż opraw oświetleniowych,
5) montaż rozdzielnic i aparatów,
6) pomiary .
Szczegółowy zakres i sposób realizacji prac znajduje się w projekcie budowlanym, przedmiarze robót , kosztorysie inwestorskim szczegółowym -ślepym i szczegółowej specyfikacji technicznej - załącznik nr 8 do SIWZ..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.73.00-5, 45.31.70.00-2.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.08.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez wykonawcę.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
· Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie: oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; aktualnego odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie wykazu pracowników, z którego wynikać będzie dysponowanie przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - zgodnie z §24 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (Dz.U. z 2006r, Nr 83 poz.578 ) wraz z aktualnym wpisem na Okręgową Listę Inżynierów i Techników Budownictwa oraz wykazu posiadanego sprzętu, jak również oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 pzp). Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp..
· Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, art.24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Wykazu wykonanych robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
4. Wykaz osób , które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przez pracowników do kierowania robotami budowlanymi wraz z zaświadczeniem o przynależności do izby Inżynierów i Techników Budownictwa.
5. Wykaz sprzętu przewidzianego do realizacji zlecenia.
6. Akceptacja warunków umowy.
7. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
8. Pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik.
9. Firmy upadające lub w stanie likwidacji powinny dołączyć układ z wierzycielami, aby spełnić warunki udziału w postępowaniu..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.pisz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego: Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, ul. Sienkiewicza 16, 12-230 Biała Piska, kancelaria szkoły, tel. 087 4239024, fax 087 4239024..
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.06.2009 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego: Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, ul. Sienkiewicza 16, 12-230 Biała Piska, kancelaria szkoły..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Pliki do pobrania:
Data powstania: sobota, 23 maj 2009 09:40
Data opublikowania: sobota, 23 maj 2009 10:40
Data przejścia do archiwum: środa, 17 cze 2009 13:32
Opublikował(a): Wiktor Burzyński
Zaakceptował(a): Dariusz Charubin
Artykuł był czytany: 1644 razy