BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Nowa strona 1

Pisz, dnia 11 maja 2009r.

 

 

Znak sprawy:

Or.3421/9/09

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

      Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest: zadanie nr 1 – dostawa serwerów i macierzy dyskowej, wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez firmę:

 

COMP Safe Suport S.A.

ul. Jutrzenki 116

02-230 Warszawa

 

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ww. Wykonawcę, gdyż spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskał najwyższą łączną ilość punktów.

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium najniższa cena

Liczba pkt
w kryterium okres gwarancji

Łączna punktacja przyznana ofertom

 

 

1

 

COMP Safe Suport S.A.

ul. Jutrzenki 116

02-230 Warszawa

320

80

400

 

 

 

WICESTAROSTA

POWIATU PISZ

mgr inż. Marek Wysocki

Data powstania: poniedziałek, 11 maj 2009 15:29
Data opublikowania: poniedziałek, 11 maj 2009 15:32
Data przejścia do archiwum: czwartek, 21 maj 2009 10:53
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1284 razy