BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

dot. dostawy sprzętu oraz oprogramowania komputerowego w trzech zadaniach: zadanie nr 1 - dostawa serwerów i macierzy dyskowej zadanie nr 2- dostawa sprzętu komputerowego zadanie nr 3 dostawa oprogramowania
Nowa strona 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu oraz oprogramowania komputerowego w trzech zadaniach:

ZADANIE NR 1 - DOSTAWA SERWERÓW I MACIERZY DYSKOWEJ

ZADANIE NR 2- DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

ZADANIE NR 3 DOSTAWA OPROGRAMOWANIA
Numer ogłoszenia: 125158 - 2009; data zamieszczenia: 28.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Piszu , pl. Daszyńskiego 7, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4233505, faks 087 4233505.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pisz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu oraz oprogramowania komputerowego w trzech zadaniach: ZADANIE NR 1 - DOSTAWA SERWERÓW I MACIERZY DYSKOWEJ. ZADANIE NR 2- DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO. ZADANIE NR 3 DOSTAWA OPROGRAMOWANIA..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu oraz oprogramowania komputerowego w trzech zadaniach: ZADANIE NR 1 - DOSTAWA SERWERÓW I MACIERZY DYSKOWEJ2.1 Serwer typ 1 - 1 szt. 2.2 Serwer typ 2 - 1 szt 2.3 Macierz dyskowa - 1 szt ZADANIE NR 2- DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO. 2.4 Zasilacz UPS typ 1 - 4 szt. 2.5 Zasilacz UPS typ 2 - 2szt. 2.6 Przełącznik (switch) ethernet typ 1 - 4 szt. 2.7 Palmtop - 1 szt. 2.8 Skaner - 2 szt. ZADANIE NR 3 DOSTAWA OPROGRAMOWANIA. 2.9 System Operacyjny typ 1 - 1 szt 2.10 System Operacyjny typ 2 - 1 szt 2.11 Licencje dostępowe CAL typ 1 - 10 szt 2.12 Licencje dostępowe CAL typ 2 - 10 szt Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.30.00-3, 30.23.31.41-1, 30.20.00.00-1, 38.52.00.00-6, 48.62.40.00-8, 32.42.50.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli: - Wykonawca posiada status autoryzowanego partnera handlowego w zakresie serwerów wystawiony przez producenta sprzętu (dot. ZADANIA 1), - Wykonawca posiada status autoryzowanego partnera handlowego w zakresie macierzy dyskowych wystawiony przez producenta sprzętu (dot. ZADANIA 1), Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentu określonego w rozdz. V ust. 1 pkt 1.1, 1.2 (dla ZAD. 1, 2, 3) oraz pkt 1.6 (dla ZAD. 1) SIWZ.

1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli: - Wykonawca dysponuje minimum jednym certyfikowanym przez producenta oferowanego sprzętu inżynierem technicznym o specjalizacji w zakresie oferowanych systemów serwerowych (dot. ZADANIA 1), - Wykonawca dysponował minimum jednym certyfikowanym przez producenta oferowanego sprzętu inżynierem technicznym o specjalizacji w zakresie oferowanej macierzy dyskowych (dot. ZADANIA 1) - Wykonawca złoży dokument określony w rozdz. V ust. 1 pkt 1.1 (dla ZAD. 1, 2, 3) oraz pkt 1.5 (dla ZAD. 1) SIWZ.

1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentu określonego w rozdz. V ust. 1 pkt 1.1 SIWZ.

1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 pzp). Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentu określonego w rozdz. V ust. 1 pkt 1.1 SIWZ.

2. W przypadku złożenia oferty przez uprawnione podmioty występujące wspólnie powinny one spełniać wszystkie warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji, a także złożyć wymagane dokumenty.

3. Ocena spełnia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formularzem spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1.1 oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych [zawarte jest na formularzu stanowiącym zał. nr 3 do SIWZ]. 1.2 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.3 Deklaracja CE dla oferowanego sprzętu oraz certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (dokument należy złożyć w przypadku składania oferty na ZADANIE 1). 1.4 Firmy upadające lub w stanie likwidacji powinny dołączyć układ z wierzycielami, aby spełnić warunki udziału w postępowaniu. 1.5 Wykaz pracowników z kwalifikacjami gwarantującymi wykonanie zamówienia - załącznik nr 7 wraz z załączonymi kopiami uprawnień zawodowych. 1.6 Dokument potwierdzający autoryzację producenta urządzenia (dot. ZADANIA 1) 1.7 Pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza. 2. W przypadku konsorcjum, każdy z przedsiębiorców tworzących konsorcjum składa oddzielnie dokumenty wymienione w ppkt 1.1, 1.2.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.pisz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Piszu,
12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2009 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7, pok. 17.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: DOSTAWA SERWERÓW I MACIERZY DYSKOWEJ.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE NR 1 - DOSTAWA SERWERÓW I MACIERZY DYSKOWEJ 1. Serwer typ 1 - 1 szt. 2. Serwer typ 2 - 1 szt 3. Macierz dyskowa - 1 szt.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.30.00-3, 30.23.31.41-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena - 80
  • 2. okres gwarancji - 20

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE NR 2- DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO. 2.4 Zasilacz UPS typ 1 - 4 szt. 2.5 Zasilacz UPS typ 2 - 2szt. 2.6 Przełącznik (switch) ethernet typ 1 - 4 szt. 2.7 Palmtop - 1 szt. 2.8 Skaner - 2 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 38.52.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres gwarancji - 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: DOSTAWA OPROGRAMOWANIA.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE NR 3 DOSTAWA OPROGRAMOWANIA. 1. System Operacyjny typ 1 - 1 szt 2. System Operacyjny typ 2 - 1 szt 3. Licencje dostępowe CAL.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.62.40.00-8, 32.42.50.00-8
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
  •  Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

STAROSTA PISKI

mgr Andrzej Nowicki

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 28 kwi 2009 15:20
Data opublikowania: wtorek, 28 kwi 2009 15:27
Data przejścia do archiwum: piątek, 8 maj 2009 08:36
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1336 razy