BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie nr 2

Budowa chodników ul. Jeziorna i ul.Zatorowa w Piszu
Nowa strona 1

                                                                                                                                                                         Pisz,dn.2009.04.17

PZD.II.5443/60/2009                                                 

                                                                                            POSTANOWIENIE

 

 

Na podstawie  art. 25 ust.2  oraz  art.33 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r  Nr  19  poz. 115  z póżn .zm.) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, póz. 1071 z  późn. zm.), uchwały Nr  23/8/99  Zarządu Powiatu w Piszu  z dnia  04  marca  1999r. w sprawie  upoważnienia  Dyrektora  Powiatowego Zarządu Dróg w  Piszu  do załatwiania indywidualnych  spraw z zakresu administracji publicznej, po  rozpatrzeniu  wniosku

Urzędu  Miejskiego  w   Piszu   z  dnia  07.04.2009r   nr  Z-7331/II/11/09   

   

  w  sprawie  uzgodnienia  projektu decyzji  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  dla  zamierzenia  polegającego  na  budowie  chodników  wzdłuż  ulicy  Zatorowej  i  ulicy  Jeziornej  w  Piszu 

  (  określenie  przedmiotu ) 

  działki  o numerach  ewidencyjnych 160 i 272  położone  w   obręb   Pisz  1,     

(nr drogi, miejsce  lokalizacji ).  

Uzgadniam  projekt  decyzji  o   ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego   dla  zamierzenia  polegającego na  budowie  chodników  wzdłuż  ulicy  Zatorowej  i  ulicy  Jeziornej  w   Piszu   w  obrębie  skrzyżowania  z  ulicą  Długą                          z  zachowaniem  warunków  j/n:   

   -   dostosować  budowę  chodników  wzdłuż  ulic  Zatorowej  i  ulicy  Jeziornej  w  Piszu  do  istniejącego  chodnika  przy  ulicy  Długiej  w  zakaresie  niwelety  i  szerokości.        

        

 

 

            Postanowienie  nie jest równoważne z  zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym o wydanie, którego strona  musi   wystąpić  do  Za­rządcy Drogi.

Za  umieszczenie  w  pasie  drogowym  urządzeń  nie związanych  z  jej  funkcjonowaniem  oraz  za  zajęcie  pasa  drogowego  zostaną  pobrane  opłaty  zgodnie  z   Ustawą  o  drogach  publicznych  z  dnia  21  marca  1985r /Dz.U. z  2007r   Nr 19  poz.115   z  póżn. zm./  

     

                                                              UZASADNIENIE

   Wydaje  się   opinię   zgodnie  -  z  Ustawą   o  drogach  z  dnia  21  marca  1985r   o  drogach  publicznych 

 

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia stronie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Olsztynie  za moim pośrednic­twem złożone w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

 

 

Z upoważnienia Zarządu Powiatu   

                                                                                                                                           mgr inż.Leszek Skolimowski 

                                                                                                                                                                           Dyrektor  Powiatowego Zarządu Dróg  w  Piszu 

 

      Otrzymują :

                 Urząd  Miejski w  Piszu 

                a/a

               Strony  postępowania  wg wykazu -  poprzez  obwieszczenie

Data powstania: poniedziałek, 20 kwi 2009 10:04
Data opublikowania: poniedziałek, 20 kwi 2009 10:07
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 maj 2009 13:05
Opublikował(a): Grażyna Krzyżańska
Zaakceptował(a): Leszek Skolimowski
Artykuł był czytany: 1405 razy