BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

dot. DOSTAWY CYFROWEJ CENTRALI TELEFONICZNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM I PRACAMI INSTALATORSKIMI.
Nowa strona 1

DOSTAWA CYFROWEJ CENTRALI TELEFONICZNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM I PRACAMI INSTALATORSKIMINumer ogłoszenia: 108512 - 2009;

data zamieszczenia: 16.04.2009OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Piszu , pl. Daszyńskiego 7, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4233505, faks 087 4233505.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pisz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA CYFROWEJ CENTRALI TELEFONICZNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM I PRACAMI INSTALATORSKIMI.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: - dostawa cyfrowej centrali telefonicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem, - montaż, instalacja w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego, - wykonanie dodatkowych prac instalatorskich związanych z przedmiotem zamówienia. 2. Szczegółowy cechy przedmiotu zamówienia: a) stojak RACK 19 min. 42U, b) Przełącznica KRONE wbudowana w stojak, wymagania minimalne; 20 łączówek LSA Plus nierozłączne - strona stacyjna, 20 łączówek LSA Plus rozłączne - strona liniowa, przyrząd montażowy SENSOR i kabel pomiarowy 2mb. do łączówek rozłącznych, c) Zintegrowany interfejs LAN do współpracy z aplikacjami CTI, administracji i taryfikacji, d) obsługa 1 łącza cyfrowego PRA (15B+D), e) 8 portów wewnętrznych cyfrowych (2B+D) f) minimum 96 portów wewnętrznych analogowych, g) modem ISDN do zdalnego zarządzania, h) system zapowiedzi DISA, i) aparaty systemowe typ I i typ II, j) oprogramowanie taryfikacyjne dla minimum 300 abonentów, k) obsługa ruchu w oparciu o numery DDI l) wszystkie prace dodatkowe związane z telekomunikacją niezbędne i wynikające ze zmiany adresu siedziby Zamawiającego, m) podłączenie, pomiar oraz zaewidencjonowanie zakończeń abonenckich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do SIWZ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.55.23.10-3, 32.52.40.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentu: a) potwierdzającego, że Wykonawca posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży i serwisowania oferowanego przez siebie systemu, b) oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, c) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli: - Wykonawca wykaże minimum 3 specjalistów serwisu, którzy będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia posiadających aktualne autoryzacje honorowane przez producenta w zakresie instalacji i serwisowania oferowanej centrali telefonicznej oraz złoży dokument: oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz wykaz pracowników z kwalifikacjami gwarantującymi wykonanie zamówienia z załączonymi kopiami uprawnień zawodowych. 2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 pzp). Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 2. W przypadku złożenia oferty przez uprawnione podmioty występujące wspólnie powinny one spełniać wszystkie warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji, a także złożyć wymagane dokumenty. 3. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formularzem spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1.1 oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 1.2 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.3 Wykaz pracowników z kwalifikacjami gwarantującymi wykonanie zamówienia z załączonymi kopiami uprawnień zawodowych. 1.4 Certyfikaty potwierdzające, że Wykonawca posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży i serwisowania oferowanego przez siebie systemu, 1.5 Pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza. 1.6 Firmy upadające lub w stanie likwidacji powinny dołączyć układ z wierzycielami, aby spełnić warunki udziału w postępowaniu. 2. W przypadku konsorcjum, każdy z przedsiębiorców tworzących konsorcjum składa oddzielnie dokumenty wymienione w ppkt 1.1, 1.2.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1 - Cena - 90
  • 2 - okres gwarancji - 10

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.pisz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7.

WICESTAROSTA

Powiatu Pisz

mgr Marek Wysocki

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 16 kwi 2009 15:31
Data opublikowania: czwartek, 16 kwi 2009 15:34
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 maj 2009 08:23
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1500 razy