BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

dot. wykonania i dostawy wraz z montażem przesuwnych regałów archiwalnych
Nowa strona 1

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa wraz z montażem przesuwnych regałów archiwalnych

Numer ogłoszenia: 101276 - 2009; data zamieszczenia: 10.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Piszu , pl. Daszyńskiego 7, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4233505, faks 087 4233505.

·                     Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pisz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa wraz z montażem przesuwnych regałów archiwalnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa wraz z montażem przesuwnych regałów archiwalnych.

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a) parametry szaf archiwalnych do pomieszczenia 1 i 2:

- regał 6-ciopółkowy (+1 półka kryjąca) o wys. Hc-2394 mm,

- półka o wymiarach 1000x300 i 750x300 mm,

- rozstaw półki (światło) wynosi ~350 mm,

- nośność półki 40 kg,

- wszystkie regały podwójne posiadają odskosy ( śruby rzymskie),

- regulacja półki skokowo co 25 mm,

- regały malowane w kolorze jasnym,

- szyny - układane na istniejącym podłożu z płytek gress,

- sposób oznakowania regałów

- tabliczki opisujące zawartość regałów wykonane z trwałego metalu, instalowane na panelach frontowych, wymiar min. 250 100 mm,

- opis techniczny regałów - tabliczki znamionowe,

- mechanizm przesuwny - korbowy (korba trójramienna) ręczny.

 

regał jezdny 750x1000x750x612 mm - 10 sztuk,

regał jezdny 1000x750x1000x612 mm - 6 sztuk,

regał stacjonarny 750x1000x750x306 mm - 1 sztuka.

 

b) parametry szaf archiwalnych do pomieszczenia 3 i 4:

- regał 5-ciopółkowy (+1 półka kryjąca) o wys. Hc-2519 mm,

- półka o wymiarach 1000x300 i 750x300 mm,

- rozstaw półki (światło) wynosi ~450 mm,

- nośność półki 80 kg,

- wszystkie regały podwójne posiadają odskosy ( śruby rzymskie),

- regulacja półki skokowo co 25 mm,

- regały malowane w kolorze jasnym,

- torowisko nawierzchniowe bez płyty wypełniającej, kotwiczone z posadzką, za pomocą kołków rozporowych, ocynkowane,

- sposób oznakowania regałów

- tabliczki opisujące zawartość regałów wykonane z trwałego metalu, instalowane na panelach frontowych, wymiar min. 250/100 mm,

- opis techniczny regałów - tabliczki znamionowe,

- mechanizm przesuwny - korbowy (korba trójramienna) ręczny.

Podłoże, na którym montowane będą regały wykonane z płytek gress.

 

regał przesuwny 1000x1000x1000x750x612 mm - 8 sztuk,

regał przesuwny 1000x1000x1000x750x376 mm - 2 sztuk.

 

2) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

- dostawy do siedziby Zamawiającego regałów wraz z całym niezbędnym osprzętem,

- zamontowania regałów zgodnie ze sztuka budowlaną w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- bezpłatnej konserwacji w całym okresie gwarancji,

- przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi regałów, Zabudowa pomieszczeń regałami przesuwnymi została szczegółowo określona w SIWZ.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.11.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                     Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz aktualnego odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 pzp). Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

2. W przypadku złożenia oferty przez uprawnione podmioty występujące wspólnie powinny one spełniać wszystkie warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji, a także złożyć wymagane dokumenty.

3.   Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formularzem spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

4.   Firmy upadające lub w stanie likwidacji powinny dołączyć układ z wierzycielami, aby spełnić warunki udziału w postępowaniu. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

·                     Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

1.1 oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

1.2 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.pisz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.04.2009 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7, pok. 17.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

WICESTAROSTA

Powiatu Pisz

mgr inż. Marek Wysocki

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 10 kwi 2009 10:28
Data opublikowania: piątek, 10 kwi 2009 10:32
Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 kwi 2009 12:39
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1373 razy