BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

dot. usługi telekomunikacyjnej
Nowa strona 1

Pisz, dnia 9 kwietnia 2009r.

 

 

Znak sprawy:

Or.3421/3/09

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

      Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, iż w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest usługa telekomunikacyjna, wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez:

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.

80-244 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 110

 

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ww. Wykonawcę, gdyż spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskał najwyższą łączną ilość punktów w kryterium cena.

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. 80-244 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 110, który w kryterium cena otrzymał 300pkt.

 

 

STAROSTA PISKI

mgr Andrzej Nowicki

 

 

 

Data powstania: czwartek, 9 kwi 2009 13:54
Data opublikowania: czwartek, 9 kwi 2009 13:57
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 kwi 2009 09:58
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1219 razy