BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi telekomunikacyjne
Numer ogłoszenia: 85160 - 2009; data zamieszczenia: 31.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Piszu , pl. Daszyńskiego 7, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4233505, faks 087 4233505.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pisz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi telekomunikacyjne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi telefoniczne w zakresie zapewnienia ruchu wychodzącego i przychodzącego, które powinny zapewniać:

1. Zapewnienie stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej drogą kablową w postaci; a. jednej linii cyfrowej ISDN PRA 15B+D b. 200 numerów DDI,

2. Realizacje połączeń;

a. lokalnych i strefowych

b. międzystrefowych

c. międzynarodowych

d. do sieci komórkowych

e. zapewnienie transmisji faxu

f. przekierowanie połączeń

g. prezentacje numeru

h. automatyczny wybór prefixu operatora

i. połączenia bezpłatne do służb niosących pomoc posiadających numery skrócone, tj. 112, 997, 998, 999 i inne

j. automatyczne serwisy informacyjne, infolinie 0-800, 0-801, 0-804 i inne oraz linie informacyjne

3. Usługa będzie świadczona u Zamawiającego tj. 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1.

4. Nieprzekraczalny czas rozpoczęcia świadczenia usługi od dnia 1 maja 2009r.

5. Wykonawca wykona usługę wg poniższych kryteriów, które stanowią wymagania minimalne:

a. Usługa telekomunikacyjna musi mieć charakter powszechny i powinna być świadczona w zgodzie z obowiązującymi przepisami,

b. Usługa nie może być świadczona z użyciem technologii alternatywnych np. VoIP, numery dostępowe, bramki GSM, łącza bezprzewodowe,

c. Wykonawca będzie naliczał koszty połączeń wg stawek z formularza ofertowego,

d. Wykonawca zapewni sekundowe naliczanie opłat za usługi telekomunikacyjne;

e. Zamawiający nie dopuszcza żadnych opłat za inicjacje połączeń,

f. Obliczanie cen połączeń z dokładnością do 0,01 zł,

g. Brak opłat za połączenia niezrealizowane,

6. Sporządzanie i dostarczanie Zamawiającemu szczegółowych wykazów realizowanych na jego rzecz usług telekomunikacyjnych w formie bilingu na płytach CD (bezpłatnie) razem z fakturą, za dany okres rozliczeniowy, ew. udostępnienie wykazu bieżących i archiwalnych połączeń poprzez strony www,

7. Integrację usługi z istniejącą u Zamawiającego grupą biznesową

8. Bezpłatne, okresowe przeglądy stanu technicznego pracy dostarczanych łączy oraz sprawdzanie parametrów łączy poprzez ich pomiary i usuwanie usterek,

9. Pomoc techniczna (obejmująca eliminowanie usterek, nieprawidłowości w pracy łączy, usuwanie awarii). Wykonawca zobowiązuje się usunąć awarię lub usterkę uniemożliwiającą korzystanie z usług telekomunikacyjnych w czasie nie dłuższym niż 8 h od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje działanie usługi będącej przedmiotem zamówienia w wymiarze 99,9% liczby godzin w miesiącu kalendarzowym. Do kalkulacji cenowej należy przyjąć następującą konfigurację połączeń, oraz ich czas. Cena ofertowa musi obejmować całkowitą cenę jaką poniesie Zamawiający w związku z realizacją kontraktu przez okres trwania umowy (36 miesięcy) wyliczoną na podstawie orientacyjnych danych miesięcznych przedstawionych poniżej:

- połączenia lokalne i strefowe : ~ 150h

- połączenia międzymiastowe : ~ 38h

- połączenia międzynarodowe : ~ 1h

- połączenia do sieci komórkowych : ~ 22h

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.20.00.00-8, 64.21.10.00-8, 64.21.00.00-1

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie niniejszego zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i aktualnego odpisu z właściwego rejestru (przedsiębiorców telekomunikacyjnych) prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 pzp.

2. W przypadku złożenia oferty przez uprawnione podmioty występujące wspólnie powinny one spełniać wszystkie warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji, a także złożyć wymagane dokumenty.

3. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formularzem spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

1.1 Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

1.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru (przedsiębiorców telekomunikacyjnych) prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. W przypadku konsorcjum, każdy z przedsiębiorców tworzących konsorcjum składa oddzielnie dokumenty wymienione w ppkt 1.1, 1.2. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum składa jeden wspólny dokument.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.pisz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.04.2009 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7, pok. 17.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

STAROSTA PISKI

mgr  Andrzej Nowicki

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 31 mar 2009 13:59
Data opublikowania: wtorek, 31 mar 2009 14:03
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 kwi 2009 08:11
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1475 razy