BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

Nowa strona 1

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie numerycznej mapy ewidencyjnej dla gminy Orzysz
z wykorzystaniem wyników opracowania projektu Phare 2003
„Wektoryzacja map katastralnych w Polsce”
Numer ogłoszenia: 85008 - 2009; data zamieszczenia: 31.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Piszu , pl. Daszyńskiego 7, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4233505, faks 087 4233505.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pisz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie numerycznej mapy ewidencyjnej dla gminy Orzysz z wykorzystaniem wyników opracowania projektu Phare 2003 Wektoryzacja map katastralnych w Polsce.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie numerycznej mapy ewidencyjnej dla gminy Orzysz z wykorzystaniem wyników opracowania projektu Phare 2003 Wektoryzacja map katastralnych w Polsce. Powierzchnia opracowania 35.440ha w tym: grunty ALP 19.970ha wody płynące 2.568ha Ilość obrębów: 24szt. Ilość działek:9.504szt. Szczegółowy zakres i sposób realizacji prac określony został w SIWZ.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.41.00-5, 71.35.43.00-7, 71.35.40.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.       O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie niniejszego zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli: - wykonawca zrealizował w okresie ostatnich 3 lat minimum jedno zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie modernizacji ewidencji gruntów o wartości nie mniejszej niż 40.000zł brutto, - co najmniej jedna z osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada uprawnienia zawodowe (w zakresie 1 i 2), o których mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027).

1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 pzp. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

2. W przypadku złożenia oferty przez uprawnione podmioty występujące wspólnie powinny one spełniać wszystkie warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji, a także złożyć wymagane dokumenty.

3. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formularzem spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

1.1 Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

1.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.3 Wykaz pracowników z kwalifikacjami gwarantującymi wykonanie zamówienia wraz z załączonymi kopiami uprawnień zawodowych.

1.4 Wykaz prac o podobnym charakterze z przedmiotem zamówienia, zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat.

1.5 Dokumenty potwierdzające, że zrealizowane prace zostały wykonane z należytą starannością.

2. W przypadku konsorcjum, każdy z przedsiębiorców tworzących konsorcjum składa oddzielnie dokumenty wymienione w ppkt 1.1, 1.2. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum składa jeden wspólny dokument.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.pisz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Starosta Piski, 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.04.2009 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7, pok. 17.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

STAROSTA PISKI

mgr  Andrzej Nowicki

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 31 mar 2009 13:46
Data opublikowania: wtorek, 31 mar 2009 13:49
Data przejścia do archiwum: czwartek, 16 kwi 2009 08:36
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1360 razy