BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

Nowa strona 1

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Sąsiedzi w działaniu

 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy obiektów Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego zlokalizowanego w Piszu przy Al. Turystów (działki geod. nr 12,13 i 14)
Numer ogłoszenia: 83542 - 2009; data zamieszczenia: 30.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Piszu , pl. Daszyńskiego 7, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4233505, faks 087 4233505.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pisz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy obiektów Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego zlokalizowanego w Piszu przy Al. Turystów (działki geod. nr 12,13 i 14).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z wykonaniem dokumentacji technicznej rozbudowy i przebudowy obiektów Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu na działkach geod. nr 12,13 i 14 wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.

Charakterystyka programowa zadania inwestycyjnego:

a) Bezkolizyjna obsługa komunikacyjna zespołu obiektów

b) Zespoły parkingowe

c) Przystań dla jednostek wodnych o zróżnicowanej wielkości

d) Hangar na łodzie

e) Hangar na kajaki

f) Slip (dok, żuraw)

g)Warsztat szkutniczy

h)Kompleks sal: konferencyjna, klubowa, multimedialna

i) Kawiarnia (lub restauracja), bar,

j) Kompleks rekreacyjny: fitness klub

k)Kompleks noclegowy (wg możliwości)

l) sklep spożywczo - przemysłowy

ł) dostępność dla osób niepełnosprawnych

Na zakres prac objętych niniejszym zamówieniem składa się:

1. pozyskanie map do celów projektowych

2. opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych we wszystkich branżach (architektoniczna, konstrukcyjna, instalacyjna w zakresie sanitarnym i elektrycznym, drogowa, teleinformatyczna, monitoringu obiektu wewnątrz (czujniki ruchu, dymu, itp.), monitoringu obiektu zewnątrz (dokumentacja powinna zawierać koncepcję monitoringu za pomocą kamer oraz urządzeń rejestrujących cyklu 24h) - szt. 5 egzemplarzy

3. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót- szt. 3 egzemplarze

4. wykonanie przedmiarów robót we wszystkich branżach- szt. 3 egzemplarze

5. wykonanie kosztorysów inwestorskich we wszystkich branżach- szt. 3 egzemplarze

6. opracowanie zbiorczego zestawienia kosztów

7. uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień i dokumentów związanych z wykonaniem zamówienia wymaganych prawem: pozwoleń, odstąpień, porozumień, warunków realizacyjnych i uzgodnień

8. uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i ewentualne wykonanie raportu oddziaływania na środowisko

9. uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o inwestycji celu publicznego

10. uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę

W zakres realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi również:

1) Przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być wykonywane roboty oraz uzyskanie na odpowiedzialność i ryzyko Wykonawcy wszelkich istotnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizję lokalną Wykonawca dokonana na swój koszt.

2) Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz winna ona być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń należy określić w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

3) Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji projektowej przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji projektowej musi być podpisany przez projektanta i sprawdzającego. Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przedstawiania i uzgadniania z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych.

4) Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.30.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 04.01.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca:

- zaprojektował min. jeden obiekt, w których wystąpiła sala konferencyjna,

- zaprojektował min. jeden obiekt restauracyjny z pełną technologią,

- zrealizował min. trzy zadania odpowiadające swoim rodzajem (obiekty związane z obsługą żeglugi) usługom stanowiącym przedmiot zamówienia,

- wykaże co najmniej po 2 osoby w każdej branży (architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 pzp). Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. W przypadku złożenia oferty przez uprawnione podmioty występujące wspólnie powinny one spełniać wszystkie warunki określone w ustawie Pzp oraz w specyfikacji, a także złożyć wymagane dokumenty.

3. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formularzem spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach..

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty lub oświadczenia:

1.1 Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.3 Dokumenty stwierdzające, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane wraz z aktualnym zaświadczeniem o ich przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

1.4 Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.

1.5 Dokumenty potwierdzające, że zrealizowane prace zostały wykonane z należytą starannością.

1.6 Pełnomocnictwo do reprezentowania potwierdzone notarialnie, o ile ofertę składa pełnomocnik. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza.

1.7 Firmy upadające lub w stanie likwidacji powinny dołączyć układ z wierzycielami, aby spełnić warunki udziału w postępowaniu.

2. W przypadku konsorcjum, każdy z przedsiębiorców tworzących konsorcjum składa oddzielnie dokumenty wymienione w ppkt 1.1, 1.2. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum składa jeden wspólny dokument. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Umowa konsorcjum musi być zgodna z przepisami Kodeksu cywilnego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1 - Cena - 65
  • 2 - Koncepcja (jakość, funkcjonalność, parametry techniczne) - 30
  • 3 - termin wykonania zamówienia - 5

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.pisz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Powiatu w Piszu, 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego7.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.04.2009 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego7, pok. nr 3.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt pn. Transgraniczne wdrażanie usług turystycznych na Litwie i w Polsce.

 

STAROSTA PISKI

mgr Andrzej Nowicki

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 30 mar 2009 15:07
Data opublikowania: poniedziałek, 30 mar 2009 15:15
Data przejścia do archiwum: środa, 15 kwi 2009 07:08
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1379 razy