BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony

Nowa strona 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz aparatu fotograficznego
Numer ogłoszenia: 28020 - 2009; data zamieszczenia: 13.02.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Piszu , pl. Daszyńskiego 7, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4233505, faks 087 4233505.

·                      Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pisz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz aparatu fotograficznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz aparatu fotograficznego: - komputer przenośny + torba - 3szt., pakiet Office - 2szt., drukarka atramentowa - 1szt., aparat cyfrowy - 1szt..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 38.65.10.00-3, 30.23.21.50-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 15.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie niniejszego zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 pzp. W przypadku złożenia oferty przez uprawnione podmioty występujące wspólnie powinny one spełniać wszystkie warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji, a także złożyć wymagane dokumenty. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formularzem spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

·                      Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1. oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 1.2 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.3 Pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza. 1.4 Firmy upadające lub w stanie likwidacji powinny dołączyć układ z wierzycielami, aby spełnić warunki udziału w postępowaniu..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.pisz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.02.2009 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7, pok. nr 17.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt pn. Pewnym krokiem w dorosłe życie- zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół zawodowych powiatu piskiego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt pn. Transgraniczne wdrażanie usług turystycznych na Litwie i w Polsce.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

·                      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem: komputer przenośny + torba - 3szt., pakiet Office - 2 szt., drukarka atramentowa - 1 szt.

·                      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 30.23.21.50-0.

·                      3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.

·                      4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa aparatu fotograficznego.

·                      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa aparatu fotograficznego - 1szt.

·                      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.10.00-3.

·                      3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.

·                      4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

WICESTAROSTA

Powiatu Pisz

mgr inż. Marek Wysocki

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 13 lut 2009 15:04
Data opublikowania: piątek, 13 lut 2009 15:06
Data przejścia do archiwum: środa, 25 lut 2009 11:47
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1987 razy