BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze ofert

Nowa strona 1

Pisz, dnia 10 grudnia 2008r.

 

 

 

Znak sprawy:

Or.3432/10/08

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Zarząd Powiatu w Piszu informuje, iż w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa związana z udzieleniem przez bank kredytu długoterminowego do kwoty 3.958.800zł (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset zł 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu, wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez:

 

Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy

Oddział w Piszu

ul. Gizewiusza 2A

12-200 Pisz

 

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ww. Wykonawcę, gdyż spełnia warunki udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskał najwyższą łączną ilość punktów w kryterium cena.

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

- Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddz. w Olsztynie, Pl. Konsulatu Polskiego 6, 10-900 Olsztyn, który w kryterium cena otrzymał 297pkt,

 

- Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu, ul. Gizewiusza 2A, 12-200 Pisz, który w kryterium cena otrzymał 300pkt,

 

- Bank BPH S.A. Oddz. w Piszu, ul. Dworcowa 3, 12-200 Pisz, który w kryterium cena otrzymał 270pkt.

 

 

 

STAROSTA PISKI

mgr Andrzej Nowicki

 

Data powstania: środa, 10 gru 2008 15:13
Data opublikowania: środa, 10 gru 2008 15:17
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 gru 2008 08:42
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1348 razy