BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

Nowa strona 1

 

Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu do przewozu osób
Numer ogłoszenia: 354339 - 2008; data zamieszczenia: 08.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Piszu , pl. Daszyńskiego 7, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4233505, faks 087 4233505.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pisz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu do przewozu osób.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu do przewozu osób, który powinien spełniać poniższe parametry:

 

Dane techniczne

Silnik diesel :

Moc min.70 kW

 

Skrzynia biegów

Manualna

 

Układ kierowniczy

Wspomagany hydraulicznie

 

Nadwozie: do przewozu min.17+ kierowca na miejscach siedzących + min. 5 miejsc stojących

- drzwi przednie prawe i lewe + przynajmniej jedne boczne dla pasażerów;

- siedzenia pasażerów o ergonomicznym kształcie, z materiałów tapicerskich odpornych na ścieranie, zabrudzenie i przecięcie;

- ściany boczne pokryte tapicerką;

- ogrzewanie z możliwością regulacji przez kierowcę;

- podłoga z wykładziny antypoślizgowej łatwej do mycia;

- wykładziny wewnętrzne zmywalne;

- podłoga wzdłuż pojazdu bez uskoków;

- ściany boczne i dach izolowane cieplnie;

- centralne oświetlenie wnętrza;

- szyby z możliwością rozsuwania.

 

Bezpieczeństwo użytkowników

Układ hamulcowy z ABS

Barierki bezpieczeństwa.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.00.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie niniejszego zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 pzp.

W przypadku złożenia oferty przez uprawnione podmioty występujące wspólnie powinny one spełniać wszystkie warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji, a także złożyć wymagane dokumenty.

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formularzem spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

1.1 Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.3 Specyfikacja techniczna pojazdu..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.pisz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Powiatu w Piszu,
12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2008 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7, pok. nr 17.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

wz. STAROSTY

mgr inż. Marek Wysocki

WICESTAROSTA

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 8 gru 2008 10:04
Data opublikowania: poniedziałek, 8 gru 2008 10:06
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 gru 2008 08:42
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1437 razy