BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Nowa strona 1

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Numer ogłoszenia: 234423 - 2008; data zamieszczenia: 24.09.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Or.3432/6/08

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Piszu , pl. Daszyńskiego 7, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4233505, fax. 087 4233505.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pisz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i nadzorem autorskim zadań pn.:

ZADANIE 1: termomodernizacja budynku szkoły i internatu Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Łupkach. ZADANIE 2: termomodernizacja budynków szkoły i internatu Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie. Dokumentacje techniczne powinny być wykonane na podstawie audytów energetycznych stanowiących załącznik do SIWZ. W zakres realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi również:

1) Przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być wykonywane roboty oraz uzyskanie na odpowiedzialność i ryzyko Wykonawcy wszelkich istotnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizję lokalną Wykonawca dokonana na swój koszt.

2) Uzyskanie wymaganych opinii, prawomocnych pozwoleń, sprawdzeń, uzgodnień, zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiającym, Konserwatorem Zabytków (dot. ZADANIA I) i inne wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę.

3) Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz winna ona być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń należy określić w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

4) Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji projektowej przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji projektowej musi być podpisany przez projektanta i sprawdzającego. Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przedstawiania i uzgadniania z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych.

5) Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.   posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentów: oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie: oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane wraz z aktualnym zaświadczeniem o ich przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział w opracowaniu dokumentacji projektowej osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych w specjalności: architektonicznej i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych.

3.   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 pzp).
Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

·                     Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty lub oświadczenia: 1.1 Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

1.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.3 Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane wraz z aktualnym zaświadczeniem o ich przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział w opracowaniu dokumentacji projektowej osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych w specjalności: architektonicznej i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń cieplnych.

1.4 Pełnomocnictwo do reprezentowania potwierdzone notarialnie, o ile ofertę składa pełnomocnik. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi być potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez notariusza.

1.5 Firmy upadające lub w stanie likwidacji powinny dołączyć układ z wierzycielami, aby spełnić warunki udziału w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.pisz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Powiatu w Piszu, 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.10.2008 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadanie 1 pn. termomodernizacja budynku szkoły i internatu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

Zakres opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania 1 pn. termomodernizacja budynku szkoły i internatu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach: - projekt wykonawczy opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133) (z podziałem na poszczególne budynki) w oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcję kolorystyki elewacji budynku, przy uwzględnieniu wniesionych uwag i propozycji - w ilości 5szt.; - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - w ilości 3 szt.; - przedmiar robót (z podziałem na poszczególne budynki)- w ilości 2szt.; - kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (z podziałem na poszczególne budynki) - w ilości 2szt.; - kosztorys ślepy (z podziałem na poszczególne budynki) - w ilości 1szt.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.
  • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i nadzorem autorskim zadań pn. termomodernizacja budynków szkoły i internatu Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE 2 Zakres opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania 2 pn. termomodernizacja budynków szkoły i internatu Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie: - projekt wykonawczy opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133) (z podziałem na poszczególne budynki) w oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcję kolorystyki elewacji budynku, przy uwzględnieniu wniesionych uwag i propozycji - w ilości 5szt.; - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - w ilości 3 szt.; - przedmiar robót (z podziałem na poszczególne budynki)- w ilości 2szt.; - kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (z podziałem na poszczególne budynki) - w ilości 2szt.; - kosztorys ślepy (z podziałem na poszczególne budynki)- w ilości 1szt. Wraz z opracowaną dokumentacja należy złożyć oświadczenie o jej kompletności.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

STAROSTA PISKI

mgr Andrzej Nowicki

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 24 wrz 2008 16:28
Data opublikowania: środa, 24 wrz 2008 16:42
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 paź 2008 10:56
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1885 razy