BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie schodów przeciwpożarowych zewnętrznych do sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu przy ul. Sikorskiego 15

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie schodów przeciwpożarowych zewnętrznych do sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu przy ul. Sikorskiego 15 zamieszczenia: 19.09.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Piszu , ul. Sikorskiego 15, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 423 25 87, fax. 087 423 25 87

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie schodów przeciwpożarowych zewnętrznych do sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu przy ul. Sikorskiego 15.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie schodów przeciwpożarowych zewnętrznych do sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu przy ul. Wł. Sikorskiego 15. Konstrukcja schodów stalowych na fundamentach żelbetowych, z kształtowników walcowanych zabezpieczonych farbą o odporności ogniowej minimum R-30..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentów:oświadczenia o spełnianiu warunków okreslonych w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie wykazu pracowników, z którego wynikać będzie dysponowanie przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia ogólnobudowlane, dostarczenie odpowiednio kopii ww. uprawnień wraz z zaświadczeniem o przynależności do izby inżynierów budownictwa, jak również oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentu określonego w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1.4 nie podlegają wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia (art.24 ust. 1 i 2 pzp). za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentu określonego w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1.1 Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wczesniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.3 Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych przez pracowników do kierowania robotami budowlanymi wraz z zaświadczeniem o przynależności do izby inżynierów budownictwa 1.4 Akceptację warunków umowy 1.5 Pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik 1.6 Firmy upadające lub w stanie likwidacji powinny dołączyć układ z wierzycielami, aby spełnić warunki udziału w postępowaniu. 2. W przypadku konsorcjum, kazdy z przedsiębiorców tworzacych konsorcjum składa oddzielnie dokumenty wymienione w ppkt. 1.1; 1.2. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum składa jeden wspólny dokument. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Umowa konsorcjum musi być zgodna z przepisami Kodeksu cywilnego i obejmować zarówno okres realizacji zamówienia jak i również okres gwarancji i rękojmi..
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zso.pisz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Sikorskiego 15 12-200 Pisz.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.10.2008 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Sikorskiego 15 12-200 Pisz /sekretariat/.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 19 wrz 2008 19:07
Data opublikowania: piątek, 19 wrz 2008 19:10
Data edycji: sobota, 20 wrz 2008 13:05
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 paź 2008 08:18
Opublikował(a): Andrzej Lewandowski
Zaakceptował(a): Andrzej Lewandowski
Artykuł był czytany: 1869 razy
Ilość edycji: 1