BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

oznaczeniesprawy:
ZSBP226/3/08

Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej informuje , że w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 12.09.2008r. na remont budynku warsztatów szkolnych i dachu garaży , wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez firmę:

Zakład Ogólnobudowlany
Artur Górski
12-200 Pisz, ul. Akacjowa 13

z ceną / brutto / 95615,06 zł.
Słownie : dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset piętnaście złotych 06/100

Uzasadnienie :
Wpłynęła 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu. Wykonawca spełnił warunki udziału
w postępowaniu oraz zaoferował cenę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację tego zadania.
Kryteria oceny ofert zgodnie ze SIWZ - cena 100 %. Oferta otrzymała 100 punktów .

Jednocześnie informujemy, że oferta złożona przez Firmę Handlowo-Usługową
„Mag-Bud” Piotr Lipski, 19-300 Grajewo, ul. Nowo-Osiedle 11 - została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655).
Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Oferta nie została przygotowana zgodnie z opisem sposobu przygotowania ofert opisanym
w dziale IX SIWZ. Brak wypełnionego formularza ofertowego ( załącznik nr 1 do SIWZ), pozostałe załączniki oferty zostały sporządzone na własnych drukach, które nie są identyczne co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego.


Data powstania: wtorek, 16 wrz 2008 08:20
Data opublikowania: wtorek, 16 wrz 2008 11:07
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 wrz 2008 08:08
Opublikował(a): Wiktor Burzyński
Zaakceptował(a): Dariusz Charubin
Artykuł był czytany: 1631 razy