BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY- dostawa opału

oznaczenie sprawy: ZSBP26/2/08
Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej informuje , że w wyniku przetargu nieograniczonego , którego przedmiotem zamówienia jest dostawa opału w sezonie grzewczym 2008/2009, wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez firmę:

Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa
„TRANSBUD” Ełk, 19-300 Ełk, ul. Łukasiewicza 1

z ceną / brutto / 227.957,00 zł.
Słownie : dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 00/100.

Uzasadnienie :
Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ww. Wykonawcę, gdyż spełnia warunki udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaproponował najniższa cenę za realizację przedmiotu zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyli następujący Wykonawcy:
Kryteria oceny ofert zgodnie ze SIWZ - cena 100 %.

1. Składnica Artykułów Masowych„WĘGLOPASZ” spółka jawna86-031 Osielsko, Żołędowo, ul. Koronowska 38.
Ilość punktów wyliczona zgodnie z podanymi kryteriami - 80
2. Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa„TRANSBUD” Ełk19-300 Ełk, ul. Łukasiewicza 1.
Ilość punktów wyliczona zgodnie z podanymi kryteriami - 100.
Data powstania: środa, 3 wrz 2008 13:14
Data opublikowania: środa, 3 wrz 2008 13:51
Data przejścia do archiwum: wtorek, 16 wrz 2008 08:20
Opublikował(a): Wiktor Burzyński
Zaakceptował(a): Dariusz Charubin
Artykuł był czytany: 1601 razy