BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane


Numer ogłoszenia BZP: 196130-2008 data zamieszczenia: 21.08.2008
Dotyczy: remontu budynku warsztatów szkolnych i dachu garaży Zespołu Szkół Nr 1
w Białej Piskiej przy ul. Sportowej 1
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr1 w Białej Piskiej, ul. Sienkiewicza 16, 12-230 Biała Piska, woj. warmińsko-mazurskie.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: remontu budynku warsztatów szkolnych i remont dachu garaży Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej przy ul. Sportowej 1
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont budynku warsztatów szkolnych i remont dachu garaży Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej przy ul. Sportowej 1.
Prace obejmują:
1. Remont budynku warsztatów :
a) naprawa uszkodzonych w murze powierzchni,
b) wykonanie nowego tynku zwykłego kat II / uzupełnienie po naprawach/;, Gruntowanie podłoży — powierzchnie pionowe,
c) tynk cienkowarstwowy na siatce,
d) wykonanie obróbek blacharskich / podokienniki/ oraz montaż i demontaż rur spustowych,
e) wykonanie podbitek dachu w części zewnętrznej poza ścianami,
f) naprawa opasek przy budynku.
2. Remont dachu garaży:
a) rozebranie pokrycia dachu drewnianego z papy asfaltowej na lepiku.
b) wywiezienie zdemontowanej papy z terenu budowy,
c) utylizacja papy,
d) częściowa wymiana deskowania dachu,
e) pokrycie dachu papą termozgrzewalną POLBIT,
f) wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej.
Szczegółowy zakres i sposób realizacji prac znajduje się w przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które stanowią załącznik do SIWZ.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 14.11.2008
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
· Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez wykonawcę.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
· Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie: oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie wykazu pracowników, z którego wynikać będzie dysponowanie przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia ogólnobudowlane, dostarczenie odpowiednio kopii ww. uprawnień wraz z zaświadczeniem o przynależności do izby inżynierów budownictwa oraz wykazu posiadanego sprzętu, jak również oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 pzp). Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
· Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, art.24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Wykazu wykonanych robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
4. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych przez pracowników
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi wraz
z zaświadczeniem o przynależności do izby inżynierów budownictwa.
5. Akceptacja warunków umowy.
6. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
7. Pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik.
8. Firmy upadające lub w stanie likwidacji powinny dołączyć układ z wierzycielami, aby spełnić warunki udziału w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.pisz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego: Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, ul. Sienkiewicza 16, 12-230 Biała Piska, kancelaria szkoły, tel. 087 4239024, fax 087 4239024.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.09.2008 godzina 13:00, miejsce: siedziba zamawiającego: Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej,
ul. Sienkiewicza 16, 12-230 Biała Piska, kancelaria szkoły.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 21 sie 2008 12:37
Data opublikowania: czwartek, 21 sie 2008 19:28
Data przejścia do archiwum: wtorek, 16 wrz 2008 08:20
Opublikował(a): Wiktor Burzyński
Zaakceptował(a): Dariusz Charubin
Artykuł był czytany: 1762 razy