BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARG NIEOGRANICZONY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Numer ogłoszenia BZP: 150553-2008 data zamieszczenia: 04.07.2008
Dotyczy: remontu budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
przy ul. Sportowej 1
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr1 w Białej Piskiej, ul. Sienkiewicza 16, 12-230 Biała Piska, woj. warmińsko-mazurskie.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: remontu budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej przy ul. Sportowej 1
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej przy ul. Sportowej 1. Prace obejmują:
1) malowanie elewacji,
2) wykonanie podbitek w pasie podrynnowym,
3) wykonanie opaski z betonowej kostki Polbrukowej przy budynku,
4) wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej,
5) malowanie ścian i sufitów,
6) wymiana posadzek,
7) wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej.
Szczegółowy zakres i sposób realizacji prac znajduje się w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysie ślepym, które stanowią załącznik do niniejszej SIWZ.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: roboty wewnątrz budynku do 26.08.2008, roboty zewnętrzne do 30.09.2008
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
• Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez wykonawcę.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie: oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; aktualnego odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie wykazu pracowników, z którego wynikać będzie dysponowanie przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia ogólnobudowlane, dostarczenie odpowiednio kopii ww. uprawnień wraz z zaświadczeniem o przynależności do izby inżynierów budownictwa oraz wykazu posiadanego sprzętu, jak również oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 pzp). Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, art.24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Wykazu wykonanych robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
4. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych przez pracowników w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi wraz z zaświadczeniem o przynależności do izby inżynierów budownictwa.
5. Akceptacja warunków umowy.
6. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
7. Pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik.
8. Firmy upadające lub w stanie likwidacji powinny dołączyć układ z wierzycielami, aby spełnić warunki udziału w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.pisz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego: Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, ul. Sienkiewicza 16, 12-230 Biała Piska, kancelaria szkoły, tel. 087 4239024, fax 087 4239024.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.07.2008 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego: Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej,
ul. Sienkiewicza 16, 12-230 Biała Piska, kancelaria szkoły.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 4 lip 2008 12:02
Data opublikowania: piątek, 4 lip 2008 13:21
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 lip 2008 11:13
Opublikował(a): Wiktor Burzyński
Zaakceptował(a): Dariusz Charubin
Artykuł był czytany: 1729 razy