BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony

dot. termomodernizacji budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu przy ul. Piaskowej 2
Nowa strona 1

Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu przy ul. Piaskowej 2
Numer ogłoszenia BZP: 132409 - 2008; data zamieszczenia: 17.06.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

(Or.3432/5/08)

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Piszu, pl. Daszyńskiego 7, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4233505, fax 087 4233505.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pisz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu przy ul. Piaskowej 2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych
w Piszu w Piszu przy ul. Piaskowej 2. Prace obejmują:

1)   ocieplenie ścian zewnętrznych (o pow. 1.628,077m2) metodą lekką-mokrą na bazie styropianu gr 12cm,

2)   ocieplenie stropodachu wentylowanego (o pow. 1.234,405m2) poprzez wdmuchiwanie warstwy granulatu wełny mineralnej o grubości 18cm,

3)   ocieplenie stropu nad piwnicą (o pow. 351,734m2) poprzez przyklejenie bezpośrednio do stropu w piwnicy 6cm warstwy styropianu + tynk na siatce,

4)   wymiana stolarki okiennej (o pow. 421,304m2) na okna o współczynniku U=1.3 W/(m2K) wyposażone
w nawiewniki okienne regulowane automatycznie,

5)   wymiana istniejących drzwi zewnętrznych na drzwi o współczynniku U=1.5W/(m2K),

6)   wymiana luksferów na okna z częściowym zamurowaniem,

7)   demontaż oraz utylizacja panelu z eternitu maskującego okap przez firmę posiadającą odpowiednią decyzję na przetwarzanie odpadów (197,982m2),

8)   wymiana zaworów przy grzejnikach c.o. w ilości 175szt. na zawory termostatyczne, płukanie chemiczne sieci wewnętrznej oraz jej regulację hydrauliczną.

Szczegółowy zakres i sposób realizacji prac znajduje się w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysie ślepym, które stanowią załącznik do niniejszej SIWZ.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 20.000zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie: oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; aktualnego odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie wykazu pracowników, z którego wynikać będzie dysponowanie przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia ogólnobudowlane, dostarczenie odpowiednio kopii ww. uprawnień wraz z zaświadczeniem o przynależności do izby inżynierów budownictwa oraz wykazu posiadanego sprzętu, z którego wynikać będzie posiadanie co najmniej 500m2 rusztowań, jak również oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 pzp). Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

1.1 Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.3 Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych przez pracowników do kierowania robotami budowlanymi wraz z zaświadczeniem o przynależności do izby inżynierów budownictwa.

1.4 Wykaz sprzętu przewidzianego do realizacji zlecenia.

1.5 Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

1.6 Akceptacja warunków umowy.

1.7 Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

1.8 Pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik.

1.9 Firmy upadające lub w stanie likwidacji powinny dołączyć układ z wierzycielami, aby spełnić warunki udziału w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.pisz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Powiatu w Piszu,
12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.07.2008 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

STAROSTA PISKI

/-/ mgr Andrzej Nowicki

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 17 cze 2008 15:15
Data opublikowania: wtorek, 17 cze 2008 15:39
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 lip 2008 14:03
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1738 razy