BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

KOMPETENCJE WYDZIAŁU ROLNICTWA, LEŚNICTWA ...

 

Naczelnik Wydziału

Sylwia Piotrowska-Kamińska

tel.: 87 425 46 80

e-mail: sylwia.piotrowska@powiat.pisz.pl

I piętro, pok.21

Nadzór nad działalnością Wydziału

 

Główny specjalista

Małgorzata Połomska

tel.: 87 425 46 83

I piętro, pok. 20

Zadania:

 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości stanowiących własność gmin
 • zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznych, geologiczno - inżynierskich
 • zatwierdzanie projektów robót geologicznych
 • przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych obejmujących  wiercenia w celu wykorzystania ciepła ziemi
 • przyjmowanie innej dokumentacji geologicznej w tym z wykonania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi
 • wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi urządzeniami połowowymi wody płynącej
 • rejestracja zwierząt i roślin podlegających ograniczeniom przewozowym (CITES)
 • udostępnianie informacji o środowisku
 • udostępnianie informacji geologicznej
 • udostępnianie informacji publicznej

Inspektor

Ilona Kołakowska-Cieloszczyk

tel. 87 425 46 82

I piętro, pok. 19

Zadania:

 • wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów
 • wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów
 • wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów
 • prowadzenie spraw dotyczących ochrony przed hałasem z działalności gospodarczej
 • wydawanie pozwoleń zintegrowanych
 • przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko
 • udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż
 • zatwierdzanie dokumentacji geologicznych złóż kopalin
 • zatwierdzanie projektów robót geologicznych
 • wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego
 • rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
 • wydawanie decyzji ustalających kierunek i termin rekultywacji gruntów
 • wydawanie decyzji uznających rekultywację gruntów za zakończoną
 • współuczestniczy w pracach nad sporządzaniem powiatowego programu ochrony środowiska
 • udostępnianie informacji o środowisku
 • udostępnianie informacji geologicznej
 • udostępnianie informacji publicznej

Inspektor

Krzysztof Banach

tel. 87 425 46 81

I piętro pok. 18

Zadania:

 • nadzór nad spółkami wodnymi
 • wydawanie zezwoleń na hodowlę chartów rasowych i ich mieszańców
 • prowadzenie spraw związanych z łowiectwem
 • prowadzenie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa
 • wydawanie decyzji w sprawie pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów,
 • wydawanie decyzji na zmianę lasu na użytek rolny,
 • wydawanie decyzji oraz prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej
 • wydawanie zaświadczeń dot. spełnienia przez nieruchomość przesłanki wynikającej z art. 37 a ust. 1 pkt 3 ustawy o lasach (dot. objęcia gruntu Uproszczonym Planem Urządzania Lasu lub decyzją  o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach)
 • udostępnianie informacji o środowisku
 • udostępnianie informacji publicznej

 

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 25 sie 2003 15:24
Data opublikowania: poniedziałek, 25 sie 2003 15:28
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 15919 razy