BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony

Nowa strona 1

Adaptacja i nadbudowa poddasza wraz z częściową termomodernizacją istniejącego budynku byłego internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1

Numer ogłoszenia: 88463 - 2008; data zamieszczenia: 28.04.2008


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Or.3432/4/08

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Piszu, pl. Daszyńskiego 7, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4233505, fax 087 4233505.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pisz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja i nadbudowa poddasza wraz z częściową termomodernizacją istniejącego budynku byłego internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego
w Piszu przy ul. Warszawskiej 1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest adaptacja i nadbudowa poddasza wraz z częściową termomodernizacją istniejącego budynku byłego internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piszu o łącznej kubaturze 10.316m3, powierzchni zabudowy budynku 1.005m2, powierzchni netto 2.548,18m2. Prace obejmują:
1) nadbudowę części północnej i wykonanie nad częścią główną poddasza (ok. 702,44m2) przykrytego dachem w formie kolebki. Dach kolebkowy w oparciu o belki drewniane kryty blachą tytanowo cynkową.
2) Schody: demontaż istniejącej wewnętrznej klatki schodowej. Projektowane schody w konstrukcji żelbetowej. W szczycie budynku (ściana południowa) zaprojektowano zewnętrzną klatkę ewakuacyjną. Projektowane schody wejściowe główne - płytowe z wywspornikowanym spocznikiem, monolityczne z betonu B20 zbrojonego stalą A-III i A-0. Zewnętrzna pochylnia dla niepełnosprawnych w konstrukcji stalowej o spadku 6% wg oferty systemowej firmy Werand Polska lub równoważnej. Podjazdy i spoczniki z blachy ryflowanej.
3) Wykonanie całościowej wentylacji poprzez demontaż w każdym pomieszczeniu istniejących pustaków stropowych DMS i w ich miejsce przeprowadzenia kanałów wentylacyjnych o przekrojach wynikających
z funkcji. Kanały wentylacji grawitacyjnej wspomagane wentylatorami mechanicznymi.

4) Wzmocnienie istniejących stropów DMS w pomieszczeniach, które zostały zakwalifikowane, jako archiwum (na parterze).

5) Tynki na ścianach i sufitach cementowo-wapienne.

6) Wymiana istniejącej drewnianej stolarki okiennej na projektowaną w konstrukcji PCV w kolorze białym. Drzwi zewnętrzne wejściowe główne przeszklone aluminiowe. Drzwi do pomieszczeń biurowych - typowe płytowe
z wewnętrznym wkładem wytłumiającym akustycznie.

7) Projektowane zadaszenie z płyty poliwęglanowych gr. min. 24mm - przeźroczystej z zewnętrzną warstwą absorbera UV.

8) Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem - metoda lekka-mokra.

9) Częściowe przełożenie zewnętrznej linii energetycznej (eANN),

10) Demontaż wewnętrznej instalacji elektrycznej w istniejącej części budynku i wykonanie całkowicie nowej instalacji elektrycznej wraz z instalacją odgromową w istniejącej i dobudowanej części budynku.

11) Instalacja kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV.

12) Demontaż istniejącej instalacji c.o. w przebudowywanej części budynku i wykonanie całkowicie nowej instalacji w istniejącej i dobudowanej części budynku.

13) Wykonanie odprowadzenia ścieków sanitarno-bytowych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Ø500 w ulicy Warszawskiej.

14) Demontaż istniejących schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem nowych schodów zewnętrznych (10x14,90x35).
15) Wykonanie opaski przy zewnętrznych ścianach budynku (szer. 80cm. z klinkieru brukowego).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 12.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

·         Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 100.000zł (słownie: sto tysięcy zł 00/100).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentów: oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi wraz z zaświadczeniami o przynależności do izby inżynierów budownictwa.
1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentów: oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; wykazu posiadanego sprzętu, z którego wynikać będzie dysponowanie, co najmniej: jednym samochodem samowyładowczym, rusztowaniem (min. 600m2), jednym wyciągiem jednomasztowym z napędem elektrycznym, jedną piłą do cięcia płytek, jak również wykazu zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartościa robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokmentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentu: oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; informacji banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy przynajmniej do 50% wysokości kwoty oferty złożonej w postępowaniu; aktualnej polisy lub innego dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - robót budowlanych, obejmujących przedmiot zamówienia, w wysokościach: minimum OC deliktowe 300 000zł, minimum OC kontraktowe 100 000zł.
1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 pkt 4 pzp). Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentu: oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

1.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.3 Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi wraz z zaświadczeniem o przynależności do izby inżynierów budownictwa.
1.4 Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi wraz z zaświadczeniem o przynależności do izby inżynierów budownictwa.

1.5 Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi wraz z zaświadczeniem o przynależności do izby inżynierów budownictwa.

1.6 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

1.7 Wykaz sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia.

1.8 Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie.

1.9 Informacje banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy przynajmniej do 50% wysokości kwoty oferty złożonej w postępowaniu.

1.10. Aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - robót budowlanych, obejmujących przedmiot zamówienia, w wysokościach: minimum OC deliktowe 300 000zł, minimum OC kontraktowe 100 000zł (w przypadku konsorcjum ubezpieczenie dotyczy lidera).

1.11 Szczegółowy kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót.

1.12 Dowód wniesienia wadium.

1.13 Wypełniony harmonogram rzeczowo-finansowy wraz z zestawieniem tabelarycznym zakończonych elementów fakturowania.

1.14 Akceptacja warunków umowy.

1.15 Pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik.

1.16 Firmy upadające lub w stanie likwidacji powinny dołączyć układ z wierzycielami, aby spełnić warunki udziału w postępowaniu.

1.17 W przypadku wystąpienia podwykonawców: dane dotyczące podwykonawców, zakres powierzonych im części wraz z oświadczeniem podwykonawcy o gotowości współpracy z wykonawcą przy realizacji zamówienia, jak również projekt umowy z podwykonawcą celem zatwierdzenia przez Zamawiającego.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.pisz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.05.2008 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7, pok. nr 17.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Starosta Piski

/-/ mgr Andrzej Nowicki

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 28 kwi 2008 17:08
Data opublikowania: poniedziałek, 28 kwi 2008 17:10
Data przejścia do archiwum: środa, 21 maj 2008 10:30
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1688 razy