BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referenta w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu ogłasza nabór na stanowisko Referenta – 1 etat prowadzony w drodze postępowania konkursowego.

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z Ustawy z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593z późń. zmianami).
Posiada wykształcenie:
- średnie / wyższe
- ma obywatelstwo polskie
- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
- nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
- posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
-znajomość ustawy o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz .593, Nr99 ,poz. 1001, Nr 273, poz.2703 z późn.zm)
- znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Kodeksu Pracy
- znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r.( t.j.DZ.U z 2008, Nr 14, poz. 92)
- znajomość ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.( DZ. U 2006, Nr 79, poz. 551 z póżn.zm)
- umiejętność dobrej obsługi komputera
2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje:
- prowadzenie obsługi kancelaryjnej jednostki polegającej na przyjmowaniu, ewidencjonowaniu korespondencji przychodzącej i wysyłaniu korespondencji wychodzącej
- przekazywanie korespondencji pracownikom wskazanym przez kierownika
- zaopatrzenie jednostki w materiały biurowe i prowadzenie ewidencji materiałów biurowych oraz imiennych kart wyposażenia pracowników
- rozpatrywanie wniosków o przyznanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowania do:
* zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
* uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
- wydawania osobom niepełnosprawnym kart parkingowych
- prowadzenia kasy PCPR w Piszu, oraz kasy środków PFRON
- prowadzenia spraw kadrowych PCPR
- podejmowania działań w kierunku diagnozowania problemów społecznych, współudział w opracowywaniu powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz programów wspierania osób niepełnosprawnych i ich rodzin
- prowadzenie rejestru zamówień publicznych zgodnie z ustawą
- bilansowanie potrzeb PCPR na towary i usługi
- gromadzenie ofert handlowych i poszukiwanie oferentów
- przekazywanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej
- prowadzenie spraw w zakresie: BHP, ochrony przeciwpożarowej
- wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora PCPR wynikających z rozeznanych potrzeb
- udzielanie mieszkańcom informacji o prawach i uprawnieniach
3. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko referenta” do dnia 28.04.2008r.
- zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na tym stanowisku,
- CV oraz listu motywacyjnego
-orzeczenie o niepełnosprawności
- kserokopii dokumentów stwierdzających kwalifikacje zawodowe
- oświadczenia o niekaralności
- oświadczenia o wyrażaniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu
ul. Piaskowa 2 ,
12-200 Pisz

4. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


p.o. Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu
mgr Magdalena Kleczkowska
Data powstania: środa, 9 kwi 2008 12:12
Data opublikowania: czwartek, 10 kwi 2008 10:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 maj 2010 12:20
Opublikował(a): Beata Polkowska
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 2028 razy