BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa samochodu osobowego

Nowa strona 1

Dostawa samochodu osobowego
Numer ogłoszenia w BZP: 21627 - 2008; data zamieszczenia: 31.01.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Nr sprawy Or.3432/2/08

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Piszu, pl. Daszyńskiego 7, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4233505, fax 087 4233505.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pisz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu osobowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 

Zakup i dostawa samochodu osobowego (1 sztuka, fabrycznie nowy, nieużywany), który powinien spełniać poniższe parametry:

1.

Rok produkcji

- 2007 lub nowszy

2.

Pojemność silnika w cm3

- do 2.000cm3

3.

Moc KM

- nie mniej niż 140

4.

Skrzynia biegów

- manualna 5 lub 6-stopniowa

5.

Kolor

- perłowy lub metalik

6.

Nadwozie

- sedan

7.

Liczba drzwi / miejsc

- 4/5

8.

Pojemność bagażnika

- nie mniej niż 480l

9.

Typ paliwa

- olej napędowy

10.

Obręcze ze stopu metali lekkich

- tak

11.

System kontroli trakcji

- tak

12.

Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera

- tak

13.

Boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera

- tak

14.

Boczne kurtyny powietrzne (3szt.)

- tak

15.

Immobiliser

- tak

16.

Alarm

- tak

17.

Trzecie światło stop

- tak

18.

Kierunkowskazy boczne w obudowach lusterek

- tak

19.

Reflektory ksenonowe

- tak

20.

Rolety przeciwsłoneczne

- tak

21.

Wspomaganie układu kierowniczego

- tak

22.

Regulowana kolumna kierownicy w 2 płaszczyznach

- tak

23.

Klimatyzacja elektroniczna

- tak

24.

Centralny zamek zdalnie sterowany kluczykiem

- tak

25.

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

- tak

26.

Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu

- tak

27.

Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne

- tak

28.

Radio CD/mp3 + 4 głośniki

- tak

29.

Fabryczny system nawigacji satelitarnej zintegrowany w konsoli przedniej

- tak

30.

Automatyczne włączanie świateł mijania po uruchomieniu silnika

- tak

31.

Asymetrycznie dzielona kanapa

- tak

32.

Regulacja wysokości świateł przednich

- tak

33.

Filtr przeciwpyłowy

- tak

34.

Komplet dywaników przód i/ tył

- tak

35.

Podłokietnik z przodu

- tak

36.

Podłokietnik z tyłu

- tak

37.

Wskaźnik temperatury zewnętrznej

- tak

38.

Tempomat

- tak

39.

Welurowa tapicerka

- tak

40.

Gwarancja zgodna z danymi producenta, ale nie krótsza niż:

Silnik i podzespoły mechaniczne – 2 lata

Lakier – 3 lata

Perforacja blach – 12 lat

- tak

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1, 24.11.32.00-4, 34.11.50.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie niniejszego zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie zaświadczenia o wpisie działalności gospodarczej oraz oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 pzp. 2. W przypadku złożenia oferty przez uprawnione podmioty występujące wspólnie powinny one spełniać wszystkie warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji, a także złożyć wymagane dokumenty. 3. Ocena spełnia ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formularzem (spełnia nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1.1 Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych [zawarte jest na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ]. 1.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.3 Specyfikacja techniczna pojazdu. 2. W przypadku konsorcjum, każdy z przedsiębiorców tworzących konsorcjum składa oddzielnie dokumenty wymienione w ppkt 1.1, 1.2.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.pisz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2008 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7, pok. nr 3.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

 

STAROSTA PISKI

 

/-/ mgr Andrzej Nowicki

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 31 sty 2008 15:14
Data opublikowania: czwartek, 31 sty 2008 15:17
Data przejścia do archiwum: środa, 13 lut 2008 13:33
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1425 razy