BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

dot. założenia ewidencji budynków miasta Ruciane Nida oraz wykonania numerycznej mapy zasadniczej miasta Ruciane Nida
Nowa strona 1

Założenie ewidencji budynków miasta Ruciane Nida oraz wykonanie numerycznej mapy zasadniczej miasta Ruciane Nida
Opublikowano w BZP pod nr: 2986 - 2008; data zamieszczenia: 04.01.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Or.3432/1/08

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Piszu, pl. Daszyńskiego 7, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4233505, fax 087 4233505.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pisz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Założeniem ewidencji budynków miasta Ruciane Nida oraz wykonaniem numerycznej mapy zasadniczej miasta Ruciane Nida.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia:
ETAP I
I. Założenie ewidencji budynków na miasto Ruciane-Nida w programie EWOPIS WIN v. 3 i EWMAPA WIN v. 8. Powierzchnia 1.707 ha, ilość budynków ok. 1900.
ETAP II
II. Wykonanie numerycznej mapy zasadniczej miasta Ruciane-Nida. Miasto Ruciane-Nida, powierzchnia 1.707 ha,w tym grunty ALP(bez ośrodków wczasowych) 850 ha i grunty pod jeziorami 470 ha. Szczegółowy zakres i sposób realizacji prac określa załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.27.00.00-2, 74.27.40.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 8.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.         O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.1        posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie niniejszego zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentu określonego w rozdz. V ust. 1 pkt 1.1, 1.2 SIWZ.

1.2        posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - zrealizowali jako główny wykonawca w okresie ostatnich 3 lat minimum zamówienia:

a)         jedno zamówienie - założenie ewidencji budynków w systemie numerycznym EWOPIS, EWMAPA;

b)         jedno zamówienie - wykonanie mapy zasadniczej w systemie numerycznym EWMAPA;

- mają do dyspozycji wykwalifikowanych pracowników geodetów z uprawnieniami zawodowymi:

a)         GUGiK nr 1 - min. 2 osoby

b)         GUGiK nr 1 i 2 - min. 2 osoby.

- posiadają |własny, dzierżawiony, wynajęty, umowa kupna lub inny sposób|, w pełni sprawny sprzęt w postaci instrumentów pomiarowych i komputerów z odpowiednim oprogramowaniem peryferyjnym.
Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentu określonego w rozdz. V ust. 1 pkt 1.1, 1.3, 1.4, 1.5 i 1.6 SIWZ.

1.3        znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentu określonego w rozdz. V ust. 1 pkt 1.1 SIWZ.

1.4        nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 pzp.

 

Ocena spełnia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formularzem |spełnia - nie spełnia|, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

1.1  Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.2  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.3  Wykaz pracowników z kwalifikacjami gwarantującymi wykonanie zamówienia wraz z załączonymi kserokopiami uprawnień zawodowych.

1.4  Wykaz sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia.

1.5  Wykaz prac o podobnym charakterze z przedmiotem zamówienia, zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat.

1.6  Dokumenty potwierdzające, że zrealizowane prace w okresie ostatnich 3 lat zostały wykonane z należytą starannością.

2.   W przypadku konsorcjum, każdy z przedsiębiorców tworzących konsorcjum składa oddzielnie dokumenty wymienione w ppkt 1.1, 1.2. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum składa jeden wspólny dokument.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.pisz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.01.2008 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7, pok. 17.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Starosta Piski

/-/ mgr Andrzej Nowicki

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 4 sty 2008 13:30
Data opublikowania: piątek, 4 sty 2008 13:37
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 sty 2008 14:48
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1370 razy