BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE o naborze

- podinspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego
Nowa strona 1

OGŁOSZENIE

O NABORZE  NA  STANOWISKO  URZĘDNICZE

W  STAROSTWIE  POWIATOWYM

W  PISZU

ADRES: Starostwo Powiatowe, 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7

 

 

Starosta Piski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – PODINSPEKTORA w Wydziale Zarządzania Kryzysowego

 

I. Miejsce wykonywania pracy – Starostwo Powiatowe w Piszu, Plac Daszyńskiego 7.

 

II. Wymagania niezbędne:

   Kandydatem może być osoba, która:

a)       jest obywatelem polskim,

b)       ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

c)       posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

d)       nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,

e)       cieszy się nieposzlakowaną opinią,

f)         posiada wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie obronności, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,

g)       posiada co najmniej 2 letni staż pracy w administracji.

 

III. Wymagania  dodatkowe:

a)       znajomość przepisów:

- Ustawa z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym

- Ustawa z 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej

- Ustawa z 21 czerwca 2002 roku o stanie wyjątkowym

 

b)       znajomość systemów zarządzania kryzysowego

c)       obsługa sprzętu łączności

d)       znajomość norm systemu wykrywania i alarmowania

e)       posiadanie prawa jazdy kat. B

f)         praktyczna znajomość obsługi komputera.

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.       planowanie i organizowanie działań z zakresu zarządzania kryzysowego

2.       współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za monitoring środowiska oraz prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne.

3.       pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego

4.       prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności

5.       dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum.

 

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a)       list motywacyjny,

b)       curriculum vitae,

c)       kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d)       kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,

e)       kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

f)         inne dokumenty potwierdzające wiedzę,

g)       zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska,

h)       oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

i)         oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

j)         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

VI. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs – Podinspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego” w terminie do dnia 20 grudnia 2007r. do godz. 1500 na adres Starostwa Powiatowego w Piszu, Pl. Daszyńskiego 7 , pokój nr 17.

Dokumenty te nadane mogą być przesyłką listową (poleconą) na adres Starostwa, nadaną nie później niż w ostatnim dniu wyznaczonym na składanie dokumentów.

Dokumenty nadane później nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu: www.bip.powiat.pisz.pl oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym.

 

 

 

STAROSTA PISKI

 

/-/ mgr Andrzej Nowicki

 

 

Pisz, dnia 5 grudnia  2007r.

 

Data powstania: środa, 5 gru 2007 14:49
Data opublikowania: środa, 5 gru 2007 14:52
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 gru 2007 14:07
Opublikował(a): Edyta Polak
Zaakceptował(a): Edyta Polak
Artykuł był czytany: 2204 razy