BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

dot. ubezpieczenia mienia Powiatu
Nowa strona 1

Przedmiotem zamówienia obejmuje: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

 

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych,

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,

Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC).

 

Numer ogłoszenia: 220581 - 2007; data zamieszczenia w BZP: 13.11.2007

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Piszu, Pl. Daszyńskiego 7, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4233505, fax 087 4233505.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pisz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przedmiotem zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych,

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,

Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia w zakresie odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia,  ubezpieczeń komunikacyjnych,
w następujących jednostkach organizacyjnych:

 1. Starostwo Powiatowe Pl. Daszyńskiego 7, 12-200 Pisz
 2. Powiatowy Urząd Pracy ul. Zagłoby 2, 12-200 Pisz
 3. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Łupki 15, 12-200 Pisz
 4. Zespół Szkół nr 1 Biała Piska ul. Sienkiewicza 16, Biała Piska
 5. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Piszu ul. Sikorskiego 15, 12-200 Pisz
 6. Muzeum K.I. Gałczyńskiego Pranie, 12-215 Karwica
 7. Zespół Szkół Zawodowych w Piszu ul. Gizewiusza 3
 8. Zespół Szkół Nr 1 w Rucianem Nidzie i Zespół Szkół Leśnych. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida
 9. Powiatowy Zarząd Dróg ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz
 10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Piaskowa 2, 12-200 Pisz
 11. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Al. Turystów 22, 12-200 Pisz
 12. Zespół Szkół Ogólnokształcących –Orzysz , ul. Wojska Polskiego 3, 12-250 Orzysz
 13. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Warszawska 5, 12-200 Pisz
 14. Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego ul. Gizewiusza 3, 12-200 Pisz
 15. Zespół Szkół nr 1 Pisz ul. Młodzieżowa 26, 12-200 Pisz
 16. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Aleja Turystów 22, 12-200 Pisz

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.33.00.00-2

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Data zakończenia 31/12/2011

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki tj.:

1)         posiadają uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej ,

2)         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3)         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4)         nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

5)         dostarczyli prawdziwe informacje istotne dla prowadzonego postępowania.

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych
(przez wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

- oświadczenie o akceptacji wzoru umowy,

- pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę,

- aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenia:

1.       Cena              – 80.00

2.       Jakość           - 20.00

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.pisz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe
w Piszu 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23/11/2007 godzina 11:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego, pok. nr 17.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

 

 

Starosta Piski

/-/ mgr Andrzej Nowicki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 13 lis 2007 14:46
Data opublikowania: wtorek, 13 lis 2007 15:12
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 lis 2007 11:37
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1469 razy