BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Nowa strona 1

 

Dostawa urządzenia wielkoformatowego
Numer ogłoszenia: 197405 - 2007; data zamieszczenia: 17.10.2007
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Piszu, pl. Daszyńskiego, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4233505, fax 087 4233505.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzenia wielkoformatowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do Zamawiającego fabrycznie nowego, cyfrowego, monochromatycznego, z rozdzielczością 600dpi urządzenia wielkoformatowego (A0+) w konfiguracji sprzętowej: kopiarka, drukarka, skaner GW, dysk twardy 80GB, podajnik 2-rolowy, interfejs sieciowy umożliwiający samodzielną pracę urządzenia w sieci LAN, specjalistyczne oprogramowanie Super Edit.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.11.00-4.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 54900 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zapytanie o cenę

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.10.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe PROMIT Lucjan Tymiński, ul. Dąbrowskiego 28, 15-872 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 54900
  • Oferta z najniższą ceną: 54900 / oferta z najwyższą ceną: 56200
  • Waluta: PLN.

Z up. Starosty

mgr. inż. Marek Wysocki

WICESTAROSTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: środa, 17 paź 2007 15:04
Data opublikowania: środa, 17 paź 2007 15:05
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 paź 2007 11:02
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1283 razy